2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Atabetü’l Hakâyık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.” Aşağıdaki açıklamaların hangisiKutadgu Bilig’in bu özelliği ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Divanü Lügati’t Türk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

(I) Divan-ı Hikmet X
II. yüzyıl Orta Asya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) Hoca Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adını verdiği şiirlerinin toplandığı bir eserdir. (III) Öğretici bir eser olan Divan-ı Hikmet, olgun insanın özelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler, gazel nazım biçimiyle ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet adlı eser ve “hikmet”ler hakkında yanlış bilgi vardır?

 
 
 
 
Soru 6.

X
III. yüzyılın ikinci yarısı ile X
IV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüş, Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde duygu ve düşüncelerini sade Türkçe ile halkın anlayabileceği tarzda söylemiş bir şairdir. İlahi adı verilen şiirlerinde Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir. “Risalet’ün Nushiyye” adlı bir eseri vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Bilginler Sultanı” olarak anılır. Irk, din ayrımı gözetmeden tüm insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütler. En ünlü eseri “Mesnevi” adlı eseridir. Tasavvuf, Allah, aşk, dünya hakkındaki görüşlerini, Allah’a ulaşmanın yollarını, ayetler, hadisler, şiir ve öykülerle anlatır Mesnevi’sinde. Mesnevi pek çok dile çevrilmiş bir eserdir.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

I. 16. yüzyıl divan şairidir. “Şairler Sultanı” adıyla anılmıştır. Şiirlerini söz ve anlam oyunlarıyla süslemiştir.
II. 17. yüzyıl divan şairidir. Öğretici şiirleri ile tanınır. “Hayriyye” adlı öğretici bir mesnevisi vardır.
III. 18. yüzyıl divan şairidir. Şiirlerinde dönemin İstanbul yaşantısını yansıtmış ve Lale Devri ile özdeşleşmiştir. Şarkı nazım şekliyle tanınan bir şairdir.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki şairlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 12.

X
IV. yüzyıl klasik edebiyat şairlerindendir. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıyla uygulamıştır. Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu X
IV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazmıştır. Kaside, gazel ve mesnevilerinde aşk duygusunu işlemiştir. Kendisinden sonra gelenler üzerinde büyük etkisi olan şairin “Cemşid ü Hurşid” adlı bir mesnevisi vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisi divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan bir nazım şeklidir. Her beytin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.
II. Dört mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şeklidir. Bend sayısı 3-7 arasında değişir. Genellikle aşk, sevgi, yergi, sitem, özlem konularında yazılır.
III. Bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her bendde terkibhane ve vasıta adı verilen iki bölüm vardır. Terkibhane bölümü en az beş beyitten, vasıta ise bir beyitten oluşur.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nazım şekillerinin hangisi hakkında bilgi yoktur?

 
 
 
 
Soru 15.

Kasidelerde asıl konuya giriş bölümüne ________, kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüme _______, şairin kendisini övdüğü bölüme ________ adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Arasam yâri bulurdumYoluna kurban olurdumBir gün görmesem ölürdümGör neyledi zaman şimdiBu şiirin nazım türü aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen kavram yanlış açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerin hangisi dinî- tasavvufi Türk şiiri nazım türlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Tezkire”nin tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x