Batı Edebiyatında Akımlar 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Romalıların başlı başına yarattıkları tek edebi tür olan hiciv türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ode
B
Satura
C
Poetica
D
Kartaca
E
Neavius
Soru 2

E. Fischer'ın, başlangıçta sanatın bir büyü aracı olduğunu söylemesi ile kastedilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatın metafizikle ilgilenmesi
B
Doğaya tanrısal bir nitelik yüklenmesi
C
Sanatın doğayı kontrol etmeye yaraması
D
Doğanın güzelliklerinin keşfedilmesi
E
Sanatın, sanatçının inançlarını yansıtması
Soru 3

Roma sanatının Yunan sanatından farklı olarak uyum, güzellik ve dramatik anlatım yerine bellekte kalıcı, açık ve güçlü anlatımlara, bu bağlamda büyük ve gösterişli mimari yapılara, savaş ve zaferlerin anlatıldığı sütunlar dikmeye yönelmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Yunan mirasının reddedilmesinin
B
Zayıf sanatçılar yetişmesinin
C
Sanat üzerindeki baskıların
D
Kişisel üslupların gelişmesinin
E
Sanatın işlevinin değişmesinin
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde edebiyat akımının tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?

A
Öncü bir edebiyatçının ya da edebiyatçılar topluluğunun geliştirdiği, biçim ve içerik yönünden birtakım yenilikler getiren anlayış, akım, okuldur.
B
Felsefe ve düşünce hayatında ve özellikle de siyasette ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, harekettir.
C
Didaktik ya da açıklayıcı değerden çok sanatsal değere sahip yazılardır.
D
Yaratıcı ya da eleştirel nitelikte, bilimsel yazılardan ayırt edilen, sürekli bir değere, biçim kusursuzluğuna sahip, güçlü duygusal etki yaratan düşünce, duygu ve imgelerin söz ya da yazıyla anlatılması sanatıdır.
E
Genellikle çok katı ilkeler etrafında oluşan, birtakım temel ilkeleri doğrultusunda eserler verilmesini hedefleyen eğilimler, hareketlerdir.
Soru 5

I. Yunanca edebiyatın en eski örnekleridir.
II. Batı edebiyatının kurucu metinleridir.
III. Dünya edebiyatının en seçkin örneklerindendir.
IV. Topluluk kimliğini oluşturan bir bağa sahiptir.
V. Düzyazı şeklinde yazılmıştır.
Homeros destanları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
1, III ve V
D
1, II, III ve IV
E
II, II , IV ve V
Soru 6

Klasisizmin önem verdiği klasik ideali tanımlayan üç kelime aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Kararsızlık - yanılgı - aşırılık
B
Duygusallık - coşku - çalışma
C
Orijinallik - gelişme - çağdaşlık
D
Düzen - ölçü - sadelik
E
Güzellik - zarafet - nezaket
Soru 7

I. Avrupa’da mezhep birliği bozulur, yeni mezhepler ortaya çıkar.
II. Papa ve din adamlarının saygınlığı azalır.
III. Katolik Kilisesinin otoritesi sarsılır, kendi içinde düzenlemelere girişir.
IV. Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kurulmaya başlanır.
V. Kilisenin saygınlığını kaybetmesi, din ve mezhep savaşlarını da sonlandırır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri hangileri reform hareketlerinin doğurduğu sonuçlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
III, IV ve V
E
1,11, III ve IV
Soru 8

Orta Çağ boyunca, bilhassa XII. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar olan dönemde manastır okullarında ve Paris’teki okul ve üniversitelerde yetişen din adamlarına verilen ilahiyat ve Aristo ilkelerine dayanan felsefi eğitimi sırasında Aristo’nun eksik ve yanlış anlaşılmış öğretileri üzerine kurulu skolastik düşünce din ile ilgili esasları değişmez kabul edilmiş ve dinsel içerikli olmayan konularda akıl yoluyla elde edilecek yargıların önü kesilmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insana verilen önem artmıştır.
B
Kilisenin devlet üzerindeki etkisi azalmıştır.
C
Bilim ve düşünce gelişememiştir.
D
Okuma-yazma oranı düşmüştür.
E
Bilim din adamlarının sayesinde gelişmiştir.
Soru 9

