Çağdaş Felsefe 1 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Gündelik dili merkeze alan bir felsefecidir.
II. Ona göre felsefenin biricik işlevi, felsefi çözümlemedir.
III. Ona göre anlamlar, ifadelerin kullanımını belirleyen kalıcı kurallar olarak düşünülmelidir.
IV. Dil felsefesi, felsefe tarihi, düşünme kavramı ve Platon gibi konularda yayın yapmıştır.
Gilbert Ryle ve felsefesi için yukarıdaki öncüllerden hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve IV
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
1 numaralı soru için açıklama 
Ryle anlamların, ifadelerin kullanımını belirleyen kalıcı nesneler ya da kurallar olarak düşünülmesine tamamen karşıdır.
Soru 2

Sistemli Muğlaklık kavramını sadece sözcükler ve karmaşık ifadelerle sınırlı tutmayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Austin
B
Wittgenstein
C
Norman Malcolm
D
Gilbert Ryle
E
Paul Grice
2 numaralı soru için açıklama 
Ryle'e göre sistemli muğlaklık sadece sözcükler ve karmaşık ifadelerle sınırlı değildir. Gramere ilişkin inşalarda da bu muğlaklık etkili olabilmektedir.
Soru 3

I Ryle, felsefenin gündelik dile odaklanmaması gerektiğini düşünür.
II. Ryle' a göre felsefeciler sözcüklerin nasıl işlediklerine odaklanırlar.
III. Ryle'ın gözünde felsefeciler, ifadelerin kullanımlarının biçimsel anlamına odaklanırlar.
IV. Ryle'a göre, gündelik dillerdeki ifadeler de bilimlerin, kendi oluşturdukları dillerdeki ifadeler de biçimsel diller içerisinde düzgün tam deyimlerle temsil edilirler.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi/hangileri Ryle'ın gündelik dil-biçimsel dil görüşleri için söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Ryle felsefenin gündelik dile odaklanması gerektiğini savunur. Onun gözünde felsefeciler ifadelerin kullanımlarının biçimsel olmayan anlamda mantığına odaklanırlar. Ona göre gündelik dillerdeki ifadeler de bilimlerin, kendi oluşturdukları dillerdeki ifadeler de biçimsel diller içerisinde düzgün tam deyimlerle yeterince temsil edilemez. Ryle'a göre felsefeciler sözcüklerin nasıl işlediklerine odaklanırlar.
Soru 4

Ryle'ın zihin ve kartezyen felsefe anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ryle'a göre zihin, bedenin dışında ve ötesinde başka bir şeydir.
B
Bir insanın zihni, onun davranış ve etkinliklerinden bağımsızdır.
C
Ryle felsefenin yöntemine ilişkin geliştirdiği tüm düşünceleri zihin kavramından ayrı tutmuştur.
D
Ryle bir çalışmasında, Kartezyen İkiciliğini (zihin ve bedenin iki ayrı töz olarak sunulmasını) Wittenstein'ın miti olarak adlandırır.
E
Ryle'a göre zihin, insanın davranışlarının ve etkinliklerinin belli bir düzenlenişidir.
4 numaralı soru için açıklama 
Ryle'a göre zihin başlı başına bir nesne değil, insanın davranışlarının ve etkinliklerinin belli bir düzenlenişidir.
Soru 5

Konuşmanın kendisini bir eylem türü olarak irdeleyen ve konuşma edimleri kavramı ile bilinen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gilbert Ryle
B
Paul Grice
C
Noam Chomsky
D
John Langshaw Austin
E
Wittgenstein
5 numaralı soru için açıklama 
Austin, konuşma edimleri kavramının önde gelen savunucusu olarak bilinir. Austin, konuşmanın kendisini bir eylem türü olarak çözümlemesiyle tanındı.
Soru 6

Aşağıdaki düşünürlerden hangileri, gündelik dili esasa alan felsefe anlayışının kurucuları arasında yer alır?

A
Paul Grice, Ryle, John Searle
B
Austin, Wittgenstein, Ryle
C
Descartes, Ryle, Norman Malcolm
D
Austin, Norman Malcolm, Ryle
E
John Searle, Paul Grice, Austin
6 numaralı soru için açıklama 
Austin, sözcüklerin gündelik kullanımlarını çözümlemeye dayalı anlambilim anlayışı nedeniyle geç dönem Wittgenstein ve Gilbert Ryle ile birlikte gündelik dili esasa alan felsefe anlayışının kurucuları arasında yer almıştır.
Soru 7

Austin, edimsel bir söz sarf edildiğinde sergilenen eylemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamıştır?

