Afet Risk Azaltma Politikaları 2018-2019 Final Sınavı

Afet Risk Azaltma Politikaları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde (RİO+20) afetlere karşı dirençliliğin siyasal-kurumsal alan, sosyal alan, ________ ve ekonomik alanlarda gerçekleşebileceği belirtilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
toplumsal
B
arama kurtarma
C
yeniden inşa
D
müdahale
E
çevresel
Soru 2

“Kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklamak”, Kızılay’ın uygulamakla yükümlü olduğu hangi kurumsal yönetim ilkesini ifade eder?

A
Hesap verebilirlik
B
Sorumluluk
C
Şeffaflık
D
Adalet ve eşitlik
E
Hayır kurumu niteliği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi afet risklerine duyarlı ve dirençli kentlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Kentsel hizmetlerin afetlerde kesintiye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması
B
Afet riskleri konusunda kentdaşların eğitilmiş olması
C
Kentsel afet risklerinin belirlenmemiş olması
D
Kentsel altyapının afetlerden zarar görmeyecek nitelikte yapılmış olması
E
İmar planlama ve yapılaşmada afet risklerinin dikkate alınmış olması
Soru 4

1 Risk
2 Tehdit
3 Potansiyel tehdit
K. Bir ülkenin milli çıkarlarının maruz kalabileceği tehlikelerdir.
L. Düşmanca niyete sahip olmakla birlikte yeterli imkân ve kabiliyete sahip olmayan güçler tarafından meydana getirilebilecek tehlikelerdir.
M. Hem düşmanca niyete hem de yeterli imkân ve kabiliyete sahip güçler tarafından meydana getirilebilecek tehlikelerdir.
Yukarıda yer alan kavram ve tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-L, 2-K, 3-M
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-K, 2-M, 3-L
E
1-M, 2-K, 3-L
Soru 5

GAMER’ler acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde bütünleşik bir yönetim anlayışı ile görev yapmakta, ________ dayalı olarak bütün durum ve ihtimallere yönelik senaryolar geliştirmektedirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
risk değerlendirmelerine
B
kriz hallerine
C
müdahaleye
D
İyileştirmeye
E
planlamaya
Soru 6

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Marmara Depreminde haberleşme hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla acil hat telefon devresi kurulan kurumlardan biridir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
D
Enerji Bakanlığı
E
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Soru 7

Afet ve acil durumlar ile diğer olağandışı durumlar, olağan olmayan yetki kullanımını gerektiren ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
planlamalardır
B
müdahalelerdir
C
risklerdir
D
hazırlıklardır
E
kriz halidir
Soru 8

İnsan başta olmak üzere diğer canlı yaşamlarının olumsuz etkilendiği, mevcut ekosistemin bozulduğu, altyapıların tahrip olduğu ve ekonomik kayıpların meydana geldiği olayların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tehlike
B
Tufan
C
Afet
D
Yıkım
E
Risk
Soru 9

__________ yer kabuğunun herhangi bir kesiminde belirli bir zaman diliminde birikmiş olan enerjinin ani olarak boşalması ve bu boşalma sırasında oluşan sismik dalgaların yer kabuğunu titreştirmesi olayı olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Tsunami
B
Fay
C
Deprem
D
Levha sınırı
E
Volkanik aktivite
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi depremin yüzey dalgası büyüklüğünü simgelemektedir?

A
Mb
B
Md
C
MI
D
Ms
E
Mw
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi fay türlerinden biri değildir?

A
Ters fay
B
Eğik fay
C
Verev atımlı fay
D
Normal fay
E
Doğrultu atımlı fay
Soru 12

Herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşulları ________ olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
İklim değişikliği
B
hava durumu
C
meteoroloji
D
atmosferik durum
E
İklim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim değişikliğine karşı birey davranışlarına doğru örnek olarak verilmiştir?

A
Elektrik tasarrufu yapmak ve her türlü israftan kaçınmak
B
Yenilenebilir enerji santralleri kurmak
C
Kömürden enerji elde etmek
D
Hidroelektrik santralleri kurmak
E
Tüm ülke çapında katı atık işleme santralleri kurmak
Soru 14

Tarımsal üretim konusunda çalışmakta olan bir akademisyenin, Türkiye’nin gelecekteki tarımsal üretimini etkileyecek olan gelecekteki iklim şartlarını anlamak için aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde bilgi sahibi olması çalışmalarına daha çok katkı sağlar?

A
Türkiye iklim Projeksiyonları
B
Türkiye iklim Ölçümleri Değerlendirmesi
C
Türkiye Ozon Tabakası Analizleri
D
Türkiye iklim istatistikleri
E
Türkiye iklim Parametreleri çeşitlendirmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı afetlerden biri değildir?

A
Depremler
B
Sel
C
Heyelan
D
Volkan Patlamaları
E
Endüstriyel kazalar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi salgın yayılımının önlenmesindeki genel tedbirlerden biridir?

A
Epidemiyolojik araştırma
B
Hasta izolasyonu
C
Hasta aşılanması
D
Karantina
E
Taşıyıcı/Konakçı aranması
Soru 17

Bir hastalığın, enfeksiyon etmeninin veya sağlıkla ilgili bir sorunun çeşitli ülkelerde veya bir kıtada yayılması, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesine ________ denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede bos, bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
İnsidans
B
Prevalans
C
Sürveyans
D
Pandemi
E
Epidemi
Soru 18

Aşağıdaki kurumlardan hangisi olası bir salgın durumunda görev almaz?

A
İl Sağlık Müdürlüğü
B
Jandarma
C
Belediye
D
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
E
Mülki idare Amirliği (valilik, kaymakamlık)
Soru 19

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD ) sınavı hangi bakanlığın sorumluluğundadır?

A
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
C
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
E
T.C. içişleri Bakanlığı
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x