2018-2019 1. Dönem AÖL Din Kültürü 4 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Din Kültürü 4 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kişi olgun mümin olamaz.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütününe verilen addır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Yoksula, yetime ve esire O’nun rızası için yemek yedirirler ve ‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz’. (derler).”
(İnsan suresi, 8-9. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

İslam ahlakının ilk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Ca’fer b. Ebû Talip, Habeşistan kralı Necaşi’ye Hz. Peygamber’in mesajını şöyle anlatmıştı: “Bu Peygamber, bize doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah’a ibadet etmeyi ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamayı emretti.”
Bu metinde Hz. Peygamber’in sakınılmasını istediği davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

İslam ahlakının kaynaklarını genel anlamda temel kaynaklar ve diğer kaynaklar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının temel kaynaklarından biridir?

 
 
 
 
Soru 8.

Allah’ın “terbiye eden, yetiştiren, yaratıkları gözeten” anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir kimsenin, başkasının evinin içine izinsiz bakması helâl değildir.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin korunması amaçlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

“Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir kara çalmış ve apaçık bir günah işlemiş olur. (Nisâ suresi, 112. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerin hangisi ile ilişkili değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Hz. Ali ile Hz. Âişe taraftarları arasında miladi 656 yılında Basra dolaylarında meydana gelen İslam tarihindeki ilk iç savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 13.

Nu’mân b. Sâbit’in fikirleri etrafında gelişen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin temel görüşlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 15.

Kişilerin kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri gibi temel özellikleri birbirinden farklıdır. Bu durum Müslümanların dinî konuları farklı yorumlamalarına ve bunun sonucunda da çeşitli ekollerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu metin İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın temel görüşlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Ahmed b. Hanbel’in öğrencilerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 18.

• İmam Malik’in sahih ve kuvvetli kabul ettiği hadisleri, sahabe görüşlerini, tâbiin fetvalarını topladığı ve bunları fıkıh konularına göre düzenlediği eseridir.
• Dönemin halifesi Mansur onun bu eserini kanunlaştırmak istemişse de o, tek bir fıkıh kitabının esas alınması içtihat hürriyetine ve her bölgenin kendi fıkhını oluşturmasına engel olur düşüncesiyle bu teklifi kabul etmemiştir.
Hakkında bazı bilgiler verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

O, bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin şartları doğrultusunda yeniden gözden geçirmiş ve gerekli gördüklerini değiştirmiştir. Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde yaptığı içtihatlar için mezheb-i kadim (eski görüşü), Mısır’daki içtihatları için de mezheb-i cedid (yeni görüşü) tabirleri kullanılmıştır.
Metinde bahsedilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Bir Müslüman’ın, dinin kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini bilmesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x