Çağdaş Felsefe 2 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Heidegger’e göre çağın en önemli sorunu nedir?

A
Etik meselelerin varlık sorunundan ayrı düşünülmesi
B
Araçsal aklın her şeye egemen olması
C
Sanata olması gerekenden az yer verilmesi
D
Her şey fayda açısından değerlendirilmesi
E
Varolanların ne ise o olmalarına izin verilmemesi
1 numaralı soru için açıklama 
Bu çağın asıl sorunu araçsal aklın hâkimiyetini kurması, her şeyin araçsallaştırılması mıdır? Her şeyin faydaya tabi olarak değerlendirilmesi midir? İlginç olan bir nokta Heidegger’in hiçbir şeyin tamamen araçsallaştırılamayacağını düşünmesidir.
Soru 2

Aşağıdaki savlardan hangisi dilin varlığın anlamını barındırdığı tezini vurgulamaktadır?

A
Dil, bir iletişim aracıdır
B
Dil, insanın hayatta kalmasının koşuludur
C
Dil, insanın ilişki kurma biçimini belirleyen bir özdür
D
Dil, düşünceyle karşılıklı sahiplenme ilişkisi içindedir
E
Dilin özü, özün dilidir
2 numaralı soru için açıklama 
Bu değişim, dönüşüm momentlerine bağlı bir biçimde insanların varolanlarla ilişkilerini de değiştirir. O halde, esasında, dilin özü, özün dilidir. Bunları düşündüğü esnada Heidegger’in şiirle yakından ilgilendiğini belirtmek faydalı olacaktır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Ereignis” için doğru bir belirlemedir?

A
İlksel mekânı dildir
B
Bir varolandır
C
Varolanlar arasındaki ilişkidir
D
Varolanın değişmesidir
E
Öznenin iradesiyle gerçekleşir
3 numaralı soru için açıklama 
Ereignis ne bir varolandır ne de varolanlar arasında geçen bir olaydır. Daha çok varlığın kendisiyle insan arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişki varolanları deneyimlememizi önceleyen bir ön kavrayıştır. Bu kavrayışın kökenini ille de varlık tarihinde aramak gerekmez. Bu kavrayışın ilksel mekânı dildir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Varlığın anlamı nedir?” sorusunu yanıtlayabilmek için destrüksiyona ihtiyaç olduğunu gösterir?

A
Varlığın adlarının değişim süreci varlık tarihini oluşturur
B
Varlığın adları varolanların değişiminden etkilenmez
C
Varlığa çeşitli çağlarda verilen adlar kökensel anlamını göstermez
D
Varlığa çeşitli çağlarda verilen adlar çağın düşüncesine egemen olur
E
Varlığa verilen adlar varlığın anlaşılma biçimini etkiler
4 numaralı soru için açıklama 
Varlığın anlamı sorusunu yanıtlayabilmek için bir destrüksiyona ihtiyaç duyulmasının sebebi felsefi bir kavramı anlamaya çalışırken onun tarihsel yorumuyla ilişki kurma gereğidir.
Soru 5

Heidegger’in “Varlıkla ilişki, Dasein’ın anlamasında değilse hiçbir yerdedir” düşüncesinden duyduğu kaygıyla Varlık ve Zaman da yazdıkları üzerinde yeniden düşünmesine yol açan problem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlişkiyi özneden başlayarak kurma gerektiği
B
Varlığı anlamak için neden destrüksiyon gerektiği
C
Varlığın tarihsel yorumunu göz ardı etmemek gerektiği
D
Varlığı anlamanın ontolojik temelllerini açıklamak gerektiği
E
Varlıkla ilişkinin temelini öznellikten kurtarmak gerektiği
5 numaralı soru için açıklama 
Heidegger, insanın varlıkla ilişkisini öznellikten kurtarmak gerektiğini düşünür. Varlık ve Zaman özne felsefesine karşı bir başkaldırı olduğu hâlde, Heidegger onu tamamladıktan sonra, Varlık ve Zaman’ın Dasein anlamasına dayandığı için, başlangıç noktasını yine de “öznel” bulacaktır. Bu öznelliği varlık tarihinden yola çıkarak aşma girişiminde bulunur.
Soru 6

Heidegger’in “anlama” kavramına getirdiği yenilik nedir?

