Çağdaş Felsefe 1 2017-2018 Final Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Frege den bağımsız olarak niceleme kuramı geliştiren felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ockham
B
Darwin
C
Kant
D
Pierce
E
Dewey
Soru 2

Kant “tüm cisimler uzamlıdır” örneğini hangi tür yargılar için vermektedir?

A
Analitik a posteriori
B
Analitik a priori
C
Sentetik yargılar
D
Sentetik a posteriori
E
Sentetik a priori
Soru 3

'Sağduyuya dayalı dünya görüşü' olarak adlandırılan düşünceyi savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayer
B
Moore
C
McTaggart
D
Russell
E
Dewey
Soru 4

Carnap, 'Dilin Mantıksal Dizimbilimi' adlı eserinde anlamlı sözcüklerden oluşan ve genel sentaktik kuralları sağlayan sahte ifadeler oluşturmanın mümkün olduğunu ifade eder. Bazen bu ifadelerdeki dizimbilimsel yanlışlığı fark etmek çok zor olabilir. Biçimsel bir dilde 'tüm, bazı, hiç' gibi niceleyiciler ile nesnelere atfedilebilecek yüklemlerin tam olarak belirlenmesi bu tür yanlışlıkların ortaya çıkmasını engeller.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi niceleyicilerle yüklemler arasındaki ayrım tam olarak belirlenmediği için gündelik dilde üretilebilecek sahte bir ifadedir?

A
Bazı Marslılar yeşil gömlek giymeyi severler.
B
Her ne var ise dünyada yalanmış.
C
Herkesin bir sevdiği vardır.
D
Her var olan hiçlikte yitip gidecektir.
E
Tüm çift sayılar iki asal sayının toplamı olarak ifade edilebilirler.
Soru 5

I. Felsefe dilin fiili kullanımına hiçbir surette karışmaz; en nihayetinde sadece onu tasvir edebilir.
II. Felsefe dile bir temel temin edemez.
III. Felsefecinin bir soruyu ele alışı bir hastalığı, dili yanlış kullanmaktan kaynaklanan bir hastalığı tedavi etmek gibidir.
Wittgenstein’ın 'Felsefî Soruşturmalarda savunduğu felsefe anlayışı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 6

Wittgenstein’ın 'Felsefî Soruşturmalardaki görüşleri dikkate alındığında dil oyunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir dil oyunu yazılı ya da sözlü olarak ifade edilen sözcükleri içeren bir etkinliktir.
B
Sözcükler dil oyunu içinde bir yere sahiptirler ve gönderme yaptıkları şeylere bu sayede işaret ederler.
C
Dil oyunlarından hareketle dilin işleyişi hakkında genel bir anlam kuramı geliştirilemez.
D
Dil oyunlarının çeşitliliği göz önüne alındığında dilin türdeş bir yapısı olduğu söylenebilir.
E
Adlar dil oyunlarından bağımsız olarak nesnelere gönderimde bulunamazlar.
Soru 7

I. Bir önermenin anlamı onun doğrulanabilme yöntemidir.
II. Matematiksel önermelerin analitik ve a pirori olduğu söylenemez.
III. Felsefe bilimin dili üzerine konuşan bir üst dil olarak geliştirilmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri mantıksal pozitivizmin temel tezleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Wittgenstein’ın dil oyunları hakkındaki görüşleri dikkate alındığında adlar ve nesneler arasındaki bağlantılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Adlar bir dil oyunu içerisinde bir yere sahiptirler ve gönderme yaptıkları/işaret ettikleri şeylere bu sayede işaret ederler.
B
Dil oyunlarından bağımsız olarak adların nesnelere gönderimi olduğu söylenebilir.
C
Dilin kuruluşu bakımından adlar öncelikli ve temeldir.
D
Adlar dil içerisinde nesneleri doğrudan temsil ederler.
E
Matematiksel nesneler a priori olarak var olduklarından dil oyunlarından bağımsız olarak kendilerine gönderimde bulunabiliriz.
Soru 9

Ayer’in ahlaki yargıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahlaki yargılar bilimsel önermeler gibi doğrulanabilirler.
B
Ahlaki yargılar, önermesel bir içeriğe sahip olmadıklarından doğru ya da yanlış olamazlar.
C
Ahlaki yargılar, tıpkı olgulara ilişkin yargılar gibi nesnel değerlendirmeye tabidirler.
D
Ahlaki yargılar mantıksal çıkarımlarda öncül olarak yer alabilirler.
E
Ahlaki yargıların doğruluğuna sezgisel olarak karar verilebilir.
Soru 10

Wittgenstein’a göre Eğer söylediğimiz bir şeyi karşımızdaki anlamazsa ifademizi farklı biçimlerle, başka kelime grupları kullanarak, bir sözcük ya da sözcük grubunun yerine bir başkasını koyarak açıklamaya çalışmamıza ne denir?