Orta Çağ'da edebiyatın daha çok sözlü olarak gelişmesine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece şiir tarzında eserlerin yazılması
B
Sadece üst sınıftaki kişiler eğitim alabildiği için okur-yazarlığın düşük olması
C
Kilisenin, İncil ve skolastik düşünce öğretilerine aykırı eğitime yer vermemesi
D
O günkü Avrupa toplumunun kapalı bir toplum yapısına sahip olması
E
Yazılan eser ve metinlerin ağırlıklı olarak dinsel içerikli olması
Soru 10

Antik Yunan ve Latin dönemlerinde yazılmış eserlere göndermelerde bulunan ve kurallarını onlara dayandıran, edebiyatın özünü evrensel insan doğasının anlatımı olarak gören, akıl ve sağduyuyu, zevk vererek eğitmeyi ilke edinen bir hareket olarak Fransa’da gelişir. XVI. yüzyılda Fransız yazarlar Rabelais ve Montaigne tarafından geliştirilen ve XVII. yüzyılda, özellikle 1660-1680 yılları arasında, XIV. Louis’nin en güçlü olduğu dönemde zirveye ula- şan akım, XVIII. yüzyılda da etkilerini sürdürür. Hümanizmin daha kurallı bir devamıdır.
Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romantizm
B
Natüralizm
C
Realizm
D
Sembolizm
E
Klasisizm
Soru 11

Romantikler insan tabiatı karşında dengeyi savunmak için ________ sloganını kullanmışlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Düşünüyor ve hissediyorum öyleyse varım.
B
Düşünüyorum öyleyse varım.
C
Hissediyorum öyleyse varım.
D
inanıyorum öyleyse varım.
E
Akıl yürütebiliyorum öyleyse varım.
Soru 12

Pozitivizme göre bilimsel bilginin temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl yürütmeye uygun olması
B
Olumlu ve yararlı olması
C
Soyut ya da soyutlanabilir olması
D
Gözlem ve deneyle kanıtlanabilir olması
E
insanlığın ilerlemesine katkıda bulunması
Soru 13

Romantiklerin yarım kalmış yazılardan icat ettikleri yeni türe-adı__________ verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
şiir
B
roman
C
mensur şiir
D
masal
E
fragman
Soru 14

Sanayi devriminin arkasındaki temel itici güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlanma felsefesi
B
Feodalitenin güçlenmesi
C
Demiryolu ağının genişlemesi
D
Hristiyan mistisizmi
E
Platonik ideallere yeniden dönüş
Soru 15

I. Faydalı olması
II. Güzelliği amaçlaması
III. Ahlaki bir eğitim aracı olması
IV. Biçim mükemmelliği ve kalıcı olması
Yukarıdakilerden hangileri Parnasizmin kurucularından Teophile de Gautier'nin sanata yüklediği nitelikler arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 16

Şiirinde duyuların bozuma uğratılmasını, eşduyumu, yeni bir dil kurmayı amaçlayan, geleneksel şiire karşı çıkarak devrimci bir biçim arayışına giren, Cehennemde Bir Mevsim ve Aydınlanmalar adlı eserleriyle biçimi özgürleştiren ve sürrealizmin yolunu açan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rimbaud
B
Baudelaire
C
Verhaeren
D
Mallarme
E
Verlaine
Soru 17

Sembolizmin gerçeklik konusundaki temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçek bilinemez ve kavranamaz.
B
Asıl gerçeklik, görünen gerçekliğin ardındadır.
C
Görünenin ötesinde bir gerçeklik yoktur.
D
Gerçeklik ancak deney ve gözlemle kavranabilir.
E
Gerçeklik sanatın konusu değildir.
Soru 18

Natüralizmi realizmden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlatıcının tarafsız olması
B
Gerçekçi ve nesnel olma
C
Determinizm ilkesine bağlılık
D
insan tipleri yaratmaya yönelme
E
Sıradan olayları ele alma
Soru 19

__________ bir duyunun uyarılmasının, aynı anda başka bir duyuda da his oluşturması, duyuların anormal bir şekilde harmanlanması, iç içe geçmesidir. Beş duyunun (görme, koku, ses, tat ve dokunma) öngörülemez ama tutarlı bir şekilde birbirine karışmasıdır.
Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sembol
B
Hayal gücü
C
Sinestezi
D
Yanılsama
E
Avangard
Soru 20

Parnasizmin estetik ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
içerik ön planda, şekil geri plandadır.
B
Şiirin çok anlamlılık ve imge yaratma ilkeleri ön plandadır.
C
Sanatta estetik değil, fayda önemlidir.
D
Şiirde mükemmellik arayışında şekil özelliklerine yoğunlaşılır.
E
Şiirde lirizme önem verilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x