Çağdaş Felsefe 1 2016-2017 Vize Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kantçı matematik anlayışını derinden etkilemiş olan matematik ve bilim alanındaki gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Matematiksel mantık
C
Euklidesçi olmayan geometri
D
Analitik felsefe
E
Spekülatif metafizik
Soru 2

Tüm bekârlar evli değildir yargısı ne tür bir yargıdır?

A
Analitik a posteriori
B
Sentetik a priori
C
Sentetik a posteriori
D
Analitik a priori
E
Aposteriori
Soru 3

Darwin’in evrim kuramının düşünce biçimini tarihe ve toplumlara uygulayan ve Toplumsal Darwincilik adı verilen görüş kim tarafından geliştirilmiştir?

A
A.J. Ayer
B
John Dewey
C
Moritz Schlick
D
Herbert Spencer
E
William James
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında matematik ve bilim alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
Ruhun ölümsüz bir töz olup olmadığının tartışılması
B
Euklidesçi olmayan geometrilerin keşfedilmesi
C
Einstein’ın özel ve genel görelik kuramını ortaya atması
D
Matematiğin mantığa indirgenebilmesi
E
Matematiğin önermelerinin analitik olduğunun gösterilmesi
Soru 5

Zihinsel süreçleri ve davranışları organizmanın çevresiyle uyum süreci içinde ele almayı ön plana çıkaran kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araçsalcılık
B
Yapısalcılık
C
İşlevselcilik
D
Toplumsalcılık
E
Akılsalcılık
Soru 6

Aşikar, akla uygun, makul ve açık seçik olanı kabul etme yöntemine Pierce ne ad verir?

A
inatçılık
B
Doğal tercihler
C
Sağduyu
D
Otorite
E
Bilim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Dewey’in Bilgibilimin Doğallaştırılması ile ilgili varsayımlarından biri değildir?

A
Bilen ile bilinen ayrımı, doğru bir ayrım olmadığından böyle bir varsayıma dayalı bir bilgi anlayışı kabul edilemez.
B
Temsile dayalı bilgibilimsel anlayışlara şiddetle karşı çıkmaktayız.
C
Biz insanlar dünyanın edilgen izleyicileri değilizdir.
D
Kesinliğe farklı ve karşıt yaklaşımları ile birbirlerinden ayrılan ampirisist ve rasyonalist felsefe anlayışlarının her ikisi de sorunludur.
E
Bize verilenin ötesinde varsayımlar öne sürmekten kaçınmalı, savlarımızı doğrudan temas ettiğimiz zihinsel içeriklerle sınırlamalıyız.
Soru 8

Frege’ye göre; felsefî açıdan önemli konuların dilin ve dilin mantığının sınırları içinde çözümlenebileceğini, bu sayede anlaşılır kılınacağını düşünmeye ne ad verilir?

A
Analitik felsefe
B
Bilim felsefesi
C
Ahlak felsefesi
D
Bilgi felsefesi
E
Varlık felsefesi
Soru 9

Antik Yunanca'da sınır çizmek kökünden türeyen ve Kant'ın metafiziği sorgulayan, bir anlamda akla sınır çizen düşüncesinin temelini oluşturan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Priori
B
Posteriori
C
Görelik
D
Spekülatif
E
Kritik
Soru 10

Pierce'in geliştirdiği paragmatizm adlı düşünce biçiminin kelime kökenini oluşturan Yunanca pragma sözcüğü ne anlama gelir?

A
Araç
B
Amel
C
Akıl
D
Şüphe
E
inanç
Soru 11

Wittgenstein, Tractatus adlı eserinde olguların mantıksal resmini ne olarak tanımlar?

A
Gerçek
B
Duygu
C
Durum
D
Olanak
E
Düşünce
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Bertrand Russell’ın kariyeri ve çalışmaları ile ilgili özelliklerden biri değildir?

A
Russell, Frege, Moore ve Wittgenstein ile birlikte analitik felsefenin kurucusu olarak kabul edilmesi
B
Russell’ın akademik yaşamı boyunca sadece tek bir alanda çalışma yapması
C
Analitik felsefe alanında çalışmalar yapan her felsefecinin, Russell’dan bir ölçüde etkilendiğinin kabul edilmesi
D
Felsefi çözümlemeyi, akademik felsefenin temel yöntemi haline getirmesi
E
Russell’ın, Frege’nin matematiği mantığa indirgeme projesinde paradoks keşfetmesi ile matematik felsefesinde yeni bir dönemin başlaması
Soru 13

Wittgenstein'a göre, içinde yaşadığı çağın ve geçmiş çağlardan o güne aktarılan felsefi sorunların çözümünün anahtarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl
B
Bilim
C
Kimya
D
Mantık
E
Fizik
Soru 14

Moore, ne tür önermeleri ayırt ederek iki grupta ele alır?

A
Mantığa dayalı
B
Vicdana dayalı
C
Duyguya dayalı
D
Gözleme dayalı
E
Sağduyuya dayalı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’in felsefe hakkındaki önermelerinden biri değildir?

A
Felsefe olmaksızın düşünceler kapalı ve muğlaktır.
B
Felsefe bir doktrin değil, bir etkinliktir.
C
Felsefe doğa bilimlerinden birisidir.
D
Felsefi bir çalışma, tariflerden/açıklamalardan oluşur.
E
Felsefe, düşüncelerin mantıksal olarak açıklığa kavuşturulmasını amaçlar.
Soru 16

Ahlaki bilgiler, kendiliğinden aşikar önermelerdir ki ispatları ya da değillenmelerinin ispatları söz konusu değildir görüşünü savunan filozof kimdir?

A
Moore
B
Austin
C
Russell
D
Wittgenstein
E
Ryle
Soru 17

Gündelik yaşamda karşımıza çıkan nesnelerin kurucu unsurlarına ilişkin görüşlerini mantıksal atomculuk olarak adlandırılan ve bir kuram dahilinde ele alan filozof kimdir?

A
Russell
B
Hegel
C
Frege
D
Leibniz
E
Moore
Soru 18

Hume'a benzer biçimde aklın ahlaki değerlendirmelere tabii olması gerektiğini savunan filozof kimdir?

A
Moore
B
Kant
C
Russell
D
Ayer
E
Frege
Soru 19

Wittgenstein’ın, Tractatus’taki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğa bilimlerini dilin sınırları içerisinde temellendirmek
B
Dilin gramerine ilişkin kapsamlı bir kuram geliştirmek
C
Gündelik dilin anlambilimi hakkında bir kuram geliştirmek
D
Dilin sınırları içerisinde söylenebilir olanla söylenemez olanı ayırt etmek
E
Biçimsel önermelerin doğruluk değerlerinin belirlenmesine ilişkin bir yöntem geliştirmek
Soru 20

Wittgenstein’a göre dili oluşturan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cümle
B
Ad
C
Resim
D
Yapı
E
Olgu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x