2014 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız ayrı ellerde olması şeklinde tanımlanan Kuvvetler ayrılığı fikrini bugünkü anlamı ile ilk defa ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklara, “isteme hakları” denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi isteme haklarındandır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

İdare makamları yaptıkları işleri hukuka uygun olarak yapmakla yükümlüdürler. İdarenin hukuk dışı bir uygulamasına maruz kalan herkes idare mahkemelerine dava açarak yanlışlığın ortadan kaldırılmasını isteyebilir.
Yukarıda hukuk devleti olmanın gereklerinden hangisi açıklanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için gerekli olan ögelerden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Türkiye’de aşağıdaki demokrasi türlerinden hangisi uygulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Türkiye’de milletvekili seçilebilme şartları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasının özelliklerinden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

İnsan hakları eğitimi alan ve aldığı eğitim doğrultusunda hareket eden bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 
 
 
 
Soru 12.

İnsan hakları evrensel bildirgesi hangi uluslararası kuruluş tarafından kabul ve ilan edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

I- İnsan hakları ihlallerini önleme II- Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması III- Nüfus artışının teşvik edilmesi IV- Çevre kirliliğinin önlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarındandır?

 
 
 
 
Soru 14.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak şehirlerin, ulaşım ve iletişim araçlarının hızla değişmesine karşın bunların kullanılmasını düzenleyen hukuk kurallarının, ahlak anlayışlarının bu değişime cevap verememesi insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin insan hakları ihlaline neden olduğuna örnek olur?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde faaliyet gösteren insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak kurulan sivil toplum örgütlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Halkın yönetime daha etkin bir biçimde katılarak sorunlarını çözüme kavuşturmak, kendilerine verilmiş hak ve özgürlükleri genişletmek için kurdukları sendika, vakıf, dernek gibi kuruluşlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından birisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün ekonomik alanda gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle, Atatürk aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x