Bilişim Sistemleri Ve Lojistik 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ulaştırma ya da taşımacılık, bir noktadan bir başka noktaya sevk edilecek ürün, ham madde ve yarı mamul gibi materyallerin belirli bir sistem ve organizasyon çerçevesinde taşınmalarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür. Bilişim sistemlerinin bu faaliyetlerin kullanımındaki önemine dair aşağıda belirtilenlerden hangileri doğrudur?
I. Yüksek fayda sunması
II. Düşük maliyet yaratması
III. Sistem optimizasyonu sunması
IV. Etkin taşımacılık çözümleri sunması

A
I-II
B
I-III
C
II-III
D
I-II-III
E
I-II-III-IV
1 numaralı soru için açıklama 
Taşıma operasyonlarının genel çerçevesine bakıldığında hangi taşıma türünün kullanılacağı, hangi taşıma araçları ve kapları ile taşımanın yapılacağından başlayarak seçilecek güzergâh vb. çok sayıda değişken karar alma süreçlerini biçimlendirebilmektedir. Aynı zamanda her bir faktör bir diğeri ile de ilişkili olabilmektedir. Bu ilişkilerin sadece insan faktörüne dayalı olarak değerlendirilebilmesi ve taşıma operasyonlarının olabilecek en yüksek verimlilikle gerçekleştirilebilmesi bu koşullarda rasyonel görünmemektedir. Taşıma operasyonlarının en yüksek faydayı yaratması ve en düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi için dikkate alınması gereken en önemli kavram optimizasyon yaklaşımıdır. Taşımacılık yönetiminde optimizasyon taşıma unsurlarının ve maliyet yaratacak faktörlerin minimum kullanımı ile birlikte en yüksek faydanın sağlanmasına yönelik uygulamalardır. Bu konuda en etkin çözüm yaratabilecek uygulamaların başında teknolojik unsurlar ile entegre bir şekilde işletilen taşımacılık bilişim sistemleri yer almaktadır. Belirtilen tüm unsurlar doğrudur.
Soru 2

Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan veri türlerinden olan raster veriler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Mekân üzerinde işgal ettikleri x ve y koordinat değerleri ile gösterilmektedir.
B
Depolar, tesisler, fabrikalar ve perakendeciler bu şekilde gösterilebilmektedir.
C
Piksel olarak tanımlanan hücreler şeklinde gösterilmektedir. CBS dahilinde temsil edilebilen en küçük coğrafik bir birim olup, en küçük ‘haritalama birimi’ olarak bilinir.
D
Yollar, şebekeler, demiryolları vb. unsurların gösterilmesinde kullanılırlar.
E
Poligon veriler olarak da anılırlar.
2 numaralı soru için açıklama 
Raster veriler ise hücreler şeklinde gösterilmektedir. Birbiriyle aynı özelliklere sahip verilerin yer aldığı hücreler düzlem üzerinde aynı şekil ve renkler ile gösterilmektedir. Bu hücreler piksel olarak tanımlanmakta, her bir piksel farklı veriler ile kodlanmaktadır. Raster hücresi, raster formatlı bir CBS dahilinde temsil edilebilen en küçük coğrafik bir birim olup, en küçük ‘haritalama birimi’ olarak bilinir. Dolayısıyla C seçeneği raster verilerle ilgili bilgi sunmakta olduğu için,
Soru 3

Freight forwarder işletmeler taşımacılık ve dağıtım faaliyetlerini müşterileri adına bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirmeye ve bu konuda duyulan gereksinimleri en etkin biçimde karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda işletmeler aşağıda tanımlanmış hedeflere ulaşmaya çalışmaktadırlar. En yüksek faydayı yaratan taşıma türünün seçilmesi Taşıma türleri, araçları ve yüklerin en yüksek düzeyde optimal kullanımı Olabilecek en yüksek düzeyde ürün konsolidasyonu Mümkün olan en yüksek hizmet düzeyinin müşterilere arz edilebilmesi İşletmelerin gereksinimlerini karşılamak ve ilgili hedeflerine ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

