Anayasa Hukuku 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Anayasa Hukuku 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurucu iktidar nedir?

A
Bir devletin temel siyasal yapısını, yaptığı yada değiştirdiği anayasa ile belirleyen iktidardır.
B
Yalnızca kanun teklifi verebilir
C
yalnızca Köy kanunlarını düzenlemekle yükümlü iktidardır
D
Yalnızca kasaba kanunlarını belirler
E
Kanun yetkisi yoktur yalnızca meclis kurar
1 numaralı soru için açıklama 
Bir devletin temel siyasal yapısını, yaptığı yada değiştirdiği anayasa ile belirleyen iktidardır.
Soru 2

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası hangi anayasadır?

A
1924 anayasası
B
1923 anayasası
C
1925 anayasası
D
1926 anayasası
E
1927 anayasası
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Cmhuriyeti'nin ikl anayasası 1924 anayasasıdır.
Soru 3

1961 anayasasına göre (m.155) anayasanın değiştirilmesi için meclis üye sayısının en az kaçta kaçı gereklidir?

A
üçte biri
B
üçte ikisi
C
tamamı
D
beşte biri
E
beşte ikisi
3 numaralı soru için açıklama 
1961 anayasasına göre (m.155) anayasanın değiştirilmesi için meclis üye sayısının en az üçte biri gereklidir.
Soru 4

Kuvvetler ayrılığı ilkesi hangi isimler ile özdeşleştirilmektedir?

A
Montesquieu
B
Mustafa Kemal Atatürk
C
Turgut Özal
D
Bülent Ecevit
E
Kraliçe elizabet
4 numaralı soru için açıklama 
Kuvvetler ayrılığı ilkesi Montesquieu ismiyle özdeşleştirilmektedir.
Soru 5

Fonksiyonlar ayrılığı ne demektir?

A
devletin fonksiyonlarının ayrılmasını engelleyen kanun ismi
B
Devletin çeşitli hukuki fonksiyonlarının değişik devlet organlarınca yerine getirilmesidir.
C
devletin bütün fonksiyonlarını kaybedip başka ellere vermesidir
D
devletin iç ayrışma yaşamasıdır
E
dış mihrakların müdahalesine dair alınan bir önlem kanunu dur
5 numaralı soru için açıklama 
Devletin çeşitli hukuki fonksiyonlarının değişik devlet organlarınca yerine getirilmesidir.
Soru 6

1982 anayasası kaç tür olağan üstü hal rejimine yer vermiştir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
6 numaralı soru için açıklama 
Olağan üstü hal ve sıkı yönetim olmak üzere iki tür.
Soru 7

1924 anayasasındaki fonksiyonlar ayrılığı 1961 anayasasındakinden farklımıdır?

A
yüzde doksan aynıdır
B
farklıdır
C
benzerdir
D
kıyaslama yapılamaz
E
yüzde yüz aynıdır
7 numaralı soru için açıklama 
yüzde yüz aynıdır 24 anayasasında ne varsa 61 anayasasında aynısı vardır
Soru 8

Hukuki mahiyeti bakımından bir kural-işlem değil, Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine kamu harcamalarında bulunmak ve kamu gelirini toplamak konusunda belli bir süre için yetki veren bir şartişlemidir. Tanım aş. hangisine aittir?

A
bütçe kanunu
B
çevre ve şehir kanunu
C
hayvancılık kanunu
D
köy kalkınma kanunu
E
şehir kalkınma kanunu
8 numaralı soru için açıklama 
bütçe kanunu doğru cevaptır.
Soru 9

Bir devletin temel siyasal yapısını, yaptığı yada değiştirdiği anayasa ile belirleyen iktidardır. tanım aş.hangisine aittir?

A
kaymakam
B
belediye başkanlığı
C
kurucu iktidar
D
millet vekili
E
valilik
9 numaralı soru için açıklama 
Kurucu iktidar doğru cevaptır.
Soru 10

Kendisini bağlayan hiçbir pozitif hukuk kuralı olmaksızın sınırsız bir biçimde o ülke devletinin temel siyasal yapısını belirleyen iktidar, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İktidar
B
Kurucu iktidar
C
Kurulmuş iktidar
D
Asli kurucu iktidar
E
Tali kurucu iktidar
10 numaralı soru için açıklama 
Bir devletin anayasasını yapma veya değiştirme, başka bir deyimle o devletin temel siyasal yapısını belirleme iktidarına, kurucu iktidar veya kuruculuk fonksiyonu adı verilir. Bu anlamda, kurucu iktidarla kurulmuş iktidar arasında açık bir fark olduğu göze çarpmaktadır. Kurulmuş iktidar, kurucu iktidarın anayasada belirlediği sınırlar içerisinde devletin çeşitli hukuki yetkilerini (yasama, yürütme ve yargı yetkileri) kullanma iktidarıdır. Kurulmuş iktidar, hukukiliğini kurucu iktidarın iradesine uygunluğundan alır. Kurucu iktidar iki değişik durumda ortaya çıkabilir ve buna uygun olarak iki tür kurucu iktidardan söz edilebilir: Asli kurucu iktidar ve tali (türevsel) kurucu iktidar. Asli kurucu iktidar, bir devletin anayasasının tümden yapılması veya yeniden yapılması sürecidir. Tali kurucu iktidar ise bundan çok farklı olarak, bir ülkenin anayasasının, o anayasada belirlenmiş usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesidir. Burada her şeyden, önce, bir anayasanın tümden yeniden yaratılması değil, mevcut bir anayasanın bazı hükümlerinin değiştirilmesi söz konusudur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi seçim çevrelerinin nüfuslarına göre değişen sayıda milletvekili çıkardıkları seçim sistemini ifade etmektedir?

