Afet Risk Azaltma Politikaları 2018-2019 Vize Sınavı

Afet Risk Azaltma Politikaları 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişi ile afet yönetimi sürecinde 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hangi kuruma bağlanmıştır?

A
Sayıştaya
B
İçişleri Bakanlığına
C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
D
Cumhurbaşkanlığına
E
Dışişleri Bakanlığına
Soru 2

Aşağıdaki afet türlerinden hangisi doğal kaynaklı afetler sınıflandırmasında yer almaz?

A
Teknolojik
B
Hidrolojik
C
Jeolojik
D
Atmosferik
E
Meteorolojik
Soru 3

Afet risklerinin azaltılması aşamasının, risk değerlendirilmesi aşamasında yapılması gereken çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulusal afet risk değerlendirmesi yönetim mekanizmasının belirlenmesi
B
Ulusal afet risk değerlendirmesi teknik ve yönetsel kapsamının tanımlanması
C
Katılımcı bir yaklaşımla hasar tespit çalışmalarının yapılması
D
Risk analizi için uygun yöntemlerin seçilmesi
E
Afet risklerinin azaltılmasının yönetiminden elde edilen sonuçların ve önerilerin uygulanması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi afet tanımları kapsamında yer almaz?

A
Sonucunda ölüm, maddi hasar ve/veya ağır ekonomik zarar beklenen olaylardır.
B
İnsan, grup ya da toplulukların kontrol edemediği olaylardır, aniden gelişir.
C
Doğal-teknolojik veya insan kaynaklı nedenlerle meydana gelmektedir.
D
Olağanüstü bir olay sonucunda toplum yaşantısında önemli ölçüde aksamalara neden olur.
E
Toplumların kültürü ve yaşam tarzlarıyla yakından ilgilidir.
Soru 5

1 Afet Riski
2 Kapasite
3 Tehlike
K. Yaralanma veya diğer sağlık etkileri, maddi hasar, sosyal ve ekonomik bozulma veya çevresel bozulmaya neden olabilecek bir süreç, olay veya insan faaliyetleridir.
L. Afet risklerini azaltmak, yönetmek ve dirençliliği artırmak amacıyla, bir organizasyonun ya da topluluğun bütün güçlü yanlarının, yetkinliklerinin ve kaynaklarının toplamıdır. Bu imkânlar, altyapı, kurumlar, insan bilgi ve becerileri, ayrıca toplumsal ilişkiler, liderlik ve yönetim gibi ortak nitelikleri içerebilir.
M. Belli bir zaman dilimi içerisinde, bir sistemin, toplumun, tehlike, zafiyet, maruziyet ve kapasite faktörlerine bağlı olmak üzere görebileceği potansiyel yaralanma, can ve mal kayıpları, ekonomik anlamda zarar görmesidir.
Yukarıda yer alan kavram ve tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-L, 2-K, 3-M
B
1-K, 2-L, 3-M
C
1-M, 2-L, 3-K
D
1-L, 2-M, 3-K
E
1-M, 2-K, 3-L
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, katılım ilkesinin hayata geçirilebileceği bir mekanizma niteliğindedir?

A
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
B
Deprem Danışma Kurulu
C
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
D
Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
E
Deprem Danışma ve Koordinasyon Kurulu
Soru 7

Risk azaltma çalışmalarının Hyogo Çerçeve Plam’na uygunluğunu izlemek ve rapor etmek, aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında tanımlanmıştır?

A
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
B
Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D
Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu
E
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, afet ve acil durum danışma kurulu üyeleri arasında yer almaz?

A
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
B
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
C
İçişleri Bakanlığı
D
Dışişleri Bakanlığı
E
Milli Eğitim Bakanlığı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, katılım ilkesinin yerel yönetimler kapsamında yer alan bir mekanizmasıdır?

A
Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
B
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
C
Kent Konseyleri
D
Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu
E
Deprem Danışma Kurulu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, afet risklerinin azaltılmasında katılım ilkesine doğrudan yer veren ulusal belgeler arasında yer almaz?

A
İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı
B
10 Kalkınma Planı
C
2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
D
Ulusal Deprem Strateji Belgesi ve Eylem Planı
E
“Afet Yönetiminde Etkinlik” Özel ihtisas Komisyonu Raporu
Soru 11

Kentlerin risk havuzu haline gelmiş sosyo-ekonomik çöküntü bölgelerinde, toplumsal, ekonomik ve mekan bakımından yeniden ele alındığı güvenli, sağlıklı ve düzenli yerleşim alanları oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Uygulama imar planı
B
Nazım imar planı
C
Kentsel dönüşüm
D
Mikro bölgeleme
E
Kentsel risk yönetimi
Soru 12

Büyükşehir sınırları içindeki kara, deniz, su, göl ve demir yolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediyelerinin bünyesinde kurulan koordinasyon merkezlerine ne ad verilir?

A
Ulaşım Koordinasyon Merkezi
B
Uzaktan Kontrol ve Gözleme Merkezi
C
Altyapı Koordinasyon Merkezi
D
Karayolu Trafik Güvenliği il Koordinasyon Kurulu
E
Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Merkezi
Soru 13

Kentsel dönüşüm mevzuatına göre, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı İlmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılara ne ad verilir?

A
Kagir yapı
B
Riskli yapı
C
Riskli alan
D
Yıkılacak yapı
E
Dayanıksız yapı
Soru 14

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olayların oluşum sıklığının ve hızının, etki süresi ve dönemlerinin, etki alanlarının, yaygınlık ve şiddet derecelerinin olabilirliğini ortaya koyan haritalara ne ad verilir?

A
Hidrografya haritası
B
Afet tehlike haritası
C
Jeomorfoloji haritası
D
Topoğrafya haritası
E
Kariyer haritası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kentdaşların afetlere karşı dirençlerinin azalmasındaki etkenlerden biri değildir?

A
Uygunsuz toprak kullanımı
B
Yerleşim yerlerinin afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşması
C
Dayanıksız altyapı
D
Yoksulluk
E
Yetersiz sosyal yardım hizmetleri
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde risk türleri ile risk türleri kapsamında değerlendirilen kentsel güvenlik riskleri doğru olarak verilmiştir?
Risk Türü <-----> Kentsel Güvenlik Riskleri

A
Klasik güvenlik <-----> riski Hırsızlık
B
Demografik risk <-----> Çarpık kentleşme
C
Ekonomik risk <-----> Yoksunluk
D
Sosyal risk <-----> Kritik altyapı yetersizliği
E
Bireysel risk <-----> Düzensiz göç
Soru 17

Günümüzde Türkiye’deki güvenlik risklerinin yönetiminin hangi merkezlerin koordinatörlüğünde yürütülmesi öngörülmektedir?

A
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
B
Kriz Yönetim Merkezleri
C
Tehlike Yönetimi Merkezleri
D
Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezleri
E
Risk Yönetimi Merkezleri
Soru 18

Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezlerinin (GAMER) temel görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
B
Güvenlik ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak
C
Toplumun güven ve huzurunu temin etmek
D
Bireylerin can ve mal emniyetini sağlamak
E
Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak
Soru 19

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi geleneksel güvenlik anlayışının temelini oluşturmaktadır?

A
Birey güvenliği anlayışı
B
Ekonomik güvenlik anlayışı
C
Çevre güvenliği anlayışı
D
Askeri güvenlik anlayışı
E
Toplum güvenliği anlayışı
Soru 20

BM’nin risk yönetimi yaklaşımının temelini ________ anlayışı oluşturmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
risk azaltma
B
hazırlık
C
planlama
D
İyileştirme
E
müdahale
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x