A
Anlamanın ontolojik temellerinin araştırılması
B
Anlamanın duygulanımlarla ilişkilendirilmesi
C
Dasein’ın varlığı sorgulayabilen bir varolan olması
D
Anlamanın epistemolojik temellerinin açıklanması
E
Anlamanın zihinsel bir sentez olarak temsili
6 numaralı soru için açıklama 
Dasein’ın “orada”sını kuran egzistansiyalleri (anlama, duygulanım, konuşma) açımlarız. Niyahetinde Heidegger, Dasein’ın varlığının birliğini veren şeyin “ilgi” (cura) olduğunu söyler. Dasein’ın dünya içre olanlarla ve başka Dasein’larla ilişkisinin, onlara yönelişinin ontolojik temeli “ilgi”dir.
Soru 7

Heidegger; Aristoteles’in Metafizik’te belirttiği varlığın dört çeşit anlamından hangisini öne çıkarmıştır?

A
Bütün-parça ilişkisi
B
Gizliliğin açılması, hakikati
C
Öz-ilinek ilişkisi
D
Kategori olarak kullanımı
E
Dünamis-energia anlamı
7 numaralı soru için açıklama 
Aristoteles Metafizik’te varlığın dört çeşit anlamı olduğundan söz eder. Varlık: 1. Kategoriler anlamında, 2. Dunamis-energeia (bilkuvve olan-bilfiil olan) anlamında, 3. Hakikat anlamında, 4. Öz ve ilinek anlamında anlaşılabilir. Peki, Aristoteles için varlığın başat anlamı nedir? Heidegger, Eski Yunan düşünürlerinin hakikati bir gizlilikten açığa çıkma (aletheia) olarak düşündüklerini vurgulayarak varlığın “hakikat” anlamını öne çıkarır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Dasein’ın analitiğinin sonuçlarından biri değildir?

A
Varlığın kapısının açıldığı bir varolandır
B
Başka varolanlarla ilişki kurabilir
C
Varlığının temel hâli “dünyada olma”dır
D
Varlığının birliğini kuran “ilgi”dir
E
Kurucu öğelerinden biri ölüme doğru olmaktır
8 numaralı soru için açıklama 
Heidegger’ e göre etik meseleler varlık düşüncesinden ayrılamaz. Onun için önemli olan insanın araçsallaştırıldığı bu çağdan başka bir çağa sıçrayıp sıçrayamayacağını bilmektir. Bu sıçrama varolanlarla yeni bir ilişki kurma imkânını doğurabilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Heidegger ve Husserl’in paylaştığı bir görüştür?

A
Varolanların bilince verilişi
B
Fenomenolojik özlerin neliği
C
Fenomenlerin özü verebileceği
D
Varlıkla kurulan ilişkinin yöntemleri
E
Felsefenin bilim olması
9 numaralı soru için açıklama 
Heidegger, Husserl’in “şeylerin kendisine gitme” yönelişinive fenomenlerin bize yalnızca görünüşleri değil, a priori, kategorik görü yoluyla özü de verebileceği düşüncesini benimser ancak Husserl için mesele varlığın bilince çarpıtılmadan verilmesi olduğu hâlde, Heiddegger bu temel noktada Husserl’den ayrılır.
Soru 10

Heidegger’e göre aşağıdakilerden hangisi felsefe için uygun bir belirleme değildir?

A
Felsefe varolanların belirişindeki a priori koşulları inceler
B
Felsefe varlığın anlamı sorusuyla uğraşır
C
Felsefe destrüksiyona uğraması gereken metafizik bir gelenektir
D
Felsefe, bilimlerin anladığı anlamda bir kesinlik aramaz
E
Felsefenin amacı olguları açıklamaktır
10 numaralı soru için açıklama 
Heidegger’e göre felsefe bilim değildir. 1930’larda felsefeyi, destrüksiyona tabi tutularak aşılması gereken metafizik bir gelenek olarak tanımlayan Heidegger,“düşünce”nin dönüştürücü ve kurtarıcı gücüne inanır. Bu anlamda “düşünce”, bilimsel faaliyetin aradığı kesinliğe benzer bir kesinlik aramaz; onda bir zaaf olarak görülemeyecek bir muğlâklık bulunur. Düşünce sorgular. Bilimin nihai işi olgularladır;“düşünce” ise varlığın anlamı sorusuyla uğraşır, varolanların belirişinin öznenin bilincinde değil, varoluşta, tarihte, olayın kendisinde bulunan a priori koşullarını inceler. Dahası, Heidegger’e göre varlığı anlama duygulanımlarla iç içegeçer. Örneğin Platon’un varlık anlayışı erosla, Aristoteles’in varlık anlayışı hayretle, Spinoza’nın varlık anlayışı sevinçle, Kierkegaard’ınki kaygıyla modern çağın varlık anlayışı ise sıkıntı duygusuyla iç içe geçmiştir. Varlık insana bu duygulanımlarda açılır.
Soru 11

Sartre'ın 1963'da yayınladığı ilk kitabının adı nedir?

