Afet Yönetimi 2 2017-2018 Vize Sınavı

Afet Yönetimi 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bireyin, topluluğun, varlıkların ya da sistemlerin afet tehlikelerinin etkileri karşısında savunmasızlığını ve korunmasızlığım artıran fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin ya da süreçlerin belirlediği koşulları tanımlar?

A
Zarar görebilirlik
B
Tehlike
C
Tehlikeye maruz kalma
D
Kapasite
E
Güvenilirlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinden biri değildir?

A
il Afet ve Acil Durum Müdürü
B
Kaymakam
C
Garnizon Komutanı
D
Belediye Başkanı
E
il Özel idaresi Genel Sekreteri
Soru 3

Afet yönetiminin birbirinden farklı ancak birbirinden bağımsız olmayan tüm aşamalarının birbirleriyle ve sürdürülebilir kalkınmayla olan bağlarını gözetip dikkate alan afet yönetimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünleşik Yaklaşım
B
Tüm Tehlikeler Yaklaşımı
C
Kapsamlı Yaklaşım
D
Afete Hazır Toplum Yaklaşımı
E
Afete Dayanıklı Toplum Yaklaşımı
Soru 4

Afet anındaki kurumsal yapılanma çerçevesinde İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri aşağıdakilerden hangisinin gerekli gördüğü durumlarda kurulur?

A
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
B
Kaymakamlık
C
Bakanlık
D
Valilik
E
içişleri Bakanlığı Müsteşarı
Soru 5

Türkiye’de yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahale ve buna ilişkin hazırlık faaliyetleri aşağıdaki kurumlardan hangisi aracılığı ile yapılır?

A
Üniversite Araştırma ve Uygulama Merkezleri
B
¡1 Kurtarma ve Yardım Komitesi
C
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
D
Kriz Yönetim Merkezi
E
AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri
Soru 6

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Bakanlıklarda ________ veya yetkilendirecekleri yardımcılarının başkanlığında kurulur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bakan yardımcısı
B
Müsteşar
C
Genel müdür
D
Daire başkanı
E
Şube müdürü
Soru 7

Özellikle afet risk azaltma politikaları uygulanmazsa gelişebilecek risklere odaklanan, yeni risklerin gelişmesini ya da artmasını engellemeyi hedefleyen afet risk yönetimi faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzeltici afet risk yönetimi
B
Yereli dikkate alan afet risk yönetimi
C
Toplum tabanlı afet risk yönetimi
D
Önleyici afet risk yönetimi
E
Telafi edici afet risk yönetimi
Soru 8

Aşağıdaki sistem ve projelerden hangisi, AFAD tarafından başlatılan ve yürütülen afet öncesine yönelik ulusal çalışmalardan biri değildir?

A
Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi Projesi
B
Afete Hazır Türkiye Projesi
C
Afet Eğitim Tırları Projesi
D
Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Oluşturulması Projesi
E
Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi sisteminin her ülkenin kendi özellikleri ve önceliklerine göre şekillenmesindeki temel etkenlerden biri değildir?

A
Afet tehlikeleri ve baş etme kapasitesi
B
Devlet yapısı ve hükümet etme şekilleri
C
Tanıtım amaçlı programların düzeyi
D
Sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyi
E
Risk algısı ve geçmiş afet tecrübesi
Soru 10

Türkiye'de afet ve acil durum sonrasında olay seviyesini (S1, S2, S3, S4) aşağıdaki kurumlardan hangisi belirler?

A
Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
B
il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
C
içişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
D
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
E
Valilik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi AFAD-Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

A
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek
B
Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek
C
Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
D
Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
E
Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek
Soru 12

İlgili Kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk ve koordine edilmesi amacıyla kurulan çağrı merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
112 Acil Çağrı Merkezi
B
110 itfaiye Çağrı Merkezi
C
155 Polis imdat Çağrı Merkezi
D
156 Jandarma Çağrı Merkezi
E
168 Kızılay Çağrı merkezi
Soru 13

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün temel vizyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni hastaneler kurmak ve yönetmek
B
Ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak
C
Sağlık sistemine yönelik politika belirlemek
D
ilkyardım bilgi ve becerisini geliştirmek
E
Afetlerde ve acil durumlarda sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartların üzerine taşımak
Soru 14

Sağlık Bakanlığının İl düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
B
il Sağlık Müdürü
C
112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
D
Kaymakam
E
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi
Soru 15

Avrupa ülkelerinin afet risklerinin azaltılması konularında ortak karar verme ve hareket etmeleri amacı ile oluşturulan ________ , Avrupa Bölgesi ülkelerinin ulusal platformlarınca yürütülen afet risk azaltma uygulamalarına ilişkin iyi örneklerin paylaşılması, bölgesel işbirliklerinin yürütülmesi, Avrupa Bölgesi için ortak uygulamaların araştırılması, geliştirilmesi ve ortak çalışma alanlarının oluşturulmasına öncelik vermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Güneydoğu Avrupa Afete Hazırlık ve Önleme inisiyatifi (DPPI SEE)
B
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
C
Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı (AGİT)
D
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)
E
Afet Risklerinin Azaltılması Avrupa Forumu (EFDRR)
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER) faaliyet ilkeleri arasında yer almaz?

A
Öznellik
B
Hesap verebilirlik
C
Şeffaflık
D
Duyarlılık
E
Katılımcılık
Soru 17

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikelere yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetlerini aşağıdaki bakanlıklaradan hangisi yürütür?

A
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
içişleri Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Soru 18

Teknolojik Afet Yol Haritası Belgesinde sivil korunmayla ilgili aşağıdaki örgütlenmelerden hangisinin mevzuatına uyulması hedef alınmıştır?

A
Birleşmiş Milletler (BM)
B
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
C
Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı (AGİT)
D
Avrupa Birliği (AB)
E
Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü (OEGD)
Soru 19

Türkiye'de ve yakın civarında meydana gelen depremlere ilişkin olarak üniversiteler, araştırma merkezleri, kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan/işletilen Deprem Gözlem İstasyonlarından elde edilen deprem aktivite verilerinin tek bir merkezde depolanması, saklanması, ulusal ve uluslararası tüm araştırmacılara açılması amacı ile kurulan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemi
B
Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi
C
Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi
D
Türkiye Afet Bilgi Bankası
E
AFAD Lojistik Depo Kurulumu Projesi
Soru 20

Kapasite tanımı
1. Etki azaltma kapasitesi
2. Uyum geliştirme kapasitesi
3. Dönüştürme kapasitesi

Özellik
K. Tehlikenin etkili olamaması için tümüyle yeni bir sistem kurma
L. Mevcut baş etme yöntemlerini kullanarak olumsuz etkilere karşı hazırlanma
M. Sisteme esneklik kazandırma ve artan ölçüde değişiklik yapabilme
Yukarıdaki tabloda verilen afete dayanıklılık geliştirme kapasiteleri ile kapasite tanımları ve özellikleri arasındaki doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-L, 2-M, 3-K
B
1-M, 2-K, 3-L
C
1-K, 2-L, 3-M
D
1-L, 2-K, 3-M
E
1-M, 2-L, 3-K
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x