A
Süreçlerin ard arda gerçekleştirilmesi
B
Süreç sürelerinin azaltılması
C
Süreçlerin gerektiğinde atlanılmasına
D
Süreçlerin farklı firmalara devredilmesine
E
Süreçlerin entegrasyonu
3 numaralı soru için açıklama 
Bahsedilen bütün gereksinimlerin karşılanması ve hedeflere ulaşılabilmesi etkin bir bilişim sisteminin kullanılmasına ve bu sistem üzerinde bütün süreçlerin entegrasyonuna bağlıdır.
Soru 4

Taşımacılık ve dağıtım süreçleriyle ilgili en yoğun kullanılan bilişim sistemlerinden birisi olan Kurumsal Kaynak Planlama temelinde çalışan SAP’nin açılımı nedir?

A
Taşımacılık ve dağıtım sistemi
B
Ulaştırma sistem entegrasyonu
C
Sistem analizi ve program geliştirme
D
Ulaştırma ve araç yönetimi
E
Tedarik zinciri yönetimi
4 numaralı soru için açıklama 
Taşımacılık ve dağıtım süreçleriyle ilgili en yoğun kullanılan bilişim sistemlerinden birisi Kurumsal Kaynak Planlama temelinde çalışan kısa adı SAP (Systems Analysis and Program Development) olarak bilinen; Sistem Analizi ve Program Geliştirme olarak adlandırılan sistemdir. SAP diğer lojistik faaliyetlerde olduğu gibi taşımacılık faaliyetlerinde de etkin sonuçlar veren sistemlerden birisidir.
Soru 5

Karşılaştırma, analiz ve değerlendirme süreçleri çok sayıda değişkenin tanımlandığı SAP APO üzerinde yürütülmektedir. SAP APO alt sistemi süreçlerin yönetilmesine ilişkin olarak çok sayıda alt bileşene sahip bir uygulamadır. Aşağıdakilerden hangileri bileşenlerdendir?
I. Tedarik zinciri kokpiti
II. Talep planlama
III. Tedarik ağı planlama
IV. Üretim planlama ve ayrıntılı çizelgeleme
V. Finansal kaynakların bulunması

A
I-II-III
B
I-II-IV
C
II-III-IV
D
I-II-III-IV
E
I-II-III-IV-V
5 numaralı soru için açıklama 
SAP SCM veri girişi, planlama ve uygulama süreçlerini de entegre edebilmektedir. Karşılaştırma, analiz ve değerlendirme süreçleri çok sayıda değişkenin tanımlandığı SAP APO üzerinde yürütülmektedir. SAP APO elde bulunan bütün alternati eri kıyaslayarak bunlar arasında en iyi çözümleri yaratacak olan alternatif ya da alternatif kümesini kullanıcılarına önerebilmektedir. SAP APO alt sistemi süreçlerin yönetilmesine ilişkin olarak çok sayıda alt bileşene sahip bir uygulamadır. Bu alt bileşenler şunlardır: Tedarik zinciri kokpiti Talep planlama Tedarik ağı planlama Üretim planlama ve ayrıntılı çizelgeleme Global ATP Ulaştırma planlaması Araç çizelgeleme Ulaştırma yönetimi Depo yönetimi Dış ticaret.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangileri bir işletmenin ya da bir tedarik zincirinin gerçekleştirdiği taşıma ve dağıtım süreçlerine ilişkin kullanılan ana verilerdendir?
I. Tedarik Zinciri Aktörlerine İlişkin Ana Veriler
II. Finansal Kaynak Yönetimine İlişkin Ana Veriler
III. Materyallere İlişkin Ana Veriler
IV. Organizasyonel Süreçlere İlişkin Ana Veriler
V. Taşımacılık Süreçlerine İlişkin Ana Veriler