A
Aydınlar Üzerine
B
Baudelaire
C
Bulantı
D
İmgelem
E
Szöcükler
11 numaralı soru için açıklama 
Sartre Fransa’ya döndükten sonra La Havre, Laon, Lycée Pasteur gibi liselerde felsefe hocalığı yapar. Sartre ilk kitabı İmgelem’i (L’imagination) ve “Ego’nun Aşkınlığı: Fenomenolojik bir Betimlemenin Taslağı” başlığını taşıyan denemesini 1936’da yayınlar.
Soru 12

Sartre, Les Temps Modernes dergisini aşağıdaki isimlerden hangileriyle birlikte çıkarmıştır?

A
Paul Steinberg, Simone de Beauvoir
B
Paul Steinberg, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger
C
Martin Heidegger, Albert Camus
D
Simone de Beauvoir, Albert Camus
E
Simone de Beauvoir, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty
12 numaralı soru için açıklama 
Simone de Beauvoir, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty ile birlikte Les Temps Modernes dergisini çıkarır. Felsefe ve siyaset yazıları çoğunlukla bu dergide yayımlanır.
Soru 13

Sartre'ın, fenomenoloji ile Marx’ın bir sentezini yaptığı 1960 yılında yayımlanan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik Aklın Eleştirisi
B
Bulantı
C
Duvar
D
Akıl Çağı
E
İmgelem
13 numaralı soru için açıklama 
Savaş sonrasında yazdığı en önemli eser 1960 tarihinde yayımlanan Diyalektik Aklın Eleştirisi’dir. Bu eserde Sartre fenomenoloji (özellikle Heidegger’e yakın bir fenomenoloji) ile Marx’ın bir sentezini yapar.
Soru 14

Sartre bilincin içine kapalı bir içkinlik alemi değil, bir aşkınlık, dışarıya doğru bir hareket olmasını, onda tözsel, kurucu bir ben’in bulunmamasını, kısacası bilincin yönelimselliğini, “hiçlik” ve “özgürlük” olarak yorumladığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmgelem
B
Akıl Çağı
C
Duvar
D
Bulantı
E
Varlık ve Hiçlik
14 numaralı soru için açıklama 
Sartre bilincin içine kapalı bir içkinlik alemi değil, bir aşkınlık, dışarıya doğru bir hareket olmasını, onda tözsel, kurucu bir ben’in bulunmamasını, kısacası bilincin yönelimselliğini Varlık ve Hiçlik’te “hiçlik” ve “özgürlük” olarak yorumlar.
Soru 15

Sartre Varlık ve Hiçlikte, Kendi-için-varlık terimiyle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?

A
Ego
B
Bilinç
C
Varoluş
D
Yokoluş
E
Doğallık
15 numaralı soru için açıklama 
Sartre Varlık ve Hiçlik’e “kendi-için-varlık” (être-pour-soi) ile “kendinde-varlık” (être-en-soi) arasında bir ayrım yaparak başlar. “Kendi-için-varlık” terimiyle kastedilen “bilinç”tir. Kendinde-varlık’tan kasıt ise bilincin dışındaki gerçekliğin zeminidir.
Soru 16

Sartre'a göre hiçlik dünyaya aşağıdakilerden hangisi sayesinde girmiştir?

A
Varlık
B
Gerçeklik
C
Ego
D
Bilinç
E
Sağduyu
16 numaralı soru için açıklama 
Sartre hiçliğin dünyaya bilinç sayesinde girdiğini söyler. Hiçliği dünyaya sokan bilincin (kendisi-için-varlık) kendi hiçliğidir. O hâlde insanın gerçekliği varlık ile hiçlik’in bir sentezidir. Hiçlik varlığı kuşatır ve dünya onun sayesinde taslaklaşır, konturlarını kazanır. İçinde yaşadığımız dünya varlıkların olduğu kadar yoklukların dünyasıdır.
Soru 17

