2015 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Temiz bir çevrede yaşama hakkı kişilere çevreyi kirletmeme sorumluluğu yükler. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 2.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamaz.” İfadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

 
 
 
 
Soru 3.

• Kanun önünde eşitlik• İdarenin yargısal denetimi• Mahkemelerin bağımsızlığı• İdarenin hukuka bağlılığıVerilenler aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gereğidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi öncelikle sosyal devlet olmanın gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 5.

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM genel kurulunda görüşülmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

“İnsan haklarına dayalı devlet” anlayışına hangi anayasada yer verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Nüfus sayıları çok fazla olan günümüz toplumlarında halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından, vatandaşların, seçimler yoluyla ve kendisini temsil edecek milletvekilleri aracılığıyla yönetime katılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

 
 
 
 
Soru 9.

• Bir devlette yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması• Yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması• Kişilerin hukuk önünde eşit olmaları Verilenler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Osmanlı devletinde padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli yönde davranmaya zorlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Ülkemizde güçler birliği ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardandır?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Daha çok yol gösterici ve tavsiye niteliğindedir.
II. Taraf devletler için bağlayıcı hüküm içermezler
III. Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararası bildirgelerin niteliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 14.

Çalışma saatlerinin azaltılması, çalışma ücretlerinin artırılması, iş güvencesinin sağlanması gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Devletin ve siyasi iktidarların demokrasi dışına çıkan uygulamalarına tepki göstermek, halkın yönetime katılarak sorunlarını çözüme kavuşturmak, kendilerine verilmiş hak ve özgürlükleri genişletmek için kurdukları dernekler, vakıflar, sendikalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunların sebeplerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Fransız düşünür Auguste Comte insanlığın gelişimini “metafizik evre, teolojik evre ve pozitif evre” olmak üzere üç evreye ayırır. Ona göre, insanlar pozitif evrede olayları ve doğayı aşağıdakilerden hangisiyle anlamaya çalışır?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Çağın gereklerine uygun kurum ve kuralları oluşturmak
II. Halk egemenliğine bağlı bir sistem kurmak
III. Bağımsızlık ve özgürlük
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk inkılabının temel amaçlarındandır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x