Bilişim Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı

Bilişim Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları yoluyla özgürce yayın yapabilmek ile yakından ilgili insan hak veya özgürlüklerinden biridir?

A
Özel Yaşamın Gizliliği
B
Örgütlenme Hakkı
C
Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
D
Yaşam Hakkı
E
inanç Hürriyeti
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “dar anlamda bilişim suçlarına” örnek teşkil eder?

A
Siber Terör
B
Manipülasyon
C
Hırsızlık
D
Dolandırıcılık
E
Yetkisiz Erişim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin niteliğine ilişkin ilkelerden biri değildir?

A
Toplanma ve sonrasında işlenme amaçlarına uygun, ilgili olma, aşırı olmama
B
Belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanma
C
Amacın gerektirdiğinden daha uzun süre tutulma
D
Doğru ve eğer gerekli ise güncel olarak tutulma
E
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Soru 4

Türkiye'de ilk internet bağlantısını 12 Nisan 1993 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bir proje ile gerçekleştiren Türk Üniversitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacettepe Üniversitesi
B
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
C
İstanbul Teknik Üniversitesi
D
Bilkent Üniversitesi
E
Yıldız Teknik Üniversitesi
Soru 5

Bilgisayara komut veren ve belli durumlarda belli şekilde çalışmasını düzenleyen, işlemleri sıraya koyan, belli yapılar oluşturabilen komut dizilimlerine ne ad verilir?

A
TCP/IP Protokolü
B
Veri
C
Yetkisiz Erişim
D
Bilgisayar Programı
E
Bilişim Sistemi
Soru 6

Toplama, kaydetme, düzenleme, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, ileti ile açığa çıkarma, yayma veya başka bir şekilde oluşturma, sıraya koyma veya birleştirme, engelleme, silme veya yok etme gibi otomatik olan veya olmayan araçlarla kişisel veri üzerinde gerçekleştirilen eylemlere ne ad verilir?

A
Kişisel Verilerin Düzenlenmesi
B
Kişisel Verilerin Çalınması
C
Kişisel Verilerin Korunması
D
Kişisel Verilere Yetkisiz Erişim
E
Kişisel Verilerin işlenmesi
Soru 7

Bilgisayarlarla örülmüş birden fazla haberleşme ağının birlikte meydana getirdikleri, iletişim ortamına ne ad verilir?

A
Netvvork
B
Sanal Dünya
C
Bilişim
D
internet
E
Bilişim Alanı
Soru 8

Bilişim Teknolojileri ve İnsan Hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgisayar teknolojilerinde hızlı gelişim ve ağların ağı internet’in ortaya çıkışı insan yaşamını Sanayi Devrimi ile kıyaslanır ölçüde bir dönüşüme uğratmıştır.
B
Başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok yerinde devlet ve yurttaş ilişkilerinin insan hakları ekseninde değerlendirilmesini gerekli kılmıştır.
C
II. Dünya savaşı sonrasında pek çok devletin anayasasında ve uluslararası metinlerde temel hak ve özgürlükleri sağlamaya yönelik güçlü koruma rejimleri oluşturulmuştur.
D
Akıllı telefonlar, e-posta adresleri, kapalı devre televizyon sistemleri, sosyal paylaşım siteleri gibi bilişim ürünleri kısa bir süre içinde yaygınlaşmıştır.
E
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, insan hakları ile alakası olmayan, teknolojik gelişmelerdir.
Soru 9

Kişisel verilerin korunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişisel verilerin korunmasının temel bir insan hakkı olması reddedilen bir yaklaşımdır.
B
Kişisel verilerin korunması, kendisinden daha köklü haklarla yakından ilişkilidir.
C
Kişisel verilerin ekonomik özellikleri de vardır.
D
Kişisel verilerin korunmasının özel yaşamın gizliliği ile çok yakın bir ilişkisi mevcuttur.
E
Kişisel verilerin korunması, insan onuru ve temel özgürlüklere hizmet etmektedir.
Soru 10

