Bireysel İş Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Bireysel İş Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yargıtay kararları iş hukukunun aşağıdaki kaynaklarından hangisi arasında yer alır?

A
Yürütme kaynakları
B
Yasama kaynakları
C
Uluslararası kaynaklar
D
Yargı kaynakları
E
Özel kaynaklar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yasama kaynaklarından biri değildir?

A
6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
B
iç yönetmelik
C
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
D
1982 Anayasası
E
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu
Soru 3

Alt işverenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işi alan kişi hiçbir işçi çalıştırmaksızın işyerinde sadece kendisi çalışsa bile asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulur.
B
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle bir arsanın kat karşılığı müteahite verilmesi hallerinde olduğu gibi işi veren kişinin kendisi o işyerinde başka bir işçi çalıştırmıyor, bütün işi bir başka işverene yaptırıyorsa iş Kanunu anlamında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmaktadır.
C
işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimi dışındaki bir işin başka bir işverene gördürülmesi hâlinde iş Kanunu anlamında bir asıl işveren alt işveren ilişkisinden bahsedilemez.
D
Alt işverenin işi kendi bağımsız işyerinde gördüğü hâllerde iş Kanunu çerçevesinde bir asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmaktadır.
E
iş Kanunu uyarınca, asıl iş hiçbir sınırlama bulunmaksızın alt işverene verilebilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işyerinin kapsamında yer almaz?

A
Araçlar
B
işin yapıldığı yer
C
işverenin ikamet ettiği yer
D
Eklentiler
E
işyerine bağlı yerler
Soru 5

İş Kanunu kapsamına giren bir işyerini devralan işveren, işyerini bir ay içinde aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Valilik
C
Hazine ve Maliye Bakanlığı
D
Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü
E
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 6

I. Süreksiz iş sözleşmesinin
II. Takım sözleşmesinin
III. Deniz iş Kanunu gereğince gemi adamlarıyla yapılan iş sözleşmesinin
Yukarıdakilerden hangilerinin yazılı yapılması zorunludur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Askerlik sebebiyle işinden ayrılan işçiler bu ödevlerinin sona ermesinden başlayarak kaç ay içinde tekrar işe girmek istedikleri takdirde işverenleri bu işçileri eski işlerine veya benzer işlere almak zorundadırlar?

A
2
B
3
C
4
D
6
E
12
Soru 8

Ücreti zamanında ve tam olarak ödenmeyen işçiler için ücret alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
5
B
6
C
7
D
8
E
9
Soru 9

Asgari ücret en geç kaç yılda bir belirlenir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 10

İş sözleşmesi devam ederken rakip bir işte de çalışan işçi, iş sözleşmesinden doğan hangi borcuna aykırı davranmış olur?

A
Teslim ve hesap verme borcu
B
işin bizzat yerine getirilmesi borcu
C
Sadakat borcu
D
Eşit davranma borcu
E
Düzenlemelere ve talimatlara uyma borcu
Soru 11

Bir işçinin iş güvencesi kapsamına girebilmesi için kıdem süresi en az ________ ay olmalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 12

I. iş güvencesi ile getirilen feshe karşı koruma sistemi, çalışma yaşamı içindeki tüm işçi ve işyerlerine uygulanmaktadır.
II. En az üç işçinin çalıştığı bir işyerindeki işçiler iş güvencesi kapsamında yer alır.
III. işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri iş güvencesi kapsamında yer almaz.
IV. iş güvencesinden yararlanabilmek için belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olmak gerekir.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre; iş güvencesinin kapsamıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13

I. işçinin işe yatkın olmaması
II. işçinin işyeri sendika temsilciliği yapması
III. işçinin doğum yapması
IV. işçinin işe yoğunlaşmasının giderek azalması
Yukarıdakilerden hangileri fesih için geçerli sebeplerdendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 14

Bir kadın işçi evlendiği tarihten itibaren kaç yıl içinde iş sözleşmesini sona erdirmek isterse kıdem tazminatına hak kazanır?

A
1
B
3
C
5
D
8
E
10
Soru 15

I. iş sözleşmesi iş Kanunu m. 25/l'de belirtilen sağlık sebepleri nedeniyle işverence feshedilen işçi
II. iş sözleşmesi muvazzaf askerlik sebebiyle feshedilen işçi
III. iş sözleşmesi ölüm nedeniyle sona eren işçi
Yukarıdakilerden hangileri (diğer zorunlu koşulları sağlamak koşuluyla) kıdem tazminatı almaya hak kazanır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Günlük çalışma süresi 6 saat olan bir işyerinde verilecek ara dinlenme süresi kaç dakikadır?

A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 17

I. Zorunlu sebeplerle çalışma
II. Genel sebeplerle çalışma
III. Olağanüstü sebeplerle çalışma
Yukarıdakilerden hangileri işçinin yazılı onayına gerek duyulan fazla çalışma türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılan hâllerden biri değildir?

A
işçinin işverenin buyruğu altında asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
B
işin niteliğinden doğmayıp, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler
C
Emzirme izni sırasında geçen süreler
D
Yer veya su altına iniş ve çıkışlarda geçen süreler
E
işçinin işe hazır hâlde beklediği süreler
Soru 19

Engelli işçi çalıştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye iş Kurumu aracılığı ile işe almalıdır.
B
Yer altı ve su altında yapılan işlerde engelli işçi çalıştırılamaz.
C
iş Kanunu, engelli istihdam eden işverenler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince ödenmesi gereken primlerde indirim uygulanması öngörmektedir.
D
Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne aykırı davranılmasının sonucu hapis cezasıdır.
E
Engelli olmak daha düşük ücretle çalışma sebebi olamaz.
Soru 20

İş Kanunu'nun 30 maddesine göre; işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde ________ engelli ve yüzde ________ eski hükümlü işçiyi çalıştırmakla yükümlüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
2,4
B
3, 1
C
4, 2
D
4, 3
E
5,3
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...