Sartre’ın Diyalektik Aklın Eleştirisi’nde önerdiği politik fenomenoloji tekil bir olgunun karmaşıklığını hem yatay hem de dikey olarak çözümlemiştir.
Buna göre yatay çözümlemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir olgunun karşımıza çıktığı koşulların çözümlenmesidir.
B
Bir olgunun çıkardığı sorunlara hazırlıklı olmaktır.
C
Bireyin kendisiyle ilgili olan sorunlar konusunda fikri alış-verişi.
D
Kendini yetiştirme adına sorunlarla uğraşma ve çözümleme.
E
Olguda verili koşulları aşmaya yönelik hesaplamalar.
17 numaralı soru için açıklama 
Sartre’ın Diyalektik Aklın Eleştirisi’nde önerdiği politik fenomenoloji tekil bir olgunun karmaşıklığını hem yatay hem de dikey olarak çözümler: Yatay çözüm- leme, bir olgunun karşımıza çıktığı koşulların çözümlenmesidir. Sartre buna “geri-çözümleme” (analyse regréssive) der. Buna karşın, olguda verili koşulları aşmaya yönelik bir tasarı da bulunur. Bu tasarıyı çözümlediğimizde dikey bir çözümleme, bir ileri-çözümleme (analyse progréssive) yapmaktayızdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sartre’ın varoluşçuluğu nesnel değerlere dayanan bir ahlâk içeremeyecek olmakla eleştirilmesinin sebebidir?

A
Sartre'ın dindar olması
B
Yaşadığı dönemde kabul görmemesi
C
Sartre'ın zengin olması
D
Sartre'ın ateist olması
E
Sartre'ın akli dengesinin yerinde olmaması
18 numaralı soru için açıklama 
Sartre Varlık ve Hiçlik’te bir etik kurmadığı hâlde, bu eserin sonunda bir etiğin gerekliliğine işaret etmiş. Bu yıllarda taslak hâlinde kalan Bir Ahlâk için De erler’i kaleme almıştır. Sartre’ın varoluşçuluğu nesnel değerlere dayanan bir ahlâk içeremeyecek olmakla eleştirilmiştir. Bunun sebebi Sartre’ın ateizmidir, aşkın değerleri ilâhiyat zemininde açıklamayı reddetmesidir. “Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır” da Sartre değerleri, tarihsel varlıklarını bir yana bırakırsak, insani gerçekliğe sokan şeyin benim onları seçmem, özgürlüğümün onları üstlenmesi, onlara bağ- lanmam olduğunu söyler. Bir değeri seçmek onu tüm insanlığa da önermektir. Sartre’ın özgürlük anlayışını muhafazakârlar ahlâksızlık olarak görmeye çalışmışlarsa da Sartre’da özgürlüğün sorumluluk demek olduğu çoğunlukla gözden kaçmıştır. Aslında Sartre hesapsız ve keyfi özgürlüğün değil, aşırı sorumluluğun filozofudur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Sartre'ın bilinç ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

A
Bilinçte saf, transandantal bir ego yoktur.
B
Bilincin yönelimselliği dünyanın bilince belirişini koşullar.
C
Bilinç saf bir ego tarafından idare edilmediği hâlde transandantaldir.
D
Bilinç ilk, en alt katmanında düşünümseldir.
E
Transandantal bir egonun örgütlemediği bilinç bir güçler, karmaşık yönelimler oyununa benzer.
19 numaralı soru için açıklama 
Sartre’a göre bilinçte saf, transandantal bir ego yoktur. Fakat böyle bir ego’nun yokluğu, bilincin transandantal işlevini ortadan kaldırmaz, ancak bu işlev sayesinde dünya bilince belirmektedir. Bilincin yönelimselliği dünyanın bilince belirişini koşullar. Kısacası, dünyanın bilince belirmesini açıklayabilmek için transandantal egonun varlığına ihtiyacımız yoktur. Bilinç saf bir ego tarafından idare edilmediği hâlde transandantaldir, yani bilincin yönelimsel yapısı olmasaydı, dünya bilince beliremezdi. Transandantal bir egonun örgütlemediği bilinç bir güçler, karmaşık yönelimler oyununa benzer; psikolojik bir ego ve şeyler bunun sayesinde belirir, ortaya çıkarlar. Ego’nun Aşkınlığı’nda Sartre bilincin çeşitli katmanlarını betimler. Bilinç ilk, en alt katmanında düşünümsel değildir, düşünülmemiştir.
Soru 20

Sartre'ın, Husserl fenomenolojisinde en çok önemsediği fikir aşağıdakilerden hangidir?

A
Kutsallık
B
Yönelimsellik
C
Hümanizm
D
Öz-nesne
E
Varlık
20 numaralı soru için açıklama 
Sartre’ın yola çıkış noktası fenomenolojidir. 1934 tarihli “Yönelimsellik: Husserl Fenomenolojisinin Temel Bir Fikri” yazısının da gösterdiği gibi, Sartre’ın Husserl fenomenolosinde en çok önemsediği fikir “yönelimsellik” (intentionnalité) fikri- dir. Ona göre yönelimsellik bizi realizm ile idealizm arasında yüzyıllardır sürüp giden, fiziksel maddi gerçekliğin bizim onu temsil edişimizden veya bilişimizden bağımsız olup olmadığına ilişkin tartışmadan kurtarır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x