Çalışma İlişkileri Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Çalışma İlişkileri Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, çalışma ilişkileri alanındaki kuramsal yaklaşımlardan biri değildir?

A
Uyuşma Kuramı
B
Marksist Kuram
C
Toplumsal Eylem Kuramı
D
Sistem Kuramı
E
Hümanistik Kuram
Soru 2

Günümüz endüstri toplumlarında işgücü, statü açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi belirlenen ana kategoriler içinde yer almaz?

A
işverenler
B
Ücretsiz aile işçileri
C
Sertler
D
işçiler
E
Kendi hesabına çalışanlar
Soru 3

Günümüzde, işçi ve işverenlerin dahil olduğu esas mesleki örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kooperatifler
B
Dernekler
C
Sendikalar
D
Vakıflar
E
Meslek odaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimin varlığını gerekli kılan unsurlardan biri değildir?

A
Çalışma ilişkilerinin taraflarının sistem dışında serbestçe örgütlenmesi
B
Devletin üç erkinin birbirinden ayrılmış olması
C
Özgür kamuoyunun serbestçe oluşmasını sağlayan bir ortamın var olması
D
Çalışma ilişkileri taraflarının sistem dışında hareketlerinin kısıtlı olması
E
Siyasi partilerin genel oy sistemiyle iktidara gelmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye çalışma ilişkileri tarihinin önemli yasalarından biri değildir?

A
1963 tarihli Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
B
1963 tarihli Sendikalar Kanunu
C
1936 tarihli iş Kanunu
D
1926 tarihli Ticaret Kanunu
E
1947 tarihli Sendikalar Kanunu
Soru 6

1929 Büyük Bunalım’ın ABD’deki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere ortaya konulan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Conspiracy doktrini
B
New Deal (Yeni Anlaşma)
C
Sarı sözleşmeler
D
Labor injunction kararları
E
işveren güdümündeki sendikal örgütler
Soru 7

İngiltere’de 1880’li yıllarda ortaya çıkan ve Yeni Sendikacılık olarak tanımlanan akımın sahip olduğu temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vasıfsız ve yarı-vasıflı işçileri dışlamayan bir örgütlenme anlayışına sahip olması
B
Toplu iş sözleşmesini temel mücadele aracı olarak görmesi
C
işçilerin oy hakkı için mücadele etmesi
D
Grev dışındaki mücadele araçlarını reddetmesi
E
Grevleri desteklemek üzere ulusal düzeyde dayanışma kampanyaları örgütlemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de Wagner Yasası ile işverenlere yasaklanan haksız istihdam pratikleri arasında yer almaz?

A
Lokavt
B
işçilerin örgütlenme hakkına müdahale
C
işveren güdümünde işçi sendikası kurulması
D
Toplu pazarlığa müdahale
E
Sendika üyeliği nedeniyle ayrımcılık yapılması
Soru 9

Laissez Faire yaklaşımının işçi sınıfı üzerinde yarattığı tahribattan en açık şekilde etkilenen kesimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Kadınlar ve yaşlılar
B
Erkekler ve kadınlar
C
Kadınlar ve çocuklar
D
Gençler ve çocuklar
E
Çocuklar ve yaşlılar
Soru 10

Emek Şövalyeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Profesyonel sendikacılardan oluşan bir meslek sendikasıdır.
B
işçi sınıfının genel oy hakkı için mücadele eden siyasal bir örgütlenmedir.
C
Yalnızca vasıflı işçilerin üye olabildiği ulusal işçi birliğidir.
D
Vasıflı ve vasıfsız işçilerin yanı sıra kadınları ve siyahları da üye kaydeden sendikal bir örgüttür.
E
iş uyuşmazlıklarının çözümünde greve başvurmayı reddeden sendikal bir örgütlenmedir.
Soru 11

Ücret düzeylerinin toplu sözleşmeler yerine bireysel sözleşmelerle belirlenmesine ve performansa dayalı ücret sistemlerine geçilmesine ne ad verilir?

A
Zamana bağlı esneklik
B
Ücret esnekliği
C
Sayısal esneklik
D
işlevsel esneklik
E
Sözleşme esnekliği
Soru 12

Hem üretim sistemlerindeki değişim açısından, hem de küresel çapta yaşanan çok boyutlu ekonomik ve toplumsal değişim açısından 1980 sonrasının itici gücü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni teknolojiler
B
Sınıfsız toplumsal yapılanma
C
işverenlerin sendikalar karşısında güç yitirmesi
D
istihdam olanaklarının artması
E
Yabancı sermaye yatırımlarının artması
Soru 13

Süper sendikanın ifade ettiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikaların yüksek ücret artışları sağlamaları
B
Sendika birleşmeleri ve katılımları
C
Sendikaların ülke çapında greve gitmeleri
D
Sendikaların toplumda ve işçiler arasında yüksek bir güven duygusu yaratmaları
E
Sendika yöneticilerinin siyasi parti yönetimlerinde ağırlıklı olarak yer almaları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yeni uluslararası işbölümü yaklaşımıyla ilgilidir?

A
Tarımdan sanayiye geçiş
B
Serbest ihracat bölgelerinin kurulması
C
Milli hâsıla içinde sanayi üretiminin payının hızla artması
D
iç pazarlara yönelik korumacı uygulamalar
E
Sermaye kontrollerinin yaygınlaşması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki sendika yoğunluğunu ifade eder?

A
Sendikalı işçilerin toplam işgücüne oranı
B
Sendikasız işçilerin sendikalı işçilere oranı
C
Toplam sendikalı sayısının potansiyel sendika üyesi sayısına oranı
D
Bir ildeki sendika sayısının toplam sendika sayısına oranı
E
Sendikalı işçilerin toplam nüfusa oranı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu’nda düzenlenen konulardan biri değildir?

A
Grev
B
Sendikalar
C
Uzlaşma süreci
D
iş uyuşmazlıkları
E
Kıdem tazminatı
Soru 17

Mecelle aşağıdakilerden hangisinin yürürlüğe girmesi ile ortadan kalkmıştır?

A
1921 Anayasası
B
1924 Anayasası
C
1925 Takrir-i Sükûn Kanunu
D
1926 Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu
E
1936 iş Kanunu
Soru 18

Mecelle’de işçinin “nefsini kiraya veren kimse” olarak tanımlanmasının, işçi-işveren ilişkilerinde ortaya koyduğu egemen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhafazakâr
B
Liberal-bireyci
C
Sosyalist
D
Devletçi
E
Sosyal demokrat
Soru 19

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 1908 yılında gerçekleşen işçi grevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daha önceki dönemlerde gerçekleşen grevlere göre daha organizedir.
B
Daha önceki dönemlerde gerçekleşen grevlere göre sayıca daha fazladır.
C
Daha önceki dönemlerde gerçekleşen grevlere göre daha geniş katılımlıdır.
D
Grevlerde, 2 . Meşrutiyetin getirmiş olduğu göreli özgürlük havasının etkileri vardır.
E
Daha önceki dönemlerdeki grevlerden farklı olarak, formel sendikal yapı içinde gerçekleştirilmiştir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda bağımlı çalışan kategorisi kapsamında değerlendirilemez?

A
Hizmetler kesimindeki işçiler
B
Kapitalist ev sanayindeki işçiler
C
Sanayi kesimindeki işçiler
D
Tekstil işkolundaki işçiler
E
Tarım kesimindeki işçiler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...