Bilişim ve Bilişim Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Verilerin uluslararası kullanımından doğan sorunlar devletler hukukunun; bilişim hukukundaki soruşturma, kovuşturma ve yargılama yöntemleri ise medeni usul hukuku ile ceza muhakemesi hukukunun kapsamına girmektedir.
B
Yazılımların korunması, kullanılması, bunlara ilişkin sözleşmeler ve ihlaller fikri mülkiyet hukukunun konusuna girmektedir.
C
Bilişim hukukunun uğraş alanı, multi-disipliner bir yapıya sahip olması sebebiyle çok geniş olup, birçok hukuk dalı ile iç içe geçmiştir.
D
Bilişim aracılığıyla işlenen suçlar, özel hayatın gizliliği, kişisel verilere karşı işlenen suçlar, banka veya kredi kartları aracılığıyla işlenen suçlar gibi konular anayasa hukukunun konusudur.
E
Kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayarların kullanılmasına ilişkin sorunlar idare hukukunun alanına girmektedir.
Soru 11

TCK m. 244/1’e göre, bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası
B
Bir yıldan on yıla kadar hapis cezası
C
Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası veya para cezası
D
Bir yıldan on yıla kadar hapis cezası veya para cezası
E
Bir yıl hapis cezası veya para cezası
Soru 12

Bilişim Sistemine Girme Suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bu suçu işlediği tespit edilen kişiye yalnızca adlî para cezası verilir.
B
Bir bilişim sisteminin yalnızca bir kısmına giren ve orada kalmaya devam eden kimse bu suçu işlememiştir.
C
Bir bilişim sisteminin bütününe girmiş olan ve orada kalmaya devam eden kimse bu suçu işlemiştir.
D
Kanun’da suç olarak tanımlanan fiillerin, bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
E
Kanun'da suç olarak tanımlanan fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Soru 13

Elektronik Ticaret Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, ayrıca onay alınmaz.
B
Elektronik Ticaret Kanunu, elektronik olsun olmasın, her türlü ticari işte uygulama bulacaktır.
C
Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.
D
Ticari elektronik ileti gönderilmesi onayı, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir.
E
Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir.
Soru 14

Kişisel verilerin korunması kanun tasarısı gereğince oluşturulacak Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaç üyeden oluşur?

A
Yedi
B
Sekiz
C
Dokuz
D
On iki
E
On beş
Soru 15

Türk Ceza Kanunu 136. Maddesince düzenlenen; kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Suçu işlemek için bahsedilen eylemlerden bir tanesini gerçekleştirmek yeterlidir.
B
Bu suç için 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
C
Hukuka uygun kaydedilmiş bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçiren kişi de cezalandırılır.
D
Düzenlemenin amacı kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemektir.
E
Bu suç hakkında hapis cezası öngörülmüştür.
Soru 16

Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu ile Igili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu ile korunan hukuki değer bireylerin mal varlığı ve bilişim sisteminin güvenliğidir.
B
Bilişim sistemindeki verileri bozan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ceza ile cezalandırılır.
C
Bilişim sistemindeki verileri bozma suçu bir kamu kurum veya kuruluşuna karşı işlenirse verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
D
Bilişim sistemindeki verileri yok eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
E
Bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi idari para cezası ile cezalandırılır.
Soru 17

Kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamasına ne ad verilir?

A
Kast
B
Teşebbüs
C
iştirak
D
Kusurluluk
E
içtima
Soru 18

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 6553 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesinin yer aldığı kanun kaç yılında kabul edilmiştir?

A
2011
B
2012
C
2013
D
2014
E
2015
Soru 19

Bilgilerin soyut halde belirli bir formata dönüştürülmüş haline ne ad verilir?

A
internet
B
Program
C
Veri
D
Extranet
E
intranet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunmasıyla ilgili olan ve yaygın olarak kullanılan veri tabanlarından biri değildir?

A
TELNET
B
MERNİS
C
UYAP
D
MOBESE
E
POLNET
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...