2018-2019 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Demokrası ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Osmanlı Devleti’nde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken 1934 yılında çıkartılan bir yasayla Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Buna göre haklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 2.

1982 Anayasası’nın 14. Maddesine göre “Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”
Anayasa’nın verilen maddesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Tüm diğer haklarımızın temelinde yer alan ve onlardan yararlanmamızı sağlayan hak aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Demokratik toplum düzeninin kurulması ve insan haklarının yaşama geçirilebilmesi için eğitim temel bir şarttır. Kişiler demokrasi bilincini ancak eğitim yoluyla alabilirler. Bu nedenle devlet için vatandaşlarına eğitim vermek bir görevdir.
Bu parçada aşağıda verilen temel haklardan hangisi söz konusu edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Kişilerin nerede, ne zaman ve nasıl davranacaklarını belirleyen hukuk kurallarının olmadığı bir toplumda kargaşa egemen olur. Hukuk, bir devlette kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete uygun şekilde düzenler.
Bu parçadan hareketle hukuk kurallarının varlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi
II. Bireylerin bencil çıkarları peşinde koşması
III. Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
Yukarıdakilerden hangileri adaletin temel değerlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Sosyal devlet, vatandaşların sosyal durumlarıyla ve refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam tarzı sağlayan devlettir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olmasıyla ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Yunanca “demos” “halk”, “kratos” sözcüğüyse “iktidar” ya da “egemenlik” anlamına gelir. Antik Yunan’dan başlayarak günümüze kadar gelen bu kavram bir yönetim biçimini ifade eder.
Bu doğrultuda “halk egemenliği, halk iktidarı” anlamlarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir devlette yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, kişilerin hukuk önün- de eşit olması ve yargının bağımsız olması demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır.
Verilen bilgide demokrasinin ilke ve kurumlarından hangisine dair bir açıklama yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

29 Ekim 1923’te çıkartılan bir yasayla Cumhuriyet ilan edilmiş ve yürürlükte olan Anayasa’da değişiklik yapılarak “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi Cumhuriyettir.” ibaresi eklenmiştir.
Buna göre Türkiye’nin yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğu aşağıdaki hangi anayasaya eklenmiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

Anayasamızda bulunan “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.” ifadesine rağmen töre ve geleneklerin kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitliğin kurulmasına engel olması demokrasi ve insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Farklı düşüncelere sahip, başka dinlere inanan, farklı ırklara mensup insanlar demokrasi kültürü içinde birbirlerine hoşgörüyle bakabilmelidir. Kendi gibi olmayan insanlara yaşama şansı tanımayan insanlardan oluşan bir toplumda demokrasinin yerleşmesi imkânsızdır.
Bu parçada demokrasinin yaşama biçimi haline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

20. yüzyılda yaşanan I. Dünya Savaşı ve hemen ardından II. Dünya Savaşı, insan haklarının uluslararası düzeyde ve evrensel olarak korunması gerektiği sonucunu doğurdu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıldaki insan haklarını evrensel düzeyde koruma çabaları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 14.

1989 yılında imzalanan sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve çocuk hakları konusunda çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı komite aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Sivil toplum örgütleri, devleti ve siyasi iktidarları izleyerek demokrasinin dışına çıkan uygulamalara tepki gösterir, gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek demokratik olmayan uygulamaları protesto eder, toplantılar yaparak basın yayın organlarını kullanarak halkın demokratik sapmalar konusunda bilinçli olmasını sağlar.
Buna göre sivil toplum örgütleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzeydeki sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

İnsanların çevre felaketlerine yol açacak biçimde teknoloji üretmeleri, büyük çapta insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. Nükleer silahlar, küresel ısınma, atmosferde, denizlerde, akarsularda meydana gelen kirlenme, büyük çapta kıtlık, bulaşıcı hastalık gibi sonuçlar doğurmaktadır.
Bu parçada insan haklarının gerçekleşmesini engelleyen aşağıdaki hangi durum vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun da ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık, millî egemenlik ilkesine ve demokrasiye dayanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesiyle uyumludur?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçları arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x