A
I-II-III-IV
B
I-II-III-V
C
I-II-IV-V
D
I-III-IV-V
E
II-III-IV-V
6 numaralı soru için açıklama 
Bir işletmenin ya da bir tedarik zincirinin gerçekleştirdiği taşıma ve dağıtım süreçlerine ilişkin kullanılan ana veriler dört ana gruba ayrılabilmektedir. Bu veriler taşımacılık ve dağıtım süreçlerinin bütün yönlerini kapsayacak şekilde tanımlanmış olup, gruplar aşağıda belirtilmektedir: Tedarik Zinciri Aktörlerine İlişkin Ana Veriler Materyallere İlişkin Ana Veriler Organizasyonel Süreçlere İlişkin Ana Veriler Taşımacılık Süreçlerine İlişkin Ana Veriler.
Soru 7

Tedarik zinciri içerisinde yer alan tedarikçiler, üretim noktaları, depolar, dağıtım merkezleri ve diğer unsurların bulundukları yerler, kapasiteleri ve diğer değişkenler dikkate alınarak, optimizasyon yaklaşımı çerçevesinde kullanılacak taşımacılık türlerinin belirlenmesi ile ilgili süreçlere ne ad verilir?

A
Şebeke tasarımı
B
Tedarik zinciri yönetimi
C
Araç rotalama
D
Lojistik bilişim yönetimi
E
Lojistik finansal yönetimi
7 numaralı soru için açıklama 
Şebeke tasarımı; tedarik zinciri içerisinde yer alan tedarikçiler, üretim noktaları, depolar, dağıtım merkezleri ve diğer unsurların bulundukları yerler, kapasiteleri ve diğer değişkenler dikkate alınarak, optimizasyon yaklaşımı çerçevesinde kullanılacak taşımacılık türlerinin belirlenmesi ile ilgili süreçlerdir.
Soru 8

İşletmelerin lojistik uygulama ve süreçlerini mümkün olan en yüksek verimlilik ve maliyet yapısı ile optimizasyon yaklaşımı çerçevesinde planlama ve organize etmeyi amaçlayan ve eş zamanlı olarak girilen veriler ışığında çok sayıda alternatifi karşılaştırarak en uygun yerleşim nokta veya noktalarını öneren sisteme ne ad verilir?

A
Optimum dağıtım planlama
B
Optimum ağ tasarımı
C
Optimum araç rotalama
D
Optimum sistem analizi
E
Optimum nakliye yönetimi
8 numaralı soru için açıklama 
Optimum ağ tasarımı; işletmelerin lojistik uygulama ve süreçlerini mümkün olan en yüksek verimlilik ve maliyet yapısı ile optimizasyon yaklaşımı çerçevesinde planlama ve organize etmeye yönelik faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Optimum ağ tasarımına ilişkin olarak alınacak bir karar diğer tüm süreçlere yönelik kararlara etki etmekte ve bunlar için bir değişken özelliği gösterebilmektedir. Optimum ağ tasarımı esas olarak yöneylem araştırmaları (operational research) olarak tanımlanan uygulamaların bir parçasıdır. Bu uygulamalara ilişkin çok sayıda yazılım kullanılabilmektedir.
Soru 9

Tedarik zinciri süreçlerinde taşınan materyallerin birden fazla noktaya eş zamanlı sevk edilmesi durumunda dağıtım faaliyetine ilişkin kullanılacak güzergâhlar ve unsurların belirlendiği planlama uygulamalara ne ad verilmektedir?

A
Optimum ağ tasarımı
B
Optimum araç rotalama
C
Optimum dağıtım planlama
D
Optimum sistem analizi
E
Optimum nakliye yönetimi
9 numaralı soru için açıklama 
Optimum dağıtım planlama tedarik zinciri süreçlerinde taşınan materyallerin birden fazla noktaya eş zamanlı sevk edilmesi durumunda dağıtım faaliyetine ilişkin kullanılacak güzergâhlar ve unsurların belirlendiği planlama uygulamalarıdır. Bu tür sistemler optimizasyon yaklaşımı çerçevesinde kullanılan uygulamalardır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım ve taşıma arasındaki fark konusunda verilmiş doğru bir ifadedir?

