Çalışma Ekonomisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ücret oranı arttığında birey aşağıdaki etkilerden hangisine bağlı olarak boş zaman talebini azaltır ve daha fazla çalışmayı tercih eder?

A
ikame etkisi
B
Gelir etkisi
C
Ürün etkisi
D
Çıktı etkisi
E
Kâr etkisi
Soru 2

Neoklasik teorinin kabul etmediği ücret artışlarının işgücü verimliliğini artıracağını savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik Teori
B
Marjinal Verim Teorisi
C
Azalan Verimler Kanunu
D
Marksist Teori
E
Etkin Ücret Teorileri
Soru 3

Ekim 2016 itibarıyla Türkiye’deki istihdam oranı % kaçtır?

A
37,5
B
42,3
C
46,2
D
50
E
60
Soru 4

Emeğin fiyatı sabitken sermayenin fiyatı ucuzlarsa eş maliyet doğrusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sabit kalır, değişmez.
B
Orijine yakınlaşarak paralel bir şekilde kayar.
C
Orijinden yukarıya paralel bir şekilde kayar.
D
Daha dikleşir.
E
Daha yatıklaşır.
Soru 5

Beşeri sermaye modelinin geliştirildiği iktisat okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keynesyen iktisat Okulu
B
Avusturya iktisat Okulu
C
Şikago Okulu
D
Freiburg iktisat Okulu
E
Virginia iktisat Okulu
Soru 6

Genel ücret düzeyinin yalnızca sermayenin büyümesi veya işçi sayısının azalmasıyla artabileceğini savunan iktisadi düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Smith
B
J. S. Mili
C
K. Marx
D
D. Ricardo
E
R. Malthus
Soru 7

Tam rekabet koşullarında ücretlerin arz ve talebe göre belirleneceğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ücret Fonu Teorisi
B
Marjinal Verimlilik Teorisi
C
Artık Değer Teorisi
D
Etkin Ücret Teorisi
E
Pazarlık ve Satın Alma Gücü Teorisi
Soru 8

Genel amaçlı işyeri eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maliyetini işçi ve işveren paylaşır.
B
Bir firmadan diğer firmaya kolaylıkla transfer edilebilir.
C
Eğitimi alan işçiye diğer firmalarda ödenen ücret ödenecektir.
D
Tüm işkolunda geçerlidir.
E
Tüm getirisini işçi elde eder.
Soru 9

Ücretlerin alt ve üst sınırları olduğunu ve fiili ücretin bu iki sınır arasında bir yerde oluştuğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal Verimlilik Teorisi
B
İçerdekiler-Dışardakiler Teorisi
C
Zımni Sözleşme Teorisi
D
Pazarlık ve Satmalıma Gücü Teorisi
E
Etkin Ücret Teorisi
Soru 10

İşlerin alternatif çalışma alanlarında olmayan ve arzu edilmeyen özellikler taşıması durumunda bunu telafi etmek amacıyla işçilere yapılan fazla ödemelere ne ad verilir?

A
Esnek ücret farklılıkları
B
Doğal ücret farklılıkları
C
Telafi edici ücret farklılıkları
D
Alternatif ücret farklılıkları
E
Fazla ücret farklılıkları
Soru 11

I. Eğitimin politikası
II. Eğitim ve sanayinin etkileşimi
III. Eğitimin kalitesi
Yukarıdakilerden hangileri eğitim ekonomisinin kapsadığı konulardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Sendikanın direnme eğilimi ile grevin süresi arasında ters yönlü ilişki olduğunu ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Hicks Modeli
B
Medoff Modeli
C
Freeman Modeli
D
R. Walton Modeli
E
R. McKersie Modeli
Soru 13

İşçi sendikalarının sadece işveren ve çalışanlar arasında değil işçiler arasında da kazanç ve kayıpları yeniden dağıtan örgütler olduğunu belirten bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marshall
B
Smith
C
Hyman
D
Pigou
E
Okun
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikalarından biridir?

A
işsizlik sigortası
B
Bilgilendirme ve işe yerleştirme
C
Eğitim
D
istihdam sübvansiyonları
E
iş yaratma
Soru 15

Parasal ücretlerle işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Lipsey
B
A. W. Philips
C
M. Friedman
D
E. Phelps
E
J. F. Muth
Soru 16

İşsizlik türleri, süresi bakımından kısadan uzuna doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Geçici-Yapısal-Konjonktürel
B
Teknolojik-Geçici-Yapısal
C
Yapısal-Konjonktürel-Geçici
D
Geçici-Konjoktürel-Yapısal
E
Konjonktürel-Yapısal-Geçici
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların zaman içinde güç kaybına uğramalarının nedenlerinden biri değildir?

A
Özelleştirme
B
Küreselleşme
C
Ticaretin ve sermayenin serbestleşmesi
D
Taşeronluk ve fason imalat usûllerinin yaygınlaşması
E
Emek piyasalarının daha kurallı hale gelmesi
Soru 18

İşsizlik türleri arasında çözümü en zor olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi işsizliği
B
Genel işsizlik
C
Dengesiz işsizlik
D
Temel işsizlik
E
Yapısal işsizlik
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x