A
Söz-edimi
B
İki töz
C
Kategori hatası
D
Kartezyen ikiciliği
E
Sistemli muğlaklık
7 numaralı soru için açıklama 
Edimsel bir söz sarf edildiğinde sergilenen eylemi Austin söz-edimi olarak adlandırır.
Soru 8

Söz-edimi kuramının odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknik terimlerin nasıl işledikleridir.
B
Sağduyuya dayalı gündelik dil anlayışıdır.
C
Gramere ilişkin inşalardır.
D
İnsan davranış ve etkinliklerinin düzenlenişidir.
E
Söyleme yoluyla sergilenen söyleme dışı edimlerdir.
8 numaralı soru için açıklama 
Austin’in söz-edimi kuramındaki odak noktası, söyleme yoluyla sergilenen söyleme dışı edimlerdir. Diğer sınıflandırmalar bu edimleri açıklamak üzere ortaya konulmuşlardır.
Soru 9

Austin’nin duyu verilerine dayalı algı anlayışı eleştirisinin merkezinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Söylem dışı edimler
B
Edimsel eylem
C
Yanılsamaya dayalı kanıtlama
D
Zihin – beden problemi
E
İki dünya (iki töz) anlayışı
9 numaralı soru için açıklama 
Austin’in ölümünden sonra yayımlanan “Sense and Sensibilia” başlıklı kitabında, duyu verilerine dayalı algı anlayışını eleştirir. Eleştirisinin merkezinde yanılsamaya dayalı kanıtlama yer alır.
Soru 10

Austin’in, “Bir başkasının cevap vermesini teşvik etmek üzere sergilenen edim, başka bir edime yol açar” görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Sözsel edim
B
Sesçil edim
C
Sessel edim
D
Edimsel eylem
E
Etkisöz edimi
10 numaralı soru için açıklama 
Austin, bir başkasının cevap vermesini teşvik etmek üzere sergilenen edimi başka bir edime yol açtığı için, bir etkisöz edimi olarak adlandırmaktadır. Böyle bir edim, bir şeyi söyleyerek bir edimde bulunmayı içerir.
Soru 11

20. Yüzyılın başından itibaren felsefenin gelişimine baktığımızda, felsefenin konusunun hangi alanda sınırlandığını görürüz?

A
Tanrının varlığı ve inanç sistemi
B
Yaşamın sırrı
C
Evrenin varoluş sebebi
D
Dil ve dilin mantığı
E
Metafizik
11 numaralı soru için açıklama 
20 . yüzyılın başından itibaren felsefenin gelişimine baktığımızda, felsefenin bilimlerden ayrıldığını ve konusunun dil ve dilin mantığı ile sınırlandığını görürüz.
Soru 12

Quine’a göre, temel unsurları duyumlar olan bir varlıkbilimdense, orta büyüklükte nesneler olan bir varlıkbilimi kabul etmemizin nedeni hangi kuraldır?

A
Basitlik kuralı
B
Görecelilik kuralı
C
Olguculuk kuralı
D
Kopyacılık kuralı
E
Gözlemcilik kuralı
12 numaralı soru için açıklama 
Quine’a göre, temel unsurları duyumlar olan bir varlıkbilimdense, orta büyüklükte nesneler olan bir varlıkbilimi kabul etmemizin nedeni de basitlik kuralıdır. Bu varlıkbilimle duyum deneyimindeki karmaşıklıktan kendimizi kurtarıp kendi dışımızdaki nesnelerden bahsedebiliriz. Bu açıdan bakıldığında kendi dışımızda birer nesne olarak bir sandalye ya da masadan bahsettiğimizde, kendi başına var olan şeylerden değil bizim kurduğumuz, bu itibarla da kuramsal nesnelerden söz etmekteyizdir.
Soru 13

Quine’in hâkim felsefe tarzın eleştirisinde anahtar rolünü “Two Dogmas of Empiricism” makalesi oynamıştır. Quine bu makalesinde gerek deneyciliğin gerekse belli yönleriyle deneyci felsefeye yakın düşen mantıksal pozitivistlerin, birbiriyle ilişkili iki dogmayı savunduklarını iddia etmiştir. Bu dogmalardan ilki analitik ve sentetik önermeler arasında keskin bir ayrım olduğu; ikincisi ise anlamlı ifadelerin dolaysız deneyimle bire bir karşılaştırılabilecek basit önermelerle çözümlenebileceği dogmasıdır. Quine bu ikinci dogmayı nasıl adlandırmıştır?

A
Koşulsuz iman dogması
B
Şüphecilik dogması
C
İndirgemecilik dogması
D
Basitleştiricilik dogması
E
Varoluş dogması
13 numaralı soru için açıklama 
Quine söz konusu dogmayı indirgemecilik dogması olarak adlandırmıştır.
Soru 14

Quine bilgimizin hangi deneyime dayandığını düşünmektedir?