A
Dağıtım yönetilir, taşıma yönetilmez.
B
Taşıma rotalanır, dağıtım rotalanmaz.
C
Taşıma planlama gerektirir, dağıtım gerektirmez.
D
Dağıtım sistematik yapılır, taşıma sistematik değildir.
E
Dağıtım optimizasyonu ağ tasarımına bağlımlıdır, taşıma bağlı değildir.
10 numaralı soru için açıklama 
Taşımacılık ya da diğer ismiyle nakliye yönetimi sistem ve yazılımları; operasyonel düzeyde taşımacılık çözümleri sağlamaya çalışan uygulamalardır. Bu uygulamalar daha önce bahsedilen sistemlere büyük ölçüde benzemekle birlikte, daha alt düzeyde veri işleme süreçlerine sahiptir. Operasyonlar sistematik değil ve planlama her bir operasyon için tekrardan yapılıyorsa bu operasyonlar dağıtım değil taşıma (nakliye) olarak adlandırılır.
Soru 11

Müşterilerin büyük miktarlarda alım yapmasını teşvik etmek amacıyla büyük siparişler için yapılan fiyat indirimleridir. ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A
Ekonomik sipariş modeli
B
Ekonomik üretim modeli
C
Miktar iskontosu modeli
D
Stok yönetimi
E
Stok maliyeti
11 numaralı soru için açıklama 
Miktar İskontosu Modeli Ekonomik sipariş miktarı modeli ve ekonomik üretim miktarı modeli miktar iskontolarını dikkate almamaktadır. Miktar iskontosu, müşterilerin büyük miktarlarda alım yapmasını teşvik etmek amacıyla büyük siparişler için yapılan fiyat indirimleridir.
Soru 12

Stok yönetimi ve dağıtım planlama için MRP sisteminin mantıksal uzantısı olarak geliştirilmiş bir sistemdir.
Tanımı ferilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
CPFR
B
VMI
C
CRP
D
DRP
E
APS
12 numaralı soru için açıklama 
DRP, stok yönetimi ve dağıtım planlama için MRP sisteminin mantıksal uzantısı olarak geliştirilmiş bir sistemdir.
Soru 13

Üretimde doğrudan kullanılmayan bakım, onarım, yağ, yakıt, kırtasiye, ofis malzemeleri vb. gibi işletme için gerekli olan malzemelere ne ad verilir?

A
Ham madde
B
Yarı mamuller
C
Sarf malzemeler
D
Bitmiş ürünler
E
Stok malzemesi
13 numaralı soru için açıklama 
Sarf malzemeleri: Üretimde doğrudan kullanılmayan bakım, onarım, yağ, yakıt, kırtasiye, ofis malzemeleri gibi işletme için gerekli olan malzemeleri içerir.
Soru 14

Bir ürünü piyasa değeri düşükken satın alıp stoklayarak fiyatı yükseldiğinde satıştan kâr elde etmeye çalışma aşağıdaki stok bulundurma nedenlerinden hangisidir?

A
Taleptedi dalgalanmalar
B
Tahmin edilebilirlik
C
Tedarikte güvenilmezlik
D
Spekülasyon
E
Miktar indirimleri
14 numaralı soru için açıklama 
Spekülasyon: İşletmeler spekülasyon amacıyla da stok bulundurmaktadırlar. Bir ürünü piyasa değeri düşükken satın alıp stoklayarak fiyatı yükseldiğinde satıştan kâr elde etmeyi amaçlarlar. Ya da bir ürünün fiyatının artması bekleniyorsa o ürünün fiyatı artmadan kendi ihtiyaçları doğrultusunda satın alarak stok bulundururlar. Böylece fiyat artışından etkilenmemiş olurlar.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi VMI sisteminin faydalarından değildir?

