Bireysel İş Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

Bireysel İş Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. işveren adına emir ve talimatlarla işyerinin yönetiminde görev alan kişilerdir.
II. işveren vekili işçi niteliği taşımaz.
III. işveren vekilinin işçilere karşı eylem ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk işverenlere aittir.
IV. işveren vekili cezai sorumluluk taşımaz.
İşveren vekili ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, iş hukukunun yasama kaynakları arasında yer alır?

A
Yargıtay kararları
B
Yıllık Ücretli izin Yönetmeliği
C
Asgari Ücret Yönetmeliği
D
Anayasa
E
iç yönetmelik
Soru 3

100 gros tonilatodan daha düşük gemilerde çalışan gemi adamlarına aşağıdaki kanunlardan hangisinin hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır?

A
Ticaret Kanunu
B
Borçlar Kanunu
C
iş Kanunu
D
Medeni Kanun
E
Ceza Kanunu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Tarımda ve meslek birlikleri altında örgütlenmiş zanaatkar tipi çalışma biçimlerinin yaygınlaşması
B
Hızlı bir kentleşme sürecine girilmesi
C
Küçük yaştaki çocuk ve kadın işçiliğinin yaygınlaşması
D
işçilerin uzun sürelerle ve düşük ücretle çalıştırılması
E
Gelişen sanayinin işgücü ihtiyacını karşılamak üzere kırsal kesimden sanayi bölgelerine büyük bir göç yaşanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukukunun konuları arasında yer almaz?

A
işverenin ücret ödeme borcu
B
işçinin yıllık ücretli izin hakkı
C
iş sözleşmesinin derhal fesih yoluyla sona erdirilmesi
D
Toplu iş uyuşmazlıkları
E
işçinin sadakat borcu
Soru 6

İş Kanunu kapsamına giren bir işyerini devralan işveren, işyerini bir ay içinde aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü
C
Valilik
D
Ticaret Bakanlığı
E
Maliye Bakanlığı
Soru 7

Aynı konuyu düzenleyen birden çok hukuk kuralının olması hâlinde işçi lehine olan düzenlemenin öncelikle uygulanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme serbestisinin sınırlanması
B
Kendi kendine yardım
C
işçinin korunması
D
Bağımlılık
E
Yararlılık
Soru 8

Stajyerler ekonomik bir değer yaratmak üzere işyerinde bulunmadığından işçiden, mesleğin teorik bilgisine sahip oldukları için de ________ ayrılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
Taşeronlardan
B
işverenlerden
C
Çıraklardan
D
Müteahhitlerden
E
işveren vekillerinden
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işyerinin kapsamında yer almaz?

A
işin yapıldığı yer
B
Eklentiler
C
Araçlar
D
işyerine bağlı yerler
E
işverenin ikamet ettiği yer
Soru 10

İŞÇİ kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece bedensel güç ile çalışan kişiler işçi olabilir.
B
işçi sayılmanın temel koşulu iş sözleşmesi ile çalışmaktır.
C
işçi sıfatı taşınmasında kişinin yaptığı işin niteliği önemli değildir.
D
Kişinin işçi olması için mutlaka özel sektörde çalışması gerekli olmayıp kamu sektöründe çalışanlar da işçi olabilir.
E
Gerçek kişi olmak zorundadır.
Soru 11

I. ilk kez 4857 sayılı iş Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır.
II. Kısmi süreli çalışmanın özel bir alt türüdür.
III. Çağrı üzerine çalışmada hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde haftalık çalışma süresi otuz saat olarak kararlaştırılmış sayılır.
IV. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
Çağrı üzerine çalışma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12

Bir işyerinde, bilgisayar donanımının kurulması için işe alman işçiyle yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur?

A
Tam süreli iş sözleşmesi
B
Süreksiz iş sözleşmesi
C
Sürekli iş sözleşmesi
D
Belirsiz süreli iş sözleşmesi
E
Belirli süreli iş sözleşmesi
Soru 13

Ücreti zamanında ve tam olarak ödenmeyen işçiler için ücret alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
5
B
6
C
8
D
10
E
15
Soru 14

I. işverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli işçileri kural olarak Belediyeler aracılığıyla sağlarlar.
II. Engelli olarak çalıştıracakları işçilerin nitelikleri ve hangi işlerde çalıştırılabilecekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak Yönetmelik'te düzenlenir.
III. Engelli işçiyi çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren için Kanun'da idari para cezası öngörülmüştür.
IV. işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli işçiyi; meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.
V. işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde ise %2 engelli işçiyi; meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.
İşverenlerin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
I, III ve V
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 15

İşçinin üstün bir çaba göstererek nitelik ve nicelik olarak başarılı çalışmasının ödüllendirilmesi amacıyla ödenen ücret eki niteliğindeki ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüzde usulü ücret
B
Prim
C
Götürü ücret
D
işin sonucunda pay alma
E
Aracılık ücreti
Soru 16

İş sözleşmesini, konusu iş görme olan diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılıklılık
B
iş görme
C
Bağımlılık
D
Ücret
E
Süreklilik
Soru 17

Dokuma fabrikasında çalıştırılmak üzere işe alman işçinin ücretinin, dokuduğu kumaşın metresi başına hesaplanacağının kararlaştırıldığı durumda işçiye ödenen ücrete ne ad verilir?

A
Götürü ücret
B
Yüzde usulü ücret
C
Zamana göre ücret
D
Parça başı (akort) ücret
E
Aracılık ücreti
Soru 18

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve ________ aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçları arasında yer almaz?

A
Teslim ve hesap verme
B
Eşit işlem yapma
C
iş görme
D
Özen
E
Düzenlemelere ve talimatlara uyma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmelerinden biri değildir?

A
Takım sözleşmesi
B
On dört yaşını doldurmamış çocukların sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalıştırılması amacıyla yapılan iş sözleşmesi
C
Uzaktan çalışma sözleşmesi
D
Belirli süresi bir yıldan az olan iş sözleşmesi
E
Basın iş Kanunu gereğince gazetecilerle yapılan iş sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...