A
Dar bölge usulü
B
Liste usulü
C
Çoğunluk sistemi
D
Nispi temsil sistemi
E
d’Hondt usulü
11 numaralı soru için açıklama 
Seçim sistemleri, seçim çevrelerinin büyüklüğüne, daha doğrusu çıkaracakları milletvekili sayışına göre, liste usulü ve tek isim (dar bölge) usulü olarak ikiye ayrılır. Tek isim usulünde her seçim çevresinden sadece tek bir milletvekili seçilir. Demokratik ülkelerin büyük çoğunluğunun uyguladığı liste usulünde ise seçim çevreleri nüfuslarına göre değişen sayıda olmak üzere, birden çok milletvekili çıkarırlar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterliliği için aran bir unsur değildir?

A
En az lise mezunu olmak
B
Kısıtlı olmamak
C
Yükümlü olduğu askerlik görevini yapmış olmak
D
Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
E
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak
12 numaralı soru için açıklama 
Milletvekili seçilebilmek için ilkokul mezunu olmak yeterlidir.
Soru 13

TBMM çalışmalarını aşağıdakilerden hangisine dayanarak yürütmektedir?

A
İçtüzük
B
Yönetmelik
C
Kanun
D
Genelge
E
KHK
13 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür.
Soru 14

Milletvekili seçilebilmek için en az ilkokul mezunu olmayı şart koşan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?.

A
1924
B
1961
C
1980
D
1982
E
2010
14 numaralı soru için açıklama 
Milletvekili seçilebilmek için en az ilkokul mezunu olmayı şart koşan anayasa 1982 Anayasa'sıdır.
Soru 15

Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sorumsuzluk konu sadece oy, söz, düşünce açıklamasıdır
B
Eylemin meclis çalışmaları sırasında gerçekleşmesi gerekir
C
Yasama sorumsuzluğu sadece cezai takibata karşı mutlak olarak koruma sağlar
D
Yasama sorumsuzluğu meclis tarafından kaldırılabilir
E
Milletvekili sıfatı sona erdikten sonra da devam eder
15 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu meclis tarafından kaldırılamaz. Mutlak koruma sağlar.
Soru 16

1961 Anayasası’nın Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluşan iki meclisli bir yasama organı sistemi, hangi Anayasası ile tekrar 1924 Anayasası'nın tek meclisli sistemine geri dönmüştür?

A
1971
B
1980
C
1982
D
1995
E
2010
16 numaralı soru için açıklama 
1961 Anayasası’nın Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluşan iki meclisli bir yasama organı sistemi, 1982 Anayasası ile tekrar 1924 Anayasası'nın tek meclisli sistemine geri dönmüştür.
Soru 17

Milletvekili andı Anayasa'nın hangi maddesi ile düzenlenmiştir?

A
61
B
71
C
81
D
91
E
101
17 numaralı soru için açıklama 
Milletvekili andı Anayasa'nın 81 . maddesi ile düzenlenmiştir.
Soru 18

Adını Belçikalı bir matematikçiden alan, en büyük özelliği, milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtmak olan nisbi temsilin bir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
von Humboldt sistemi
B
Churchill sistemi
C
d’Hondt sistemi
D
van Hoorick sistemi
E
Bismarck sistemi
18 numaralı soru için açıklama 
d’Hondt sistemi adını Belçikalı bir matematikçiden alan, en büyük özelliği, milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtmak olan nisbi temsilin bir çeşididir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları arasında değildir?

A
Meclis araştırması
B
Gensoru
C
Genel görüşme
D
Meclis soruşturması
E
Yazılı soru
19 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. 2017 Anayasa değişikliği ile gensoru yolu kaldırılmıştır.
Soru 20

I. Başbakanlık ortadan kalkmıştır
II. TBMM ile Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı yapılır
III. Halk oylaması sonucu kabul edilmiştir
Yukarıdakilerden hangisi 2017 Anayasası ile ilgili olarak söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız III
E
I, II ve III
20 numaralı soru için açıklama 
2017 anayasası ile Başbakanlık ortadan kalkmıştır. TBMM ile Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı yapılır. Bu anayasa Halk oylaması sonucu kabul edilmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...