Afet Risk Azaltma Politikaları 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Afet Risk Azaltma Politikaları 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi afet tanımları kapsamında yer almaz?

A
Toplumların kültürü ve yaşam tarzlarıyla yakından ilgilidir.
B
İnsan, grup ya da toplulukların kontrol edemediği olaylardır, aniden gelişir.
C
Doğal-teknolojik veya insan kaynaklı nedenlerle meydana gelmektedir.
D
Olağanüstü bir olay sonucunda toplum yaşantısında önemli ölçüde aksamalara neden olur.
E
Sonucunda ölüm, maddi hasar ve/veya ağır ekonomik zarar beklenen olaylardır.
Soru 2

Afet risklerinin azaltılması aşamasının, risk değerlendirilmesi aşamasında yapılması gereken çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afet risklerinin azaltılmasının yönetiminden elde edilen sonuçların ve önerilerin uygulanması
B
Ulusal afet risk değerlendirmesi yönetim mekanizmasının belirlenmesi
C
Risk analizi için uygun yöntemlerin seçilmesi
D
Katılımcı bir yaklaşımla hasar tespit çalışmalarının yapılması
E
Ulusal afet risk değerlendirmesi teknik ve yönetsel kapsamının tanımlanması
Soru 3

Aşağıdaki afet türlerinden hangisi doğal kaynaklı afetler sınıflandırmasında yer almaz?

A
Atmosferik
B
Meteorolojik
C
Teknolojik
D
Jeolojik
E
Hidrolojik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, katılım ilkesinin yerel yönetimler kapsamında yer alan bir mekanizmasıdır?

A
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
B
Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu
C
Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
D
Kent Konseyleri
E
Deprem Danışma Kurulu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, afet ve acil durum danışma kurulu üyeleri arasında yer almaz?

A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Dışişleri Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
E
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Soru 6

“Kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklamak”, Kızılay’ın uygulamakla yükümlü olduğu hangi kurumsal yönetim ilkesini ifade eder?

A
Hesap verebilirlik
B
Şeffaflık
C
Adalet ve eşitlik
D
Sorumluluk
E
Hayır kurumu niteliği
Soru 7

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olayların oluşum sıklığının ve hızının, etki süresi ve dönemlerinin, etki alanlarının, yaygınlık ve şiddet derecelerinin olabilirliğini ortaya koyan haritalara ne ad verilir?

A
Jeomorfoloji haritası
B
Hidrografya haritası
C
Topoğrafya haritası
D
Kariyer haritası
E
Afet tehlike haritası
Soru 8

Kentlerin risk havuzu haline gelmiş sosyo-ekonomik çöküntü bölgelerinde, toplumsal, ekonomik ve mekan bakımından yeniden ele alındığı güvenli, sağlıklı ve düzenli yerleşim alanları oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Mikro bölgeleme
B
Kentsel risk yönetimi
C
Kentsel dönüşüm
D
Nazım imar planı
E
Uygulama imar planı
Soru 9

Kentsel dönüşüm mevzuatına göre, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı İlmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılara ne ad verilir?

A
Yıkılacak yapı
B
Kagir yapı
C
Dayanıksız yapı
D
Riskli yapı
E
Riskli alan
Soru 10

Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezlerinin (GAMER) temel görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak
B
Bireylerin can ve mal emniyetini sağlamak
C
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
D
Toplumun güven ve huzurunu temin etmek
E
Güvenlik ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak
Soru 11

BM’nin risk yönetimi yaklaşımının temelini ________ anlayışı oluşturmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
müdahale
B
planlama
C
hazırlık
D
İyileştirme
E
risk azaltma
Soru 12

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi geleneksel güvenlik anlayışının temelini oluşturmaktadır?

A
Toplum güvenliği anlayışı
B
Askeri güvenlik anlayışı
C
Birey güvenliği anlayışı
D
Ekonomik güvenlik anlayışı
E
Çevre güvenliği anlayışı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu’na göre olağanüstü yetkileri kullanacak kamu otorite ve mercilerinden biridir?

A
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
E
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Soru 14

GAMER’ler acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde bütünleşik bir yönetim anlayışı ile görev yapmakta, ________ dayalı olarak bütün durum ve ihtimallere yönelik senaryolar geliştirmektedirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
kriz hallerine
B
risk değerlendirmelerine
C
planlamaya
D
müdahaleye
E
İyileştirmeye
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi fay türlerinden biri değildir?

A
Ters fay
B
Doğrultu atımlı fay
C
Normal fay
D
Verev atımlı fay
E
Eğik fay
Soru 16

İnsan başta olmak üzere diğer canlı yaşamlarının olumsuz etkilendiği, mevcut ekosistemin bozulduğu, altyapıların tahrip olduğu ve ekonomik kayıpların meydana geldiği olayların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıkım
B
Tehlike
C
Afet
D
Risk
E
Tufan
Soru 17

Herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşulları ________ olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
hava durumu
B
İklim değişikliği
C
atmosferik durum
D
İklim
E
meteoroloji
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim değişikliğine karşı birey davranışlarına doğru örnek olarak verilmiştir?

A
Kömürden enerji elde etmek
B
Hidroelektrik santralleri kurmak
C
Tüm ülke çapında katı atık işleme santralleri kurmak
D
Elektrik tasarrufu yapmak ve her türlü israftan kaçınmak
E
Yenilenebilir enerji santralleri kurmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi salgın yayılımının önlenmesindeki genel tedbirlerden biridir?

A
Hasta aşılanması
B
Epidemiyolojik araştırma
C
Karantina
D
Taşıyıcı/Konakçı aranması
E
Hasta izolasyonu
Soru 20

Bir hastalığın, enfeksiyon etmeninin veya sağlıkla ilgili bir sorunun çeşitli ülkelerde veya bir kıtada yayılması, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesine ________ denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede bos, bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Prevalans
B
İnsidans
C
Pandemi
D
Epidemi
E
Sürveyans
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x