Bilgi Ekonomisi 2017-2018 Final Sınavı

Bilgi Ekonomisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kolaylıkla yeniden üretilebilen bilgi ürünlerine erişimin kolaylığı ile açığa çıkan doygunluk ve aşırı yük hissi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olur?

A
Sabit ortalama maliyet
B
Sabit maliyetler
C
Azalan marjinal fayda
D
Artan ortalama kazanç
E
Aşırı karlılık
Soru 2

I. Riski en aza indirgemek
II. Verimliliği artırmak
III. Yenilikçilik
IV. Açık bilgiye odaklanmak
Yukarıdakilerden hangisi bilgi üretim stratejilerinin belirlenmesinde öne çıkan etkili aşamalar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi RITE tarafından geliştirilen “bilgi miktarı” ile ilgili göstergelerden biri değildir?

A
Kişi başına yıllık telefon konuşmalarının sayısı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Her 100 kişiye düşen telefon alıcısı
D
Her 100 kişiye düşen günlük gazete sayısı
E
Her 1000 kişiye düşen yayınlanmış kitap sayısı
Soru 4

I. insan, bilgiyi biriktirebilir; kendi düşüncesi üzerine düşünebilir;
II. insan bulduğu çözümleri iyileştirebilir, değiştirebilir, yeni fikirler üretebilir.
III. insanlar gelişkin dil kullanımı ile işbirliği içinde ekip olarak düşünebilir.
Yukarıdakilerden hangisi Mithen’e göre insanı diğer canlılardan ayıran temel farklardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 5

Aşağıdalilerden hangisi tam rekabeti var olmayan, geçmişte gerçekleşmemiş ve gelecektetede gerçekleşmeyecek olan ideal bir durum olarak gören bilim insanıdır?

A
Stingler
B
Heckhsher
C
Von Hayek
D
J.M. Clark
E
Marshall
Soru 6

Aşağıdaki hipotezlerden hangisi eğitimin işçinin potansiyel verimliliğinin belirlenmesinde önemli bir etkisinin olmadığını, çünkü verimliliğin iş’in bir özelliği olduğu görüşünü savunur?

A
Eleme hipotezi
B
ikili işgücü piyasası hipotezi
C
Kuyruk hipotezi
D
Beşeri sermaye hipotezi
E
Filtre hipotezi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumlarındaki eğitim dönüşümü alanlarından biri değildir?

A
Hızlı okullaşma
B
Yaşam boyu öğrenme
C
Kendi kendini eğitme zorunluluğu
D
Yaşayarak öğrenme
E
Okul duvarlarını aşan her zaman her yerde öğrenme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin taşma etkilileri yaratarak dışsallıklar oluşturduğunu ifade eden bilim insanıdır?

A
Schultz
B
Weisbord
C
Denison
D
Bloug
E
Becker
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Elmas Modeline göre ulusal rekabet avantajını belirleyen temel faktörlerden biridir?

A
Karşılaştırmalı üstünlük
B
Faktör koşulları
C
Uluslararası Rekabet
D
Monopol gücü
E
Reklam
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Schultz’a göre beşeri sermaye yatırımlarından biri değildir?

A
Geniş anlamda insanoğlunun güç ve dayanıklılığını, etkileyen bütün beslenme harcamaları
B
ilk, orta ve yükseköğretimi kapsayan formel eğitim
C
Firmalar tarafından düzenlenen, eski usul çıraklık da dâhil olmak üzere iş başında yetiştirme
D
Birey ve ailenin değişen iş olanaklarından yararlanabilmek için yaptıkları göçler
E
Firmalar tarafından düzenlenmeyen yetişkinlere yönelik eğitim programları
Soru 11

Buluşun ekonomik duruma dönüşmüş biçimi olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
icat
B
Yapılanma
C
Yaratıcılık
D
Ar-Ge
E
Yenilik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin ön koşullarındandır?

A
Kartelleşme eğilimleri
B
Yasal düzenlemeler
C
Piyasaya girişin sınırlanması
D
Monopol eğilimleri
E
Tek alıcının bulunması
Soru 13

Türkiye’de bilgi üretiminin ulusal gelir içindeki payı, aşağıdaki yazarlardan hangisinin yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır?

A
Fritz Machlup
B
Alain Touraine
C
Mar Uri Porat
D
Michael Rogers Rubin
E
Alvin Toffler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet uygulamaları için vaat edilen ilerlemeleri sınırlayan veya bloke eden engellerden biridir?

A
Analitik becerilerdeki etkinlik
B
Sağlam güven ve güvenlik
C
Etkin proje yönetimi
D
Üstün teknik beceriler
E
Zayıf koordinasyon
Soru 15

e-Devlet yapısında bilgi sistemi aşağıdaki hangi iki yapı arasındadır?

A
Vali ve kamu kurumu
B
iş ile emniyet
C
Kamu kurumu ile vatandaş
D
Vatandaşla özel şirketler
E
Para ile iş
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi e-devlet'in gerçekleştiği dört temel aşamanın en son aşamasıdır?

A
Devlet ana kapısı
B
Yeni hizmetlerin ortaya çıkması
C
Bazı hizmetlerin çevrimiçi sağlanması
D
Geleneksel devlet anlayışına geri dönüş
E
Oluşturulan web sayfalarında bilgi sunulması
Soru 17

Risk ve kaliteyi kullanma becerisi aşağıdaki beceri gruplarından hangisi içerisinde yer alır?

A
El becerileri
B
Fiziksel beceriler
C
Güvenlik becerileri
D
Proje yönetimi becerileri
E
Teknik beceriler
Soru 18

Türkiye’de bilgi ekonomisine dönüşme hedefi ilk defa aşağıdaki kalkınma planlarından hangisinde yer almıştır?

A
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plam’nda
B
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
C
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
D
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
E
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
Soru 19

Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının ulusal gelir içindeki payı ilk etapta yüzde kaça ulaşılması hedeflenmiştir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 20

Bilginin toplanması, üretilmesi ve dağıtılması ile ilgili mesleklerde istihdam edilenler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi toplayıcılar
B
Bilgi işgücü
C
Bilgi üreticileri
D
Bilgiyi işleyenler
E
Bilgi dağıtıcıları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...