Anayasa Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Anayasa Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun ilgi alanına girmez?

A
Siyasi partiler kanunu
B
Seçim sistemi
C
Yasama meclisi içtüzüğü
D
Menkul mülkiyetinin kazanımı
E
Hükümet sistemi
Soru 2

Kanun-i Esasi’nin kabulüne kadarki Osmanlı devlet yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligarşi
B
Demokrasi
C
Mutlak monarşi
D
Cumhuriyet
E
Meşruti monarşi
Soru 3

Cumhurbaşkanı seçimi aşağıdaki anayasalardan hangisinin kabulü için yapılan halkoylaması ile birleştirilmiştir?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümü ilkelerinden biridir?

A
Kuvvetler birliği
B
Yasamanın genelliği
C
Karşı imza
D
Ölçülülük
E
Hürriyetçi demokrasi
Soru 5

Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?

A
Önerge
B
içtüzük
C
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D
Genelge
E
Yönetmelik
Soru 6

Kurulmuş iktidar, hukukiliğini aşağıdakilerin hangisinden alır?

A
Ticari örflerden
B
Geleneklerden
C
Ahlak kurallarından
D
Din kurallarını ihlal etmemekten
E
Kurucu iktidarın iradesine uygunluktan
Soru 7

Türkiye’de gerçekleştirilen anayasa değişikliklerinin denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Şekil bozukluğuna ilişkin bir denetim yapılamaz.
B
Anayasa değişiklikleri hakkında sadece siyasal denetim araçları söz konusudur.
C
Anayasa değişiklikleri esas yönünden denetlenebilir.
D
Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
E
Yargıtay tarafından yapılır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının yargısal denetimini yapmakla yetkili kılınmıştır?

A
Danıştay
B
TBMM Başkanlığı
C
Anayasa Mahkemesi
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 9

Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nispi bir hukuksal ayrıcalıktır.
B
Milletvekilleri hakkında hukuk davası açılmasına engel teşkil eder.
C
Milletvekillerini asılsız ceza kovuşturmalarından korur.
D
TBMM kararıyla kaldırılabilir.
E
Geçici bir hukuksal ayrıcalıktır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek yüz kızartıcı suçlardan biri değildir?

A
Rüşvet
B
Dolanlı iflas
C
Mesken masuniyetini ihlal
D
irtikap
E
Zimmet
Soru 11

Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmak gerekir?

A
18
B
21
C
25
D
30
E
40
Soru 12

2017 Anayasa değişikliği ile kaldırılan hükümeti denetleme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözlü soru
B
Meclis araştırması
C
Meclis soruşturması
D
Yazılı soru
E
Genel görüşme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?

A
Üst kademe yöneticilerini atamak
B
Milli güvenlik politikalarını belirlemek
C
Türk Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek
D
Kanunları yayımlamak
E
Kanun tasarısı sunmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl ilanında bulunma yetkisine sahiptir?

A
Milli Güvenlik Kurulu
B
Milli Savunma Bakanı
C
içişleri Bakanı
D
Cumhurbaşkanı
E
TBMM Başkanı
Soru 15

Olağanüstü hâl ilanı kararının onanmasına ilişkin işlemi aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
TBMM
C
Yargıtay
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Cumhurbaşkanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisine sahiptir?

A
TBMM Başkanı
B
içişleri Bakanı
C
Adalet Bakanı
D
Cumhurbaşkanı yardımcısı
E
Genelkurmay Başkanı
Soru 17

Türk anayasa yargısında hukukun genel ilkelerinin ölçü norm olarak kullanılmasının pozitif temelini aşağıdaki ilkelerden hangisi oluşturur?

A
Hukuk devleti
B
Sosyal devlet
C
Ulusal egemenlik
D
Laiklik
E
Yasamanın devredilmezliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hukuk normu koymayan bir kanun olmasına karşın Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanının kapsamına girer?

A
Ceza kanunu
B
Seçim kanunu
C
Bütçe kanunu
D
Medeni kanun
E
Ticaret kanunu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimine başvurma yetkisi bulunur?

A
TBMM Başkanı
B
120 milletvekili
C
Adalet Bakanı
D
içişleri Bakanı
E
Hakimler Savcılar Kurulu
Soru 20

Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisi 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla kaldırılmıştır?

A
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
B
Yargıtay
C
Danıştay
D
Anayasa Mahkemesi
E
Uyuşmazlık Mahkemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...