Çalışma Ekonomisi 2 2016-2017 Vize Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de iç göçün arttığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1920-1940
B
1945-1980
C
1980-1990
D
1980-2000
E
1990-2010
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göçün göç alan ülke bakımından olumlu sonuçlarından biridir?

A
Dış ödemeler bilançosunun iyileşmesi
B
iç tasarrufların artması
C
Ağır işlerde çalışacak işgücü bulunabilmesi
D
Bilgi ve görgü kazanılması
E
Dil becerisi ve teknik beceriler kazanılması
Soru 3

I. Dış ödemeler bilançosunun iyileşmesi
II. iç tasarrufların artması
III. Eşlerin gelirlerinin azalması
IV. Milli gelir artışı
Yukarıdakilerden hangileri emek göçünün göç eden kişi bakımından sonuçları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve IV
Soru 4

Çalışanlar ve işverenler arasındaki karşılıklı hakları ve çıkarları düzenleyen sosyal politika aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplu pazarlık
B
Sendika
C
Grev
D
Sosyal güvenlik
E
Gelirler politikası
Soru 5

I. işçilerin tercihleri
II. Firmanın faaliyet gösterdiği piyasa yapısı
III. Sendikal hizmetler fiyatı
IV. Sendika üyeliğinin net faydası
V. Sendikaların amaçları
Yukarıdakilerden hangileri sendika talebini etkileyen unsurlardır?

A
I ve V
B
II ve III
C
II ve V
D
IV ve V
E
I, III ve
Soru 6

Ücret pazarlıklarında işverenin fedakarlık yapma eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu, sendikanın direnme eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında ise ters yönlü bir ilişki olduğunu ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicks’in Toplu Pazarlık Modeli
B
Ashenfelter ve Johnson’un Politik Modeli
C
Walton ve McKersie Modeli
D
Chamberlain Modeli
E
Cartterve Marshal Modeli
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin bireylere sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A
Pazarlık gücünün artması
B
Daha adil bir ücret yapısının sağlanması
C
Kamusal malların sağlanması
D
iş ve gelir güvenliğinin sağlanması
E
Grev sebebiyle ücret kaybının olması
Soru 8

Göç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Göç birey ya da grupların yerleşmek amacıyla bulundukları yerden bir başka yere hareketidir.
B
Ekonomik nedenler göçün meydana gelmesinde önemlidir.
C
Göçün kültürel ve bireysel yönleri vardır.
D
Sosyal ve siyasi nedenlerle göç yapılabilir.
E
Emek göçü her koşulda olumlu sonuçlar doğurur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi göçün çekici faktörlerinden biridir?

A
işsizlik
B
Hızlı nüfus artışı
C
Düşük ücret
D
Yabancı eşle evlilik
E
Siyasal haklara yapılan baskılar
Soru 10

A Modeli: Pazarlık gücü kavramına dayanır.
B Modeli: Toplu pazarlık sürecine üç taraf dahildir.
Yukarıda özelikleri verilen A ve B modeli sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Cartter ve Marshall Modeli - Chamberlain Modeli
B
Chamberlain Modeli - Ashenfelter ve Johnson’un Politik Modeli
C
Walton ve McKersie Modeli - Cartter ve Marshall Modeli
D
Ashenfelter ve Johnson’un Politik Modeli -Cartter ve Marshall Modeli
E
Walton ve McKersie Modeli - Chamberlain Modeli
Soru 11

Sendikalı sektördeki ücret artışı sonucu işgücü fazlasının sendikasız sektöre kaymasıyla sendikasız sektördeki denge ücret düzeyindeki azalma şeklinde ortaya çıkan etkiye ne ad verilir?

A
Tepki etkisi
B
Yayılma etkisi
C
Sendika etkisi
D
Ücret etkisi
E
Tehdit etkisi
Soru 12

İşverenin ilave işçiyi kiralama koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
MP=AR
B
MR=MC
C
MP=AC
D
MP=MC
E
MC=TP
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu sendikalarının üzerinde pazarlık yürüttüğü sosyal ödemelerden biri değildir?

A
Çıplak ücret
B
ikramiye
C
Kadro terfi ödemeleri
D
Sağlık ve sigorta primleri
E
Ücretsiz izin
Soru 14

I. Asgari ücretin tespiti
II. iş ve işçi bulma hizmetleri
III. Çalışma sürelerinin belirlenmesi
IV. Yan ödemelerin belirlenmesi
V. Emek piyasası enformasyon sisteminin geliştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri kamu istihdam hizmetlerinin görevlerindendir?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve V
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 15

Son 10 yılda Türkiye’de sendika yoğunluğu %12den yüzde kaça düşmüştür?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 16

I. Pencavel
II. Freeman
III. Hicks
IV. Rees
V. Medoff
Yukarıdaki iktisatçılardan hangileri, sendikaların farklı çıkarlara sahip işçilerin kolektif örgütü olduğu görüşünü savunmaktadır?

A
I ve III
B
I ve IV
C
I ve V
D
II ve III
E
II ve V
Soru 17

I. Ulusal savunma
II. Eğitim
III. itfaiye
IV. Sağlık
Yukarıdakilerden hangileri son 30 yılda yaşanan Neoliberal dönüşüm sonucu büyük bir kısmı özel sektöre devredilmiş veya ticarileştirilmiş kamusal mal ve hizmetlere örnektir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yaptığı transfer harcaması örneklerinden biri değildir?

A
Emeklilik aylıkları
B
işsizlik yardımları
C
Sübvansiyonlar
D
işgücü istihdamı
E
Borç faizi ödemeleri
Soru 19

Freeman ve Medoff’a göre, “ses” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işverenle uzlaşmak
B
Sosyal güvence ve ek maddi destek istemek
C
işi terk etmek yerine işverenle değiştirilmesi gereken konular hususunda konuşmak
D
işi terk etmek
E
Yeni iş arayışları denemek
Soru 20

Sendikaların ücret üzerindeki etkisine ilişkin Ortodoks yorumun dayandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emek talebinin ücret esnekliği
B
Ark esnekliği
C
Çapraz ikame esnekliği
D
Emek arzının ücret esnekliği
E
Nokta esnekliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x