Çalışma İlişkileri Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Çalışma İlişkileri Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1872 yılında, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde bilinen ilk grevi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A
Tramvay işçileri
B
Sanayi işçileri
C
Maden işçileri
D
Telgraf işçileri
E
Posta işçileri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun düzenlemelerinden biri değildir?

A
Yeraltı işlerinde çalışanların günde 8 saatten fazla çalıştırılmaması
B
Haftalık çalışma süresinin 48 saat olması
C
Kadınlara doğum öncesi ve sonrası üçer hafta izin verilmesi
D
Gece çalışma süresinin günde 8 saati geçmemesi
E
12 yaşından küçük çocukların maden ve sanayi işlerinde çalıştırılmaması
Soru 3

Mecelle’de işçinin “nefsini kiraya veren kimse” olarak tanımlanmasının, işçi-işveren ilişkilerinde ortaya koyduğu egemen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletçi
B
Sosyal demokrat
C
Sosyalist
D
Muhafazakâr
E
Liberal-bireyci
Soru 4

Günümüz endüstri toplumlarında işgücü, statü açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi belirlenen ana kategoriler içinde yer almaz?

A
Ücretsiz aile işçileri
B
Kendi hesabına çalışanlar
C
işverenler
D
Serfler
E
işçiler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sendika yoğunluklarındaki düşmenin nedenlerinden biri değildir?

A
Esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması
B
Küresel piyasaların rekabetçi niteliği
C
işsizlik oranlarının artması
D
Toplam istihdamda hizmet sektörünün payının artması
E
işçi sayısının azalması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dönemi tanımlamakta kullanılan deyimlerden biri değildir?

A
Endüstriyalizm
B
Toyotizm
C
Post-Fordizm
D
Yalın üretim
E
Esnek uzmanlaşma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye çalışma ilişkileri tarihinin önemli yasalarından biri değildir?

A
1926 tarihli Ticaret Kanunu
B
1936 tarihli iş Kanunu
C
1947 tarihli Sendikalar Kanunu
D
1963 tarihli Sendikalar Kanunu
E
1983 tarihli Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
Soru 8

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında sosyal güvenlik alanı ile ilgili düzenlemelerin başlatıldığı sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madencilik
B
Sağlık
C
Ulaşım
D
Tarım ve Hayvancılık
E
Ormancılık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda, loncaların temel gelir kaynakları arasında yer almaz?

A
Vasiyetname ya da vakıf yoluyla aktarılan para ve mülkler
B
Bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bağışlar
C
Sandıkta işletilen sermayenin neması
D
Loncaya bağlı kişilerin düzenli ödentileri
E
Devletin düzenli katkıları
Soru 10

Zorunlu sosyal sigortaların ilk defa kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsviçre
B
İtalya
C
Almanya
D
İngiltere
E
Fransa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1936 tarihli İş Kanunu’nun çıkarılmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
işçi sendikalarının baskılarının artması
B
Siyasi açıdan rejimin korunma kaygısı
C
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü ile etkileşime girmesi
D
işçi kesiminin nicel varlığının artması
E
Devletçi iktisat politikalarının gündeme gelmesi
Soru 12

Türkiye’de Cemiyetler Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

A
1924
B
1926
C
1930
D
1936
E
1938
Soru 13

Askeri Keynesçiliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fordist fabrikalarda askerlerin istihdamıdır.
B
Yüksek askeri harcamalara dayalı ekonomik canlanmadır.
C
Keynesçi politikaların askeri diktatörlükler tarafından uygulanmasıdır.
D
Askerlere özel sosyal güvenlik sistemleri kurulmasıdır.
E
Kalkınma kurulularında ordu temsilcilerine yer verilmesidir.
Soru 14

'Tarih, geçmişin ve bugünün incelenmesidir.' sözü aşağıdaki tarihçilerden hangisine aittir?

A
Collingvvood
B
Carr
C
Febvre
D
Tosh
E
Bloch
Soru 15

1924 Anayasası’nda aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi yer almaz?

A
Düşünce özgürlüğü
B
Çalışma hakkı
C
Sosyal güvenlik hakkı
D
Mülk edinme hakkı
E
Seyahat özgürlüğü
Soru 16

Günümüzde, işçi ve işverenlerin dahil olduğu esas mesleki örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dernekler
B
Sendikalar
C
Vakıflar
D
Kooperatifler
E
Meslek odaları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, çalışma ilişkileri alanındaki kuramsal yaklaşımlardan biri değildir?

A
Marksist Kuram
B
Çatışma Kuramı
C
Sistem Kuramı
D
Hümanistik Kuram
E
Toplumsal Eylem Kuramı
Soru 18

Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde toplu iş ilişkileri alanında dolaysız biçimde düzenleme yapan ilk mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 tarihli Kanun-u Esasi
B
1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu
C
1921 Anayasası
D
1924 Anayasası
E
1926 tarihli Borçlar Kanunu
Soru 19

Neo-korporatizmin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitlesel üretimin kitlesel tüketicileri olması öngörülen sosyal grupların zenginliklerden pay almasıdır.
B
Sanayileşme süreci içerisinde ulusal endüstri ilişkileri sistemlerinin birbirlerine yaklaşmalarıdır.
C
Üretim sürecinin tam zamanında gerçekleşmesidir.
D
işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle, yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip bir biçimde kurumsallaşmış işbirliğine girmeleridir.
E
Makine başındaki işçinin davranışlarının, birim zamanda en fazla üretimi gerçekleştirecek biçimde düzenlenmesidir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yalın üretim sisteminin unsurlarından biri değildir?

A
Sürekli iyileştirme
B
Kalite çemberleri
C
Standart ürünlerin kitlesel üretimi
D
Tam zamanında üretim
E
Takım çalışması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...