A
Çözümleme
B
Açıklama
C
Deneme-yanılma
D
izah etme
E
Anlatma
Soru 11

Quine’in “Two Dogmas of Empiricism” adlı makalesinde ifade ettiği biçimiyle deneyciliğin dogmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Analitik önermelerin doğruluğu sentetik önermelere dayanarak belirlenmektedir.
B
Bu dogma bilim adamları ile felsefeciler arasında bir işbölümünü beraberinde getirmektedir.
C
Karmaşık önermeler deneyimle karşılaştırılabilecek basit önermelere indirgenebilir.
D
Önermeler analitik ve sentetik olmak üzere ikiye ayrılırlar.
E
Analitik önermelerin bulunması sentetik önermeler için bir sınır durumunu ifade etmektedir.
Soru 12

I. Quine - bütüncülük
II. Pierce - pragmatizm
III. Dewey - doğalcılık
IV. Wittgenstein - resmetme
Yukarıdaki felsefecilerle bu felsefecilerin düşünceleri bakımından önemli olan kavram eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur?

A
0
B
1
C
2
D
3
E
4
Soru 13

I. Dildeki mevcut ayrımlar ve çeşitlendirmeler, uzun bir evrim süreci içerisinde insanlar tarafından yapılmaya değer bulundukları için dikkate alınmalıdırlar.
II. Gündelik dile dayalı felsefe mevcut muğlaklıkları gidereceği ve gerçekte sorun olmayan şeyleri açığa çıkaracağı için felsefî sorunların çözümünde nihai yöntemdir.
III. Sözcükler ve kullanımları hakkındaki farkındalığımızı artırmamız felsefe yapmaya başlarken atılması gereken ilk adım olarak görülebilir.
Austin’in gündelik dile dayalı felsefe anlayışı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 14

I. Zihin - beden etkileşiminin zeminine ilişkin bir açıklama getirilmeye çalışılmaktadır.
II. Kartezyen ikiciliğe karşı felsefî davranışçılık savunulmaktadır.
III. Kartezyen ikiciliğin bir mit olduğu öne sürülmektedir.
Ryle’ın 'The Concept of Mind' adlı eseri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 15

Quine’in 'Two Dogmas of Empiricism' adlı makalesinde ifade ettiği biçimiyle deneyciliğin ikinci dogması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önermelerin duyu deneyimiyle karşılaştırılmasını içerdiğinden doğalcı bir bilgi anlayışını desteklemektedir.
B
Sentetik ifadeler dolaysız deneyimle birebir karşılaştırılabilecek basit önermelere çözümlenebilir.
C
indirgemecilik dogması olarak da adlandırılır.
D
Hume’un deneyimin duyusal izlenimlerle başladığı fikri ile tutarlıdır.
E
Nesneler hakkında bir konuşma duyu deneyiminde mevcut basit içeriklere indirgenebilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ryle’ın felsefesinde öne çıkan kavramlardan biri değildir?

A
Makinedeki hayalet dogması
B
Kategori hatası
C
Söz edimi
D
Sistemli muğlaklık
E
Descartesçı mit
Soru 17

Quine, 'Two Dogmas of Empiricism' adlı makalesinde deneyimle karşılaştırılmaksızın doğruluğuna karar verilebilen önermeler olduğu iddiasına ne ad verirr?

A
indirgemecilik dogması
B
Gerçeklemecilik dogması
C
Analitiklik dogması
D
Doğrulamacılık dogması
E
Sentetiklik dogması
Soru 18

Ryle’a göre, bir müşterinin kendisine bir ev gösteren emlakçıya 'Kapıları ve duvarları görüyorum ama ev nerede?' demesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Descartesçı mit
B
Kategori hatası
C
Sistemli muğlaklık
D
Söz edimi
E
Makinedeki hayalet dogması
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x