Antropoloji 2015-2016 Final Sınavı

Antropoloji 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tipik bir Oligosen dönem maymunu olan ve eski dünya maymunlarının atası olarak kabul edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivapitecus
B
Ardipithecus
C
Australopithecus
D
Parantropus
E
Aegiptopithecus
Soru 2

Antropolojide “insanlığın ve kültürün ilkel olandan uygar olana doğru gelişim gösterdiği” kabulüne dayalı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrimcilik
B
İlerlemecilik
C
Yayılmacılık
D
Gelişmecilik
E
Özgücülük
Soru 3

Antropolojik kültür kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir kültür için doğru olan bir başka kültür için yanlış olabilir.
B
Kültürel değişimin hızı kültürden kültüre, zamandan zamana değişir.
C
Nasıl davranacağımızı ve düşüneceğimizi üyesi olduğumuz kültürden öğreniriz.
D
Bir kültür için olağan olan bir başka kültür için anormal olabilir.
E
Bazı kültürler değişirken bazıları değişmeden kalırlar.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi antropolojik yaklaşımın temel ilkelerinden biridir?

A
Etnikmerkezcilik
B
Ulusalcılık
C
Kültürel görecilik
D
insanmerkezcilik
E
Kültürel ayrımcılık
Soru 5

Doğurarak üreme özelliğimiz biyolojik olarak hangi canlı sınıfının üyeleriyle ortak özelliğimizdir?

A
Sürüngenler
B
Memeliler
C
Kuşlar
D
Balıklar
E
Böcekler
Soru 6

Örfi hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iktidarı sınırlama ve hâkim olduğu alandaki haklarını belirleme özelliği yoktur.
B
Yazılı değildir.
C
Halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallardır.
D
Uzun süre uygulanan kamusal eylemlerin tekrarlanışıdır.
E
Kanun haline getirilmemiş kurallardan oluşur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ulus - devletin temelini oluşturan ulusal kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Devletin belirlediği bir müfredatın uygulandığı standart ve zorunlu bir eğitim sisteminin olması
B
Tek bir dilin kullanıldığı iletişim araçlarıyla iletişim kurması
C
Dinsel kurumlar yerine laik kurumlan esas alması
D
Geleneksel kültürel ağlar üzerine kurulması
E
Modern kurumlar aracılığıyla yaratılmış bir kültür olması
Soru 8

Neolitik dönemden daha önce evcilleştirilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sığır
B
Kedi
C
Köpek
D
Keçi
E
Koyun
Soru 9

En düşük biyolojik taşıma kapasitesi aşağıdaki geçim biçimlerinden hangisine aittir?

A
Bahçecilik
B
Yoğun tarım
C
Avcı - toplayıcılık
D
Geçimlik tarla tarımı
E
Pastoralizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki önemli Neolitik yerleşimlerden biri değildir?

A
Nevali Çori
B
Gritille
C
Eriha
D
Çayönü
E
Göbeklitepe
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kentin özelliklerinden biri değildir?

A
Kırsal ağın ihtiyaçlarını karşılaması
B
Sözlü kültürün merkezi olması
C
Ticaretin merkezi olması
D
Uzmanlaşmış emeği bünyesinde barındırması
E
Bürokrasinin merkezi olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi doğaüstünün özelliklerinden biri değildir?

A
Deneysel olmaması
B
Ölümsüzlüğün olması
C
Tam olarak açıklanamaz olması
D
Gözlemlenemez olması
E
Zaman kavramının olması
Soru 13

Kültürel iletişimin zorunlu koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsallık
B
Dil
C
Empati
D
Bilgi aktarma ihtiyacı
E
Belli bir zeka düzeyi
Soru 14

Doğaüstü alana mensup bir ya da birden çok yüce ve ölümsüz tanrının varlığına dayanan, bütün ölümlü varlıkların onların varlığıyla ilişkili olduğunu savunan inanç sistemine ne ad verilir?

A
Animizm
B
Animatizm
C
Teizm
D
Hinduizm
E
Senkretizm
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi antropologlar tarafından tanımlanan akrabalık sistemlerinden biri değildir?

A
Omaha sistemi
B
Eskimo sistemi
C
Sudan sistemi
D
Hawai sistemi
E
İtalyan sistemi
Soru 16

Bireylerin, kültürleme süreci içerisinde edindiklerine kendi kişilik özelliklerini ve özel eğilimlerini katarak kendinlerine özgü bir konuşma üslubu geliştirmesine ne ad denir?

A
İdiolekt
B
Diyalekt
C
Tarz
D
ŞI ve
E
Ağız
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi akrabalık gruplarının işlev ve amaçlarından biri değildir?

A
Törensel birlikler oluşturma
B
Yardımlaşma
C
Lobi grubu oluşturma
D
Dini bir cemaat oluşturma
E
Siyasal bir grup oluşturma
Soru 18

Bir kabile toplumunun bir hayvan türüyle kendisini özdeşleştirerek onun soyundan geldiğini kabul etmesi ve bu kabulün simgeler ya da anıtlarla ifade edilmesine ne ad verilir?

A
Senkretizm
B
Kült
C
Animizm
D
Totemcilik
E
Şamanizm
Soru 19

Dışevlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrı grupları evlilik yoluyla birbirine bağlar.
B
Toplumlar karmaşıklaştıkça ve genişledikçe dışevlilik eğilimi artar.
C
Farklı aileleri akraba yapar.
D
İçevliliğin getirdiği tecrit durumunu ortadan kaldırır.
E
Kimliğin korunmasını sağlar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Sapir - Whorf kuramının dil ve kültür ilişkisi hakkındaki görüşlerinden biri değildir?

A
Bir dildeki tüm sözcük ve kavramlar başka bir dile tercüme edilebilir.
B
Dilin yapısı, düşüncenin yapısını da belirler.
C
Dil kategorileri ile düşünürüz.
D
Farklı dilleri konuşanların farklı düşünce dünyaları vardır.
E
Dünya algımızı dil belirler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x