Anayasa 2 2016-2017 Final Sınavı

Anayasa 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurulmuş iktidar aşağıdakilerden hangisinin çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket edebilir?

A
Ekonomik iktidar
B
Kurucu iktidar
C
Sivil toplum
D
Askeri bürokrasi
E
Yargı iktidarı
Soru 2

Montesquieu’ye göre kuvvetler ayrılığı ilkesi aşağıdakilerden hangisi açısından bir güvence oluşturur?

A
Bakanlar Kurulunun istikrarı
B
Silahlı Kuvvetlerin devamlılığı
C
iç güvenliğin sağlanması
D
Birey özgürlükleri
E
Devlet başkanının görev süresi
Soru 3

1982 Anayasası’na göre TBMM’nin bir kanun tasarı ya da teklifini görüşmeye başlaması için Meclis üye tamsayısının ne kadarının görüşmede hazır bulunması gerekir?

A
1/3
B
1/4
C
1/5
D
1/6
E
1/7
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel bakımdan bir yasama işlemidir?

A
Kanun hükmünde kararname
B
Yönetmelik
C
Bakanlar Kurulu kararı
D
Tüzük
E
Genelge
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir idari organdır?

A
Uyuşmazlık Mahkemesi
B
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C
Danıştay
D
Anayasa Mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 6

1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, kanunları yorumlama yetkisini aşağıdakilerden hangisine tanımıştır?

A
Bakanlar Kuruluna
B
Anayasa Mahkemesi'ne
C
Cumhurbaşkanına
D
TBMM'ye
E
Başbakana
Soru 7

Mahkemelerin kurumsal bağımsızlığı ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisi ile düzenlenmiştir?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C
1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 8

1961 Anayasası ile aşağıdaki ilkelerden hangisi yargı fonksiyonunun icrasına hâkim kılınmaya çalışılmıştır?

A
Yasamanın genelliği
B
Temsilde adalet
C
Sosyal devlet
D
Yönetimde istikrar
E
Hukukun üstünlüğü
Soru 9

Aşağıdaki anayasa dönemlerinden hangisinde meclis, olağanüstü bir organ olarak hareket etmiştir?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Teşkilat-i Esasiye Kanunu
C
1924 Teşkilat - i Esasiye Kanunu
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 10

1982 Anayasası’na göre sıkıyönetim komutanları aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?

A
Bakanlar Kurulu
B
TBMM
C
Genelkurmay Başkanlığı
D
Cumhurbaşkanlığı
E
TBMM Başkanlığı
Soru 11

Olağanüstü yönetim usulleri aşağıdaki işlem türlerinden hangisiyle düzenlenir?

A
Kanun
B
Yönetmelik
C
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D
içtüzük
E
Tüzük
Soru 12

TBMM’nin olağanüstü hal veya sıkıyönetime geçiş kararını onaylayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koşul birel işlem
B
Nizalı yargı işlemi
C
Sübjektif birel işlem
D
Kanun
E
Parlamento kararı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku çöktükten sonra merkezi anayasa yargısı modelini benimsemiş ülkelerden biri değildir?

A
Azerbaycan
B
Arnavutluk
C
Bosna Hersek
D
Fransa
E
Macaristan
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde soyut norm denetimi söz konusu olamaz?

A
Almanya
B
ABD
C
Türkiye
D
Polonya
E
Avusturya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dar anlamıyla anayasa yargısını ifade eder?

A
Anayasaya aykırılık oluşturan tüm sorunların yargısal çözümü
B
Ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi
C
Adli davaların son inceleme merciinin yargısal faaliyeti
D
idari davaların son inceleme merciinin yargısal faaliyeti
E
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi
Soru 16

ABD modeli anayasa yargısında anayasaya aykırılığı saptanan norm hakkında uygulanan hukuki yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nisbi butlan
B
Yokluk
C
Mutlak butlan
D
iptal
E
ihmal
Soru 17

Anayasa Mahkemesi aşağıdaki işlem türlerinden hangisi için sadece şekil denetimi yapabilir?

A
Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı
B
Yasama organı içtüzüğü
C
Anayasa değişikliği kanunu
D
Kanun hükmünde kararname
E
Milletvekili sıfatının düşürülmesi kararı
Soru 18

Devlet şeklinin cumhuriyet olduğuna ilişkin anayasa hükmünün değiştirilmesinin yasaklandığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C
1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 19

Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusunun öngörülmesiyle Anayasa Mahkemesi’nin bu sıfatla yaptığı yargılamalar bakımından aşağıdaki ilkelerden hangisine uygunluğu sağlanmıştır?

A
Erkler ayrılığı
B
Doğal yargıç
C
Kanunilik
D
Adil yargılama
E
Yasamanın genelliği
Soru 20

Türk anayasa yargısında söz konusu olan “on yıl yasağı” aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?

A
Soyut norm denetimine
B
Sayıştay incelemesine
C
Somut norm denetimine
D
Devlet başkanının geri göndermesine
E
Anayasa şikâyetine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x