A
İletişim deneyimine
B
Sorun çözme deneyimine
C
Duyu deneyimine
D
Gözlem deneyimine
E
Araştırma deneyimine
14 numaralı soru için açıklama 
Quine bilgimizin duyu deneyimine dayandığını düşünmektedir. Bu itibarla deneyciliği reddediyor olması, bilgi için duyu deneyiminin esas teşkil etmediği anlamına gelmez. Quine’ın karşı çıktığı şey, önermelerin anlamlarının atomsal bir biçimde belirlenmesidir. Duyusal deneyimle karşılaştırmak üzere, tek tek önermeler küçük bir birim olarak kalmaktadır. Quine’a göre deneyimle ancak bilimin tamamı karşı karşıya getirilebilir.
Soru 15

Quine’in bilgimizin duyu deneyimine dayandığı yaklaşımı Fransız fizikçi ve felsefeci Duhem’in hangi savından destek görmektedir?

A
Ortak varoluşlarının uyumlu olduğu savı
B
Düşük belirlenim savı
C
Ruhun ölümsüzlüğü savı
D
Tek bir doğrunun varlığı savı
E
Akılcılık savı
15 numaralı soru için açıklama 
Quine’ın yaklaşımı bu noktada Fransız fizikçi ve felsefeci Duhem’ın düşük belirlenim (İng. underdetermination) savlarından (kuramların deneyim tarafından eksik belirlenmesine ilişkin savlardan) destek görmektedir.
Soru 16

Bilimsel önermelerin duyu deneyimiyle karşılaştırılması atomsal bir varsayımın doğruluğuna karar vermekle sınırlandırılamaz. Quine’a göre karşılaştırmanın bir tarafında duyu deneyimi yer alırken diğer tarafında ise bilimsel önermelerin tamamı yer almaktadır. Quine’ın savunduğu bu yaklaşım ne olarak adlandırılmaktadır?

A
Varoluşçuluk
B
Belirlenemezcilik
C
Kuşkuculuk
D
Faydacılık
E
Bütüncülük
16 numaralı soru için açıklama 
Quine’in savunduğu bu yaklaşım bütüncülük (İng. holism) olarak adlandırılmaktadır.
Soru 17

Quine insanlığın sahip olduğu bilgiyi neye benzetmektedir?

A
Sınır şartlarını deneyimin belirlediği bir güç alanına
B
Bir çiçeğin topraktan aldığı besin ve güneşten aldığı enerjiyle filizlenmesine
C
Bir mağaradaki esaretten kurtulup çıkışı bulmaya
D
Her birinin başka bir yerini tuttuğu fili tarif eden kör insanlara
E
İnanışları ve dogmaları yıkan bir depreme
17 numaralı soru için açıklama 
Quine insanlığın sahip olduğu bilgiyi sınır şartlarını deneyimin belirlediği bir güç alanına benzetmektedir. Bu alanda bazı bilgiler merkeze daha yakın ve bu itibarla duyu deneyimine daha uzakken bazıları ise duyu deneyimine daha yakındır.
Soru 18

Quine’in, varlıkbilimle ilgili tartışmasına “var olmayanın bilmecesi” adını verdiği bir sorunla başladığı makalesinin adı nedir?

A
On What There is?
B
Ontological Relativity
C
Two Dogmas of Empiricism
D
Maxim of minimal mutilation
E
Inscrutability of reference
18 numaralı soru için açıklama 
Söz konusu makale On What There Is’dir.
Soru 19

Quine’e göre benzer öndeyilerde bulunan iki farklı kuram söz konusu olduğunda insanoğlu hangisini tercih etme eğilimindedir?

A
Daha akılcı olanını
B
Daha önce ortaya atılmış olanını
C
Daha güçlü argümanlara sahip olanını
D
Daha basit olanını
E
Daha karmaşık olanını
19 numaralı soru için açıklama 
Benzer öndeyilerde bulunan iki farklı kuram söz konusu olduğunda Quine’a göre daha basit olanı tercih etme eğilimindeyizdir. Söz konusu bu basit olanı tercih etme kuralı sadece bilimsel kuramlar için değil, sağduyuya dayalı gündelik düşünme biçimlerimiz için de aynen geçerlidir. Quine’a göre, temel unsurları duyumlar olan bir varlıkbilimdense, orta büyüklükte nesneler olan bir varlıkbilimi kabul etmemizin nedeni de basitlik kuralıdır.
Soru 20

Willard Van Orman Quine hangi yılda doğmuştur?

A
1901
B
1908
C
1915
D
1925
E
1940
20 numaralı soru için açıklama 
Willard Van Orman Quine 1908 yılında doğmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x