A
Talepteki belirsizliklerin azaltılması
B
Tedarikçiyle kısa vadeli daha iyi ilişkiler kurulması
C
Maliyetlerin düşürülmesi
D
Teslim sürelerinin kısaltılması
E
Daha etkili talep tahmini yapılmasının sağlanması
15 numaralı soru için açıklama 
VMI sisteminin faydaları ise aşağıda yer almaktadır:
• Müşteri hizmet düzeyinin iyileştirilmesi
• Talepteki belirsizliklerin azaltılması
• Maliyetlerin düşürülmesi
• Satışların arttırılması
• Teslim sürelerinin kısaltılması
• Daha etkili talep tahmini yapılmasının sağlanması
• Tedarikçiyle uzun vadeli daha iyi ilişkiler kurulması
Soru 16

Karar vericiler, cevap verenler ve çalışan personel olmak üzere 3 türlü katılımcı bulunduğu ancak asıl tahmini gerçekleştireceklerin 5-10 kişilik bir uzman grubundan oluşan karar vericilerin olduğu talep tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetici görüşler
B
Satış ekibi görüşleri
C
Müşteri anketleri
D
Delphi yöntemi
E
Nedensel yöntemler
16 numaralı soru için açıklama 
Delphi Yöntemi: Bu yöntemde; karar vericiler, cevap verenler ve çalışan personel olmak üzere 3 türlü katılımcı bulunmaktadır. Asıl tahmini gerçekleştirecekler 5-10 kişilik bir uzman grubundan oluşan karar vericilerdir. Çalışan personel ise anketleri hazırlayan, dağıtan, sonuçları toplayarak özetleyen gruptur. Tahmin gerçekleşmeden önce karar vericilere önemli bilgileri veren ve farklı bölgelerde ikamet eden insanlar ise yanıtlayıcılar grubunu oluşturmaktadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kantitafif Yöntemlerin alt basamağıdır?

A
Yönetici görüşleri
B
Nedensel yöntemler
C
Satış ekibi görüşleri
D
Müşteri anketleri
E
Delphi yöntemi
Soru 18

En sık kullanılan talep tahmini sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
İçerdiği zaman aralığına göre sınıflandırma
B
Ürünün cinsine göre sınıflandırma
C
Hesaplama yöntemine göre sınıflandırma
D
Kullanım amacına göre sınıflandırma
E
Talebe göre sınıflandırma
18 numaralı soru için açıklama 
Talep tahminleri; ürünün cinsine, hesaplama yöntemine, kullanım amacına ve içerdiği zaman aralıklarına göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. En sık kullanılan sınıflandırma, içerdiği zaman aralığına göre yapılan sınıflandırmadır.
Soru 19

Müşteri memnuniyetsizliği yüzünden itibar kaybı maliyeti oluşmasına sebep olan stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza maliyeti
B
Elde bulundurma maliyeti
C
Sipariş maliyeti
D
Ham madde maliyeti
E
Yarı mamul maliyeti
19 numaralı soru için açıklama 
Ceza maliyeti: Stoksuz kalma veya elde bulundurmama maliyeti olarak da bilinen ceza maliyeti, karşılanamayan siparişleri içermektedir. Talebin oluştuğu dönemde talebi karşılayacak kadar elde stok bulundurmamaktan kaynaklanan maliyettir. Talep, bekleyen sipariş olarak ertelenmekte ya da kaybedilmektedir. Talebin bir sonraki dönemde karşılanması için bekletilmesi durumunda muhasebe ve gecikme maliyetleri oluşurken satışın kaybedilmesi durumunda ise kar kaybı oluşur. İki durumda da müşteri memnuniyetsizliği yüzünden itibar kaybı maliyeti meydana gelmektedir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...