Çalışma İlişkileri Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Çalışma İlişkileri Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu’nun düzenlemeleri aşağıdakilerden hangisine kadar yürürlükte kalmıştır?

A
1936 iş Kanunu'na
B
1938 Cemiyetler Kanunu'na
C
1926 Borçlar Kanunu'na
D
1940 Milli Korunma Kanunu'na
E
Bazı hükümleri itibariyle 1936 iş Kanunu, bazı hükümleri itibariyle 1938 Cemiyetler Kanunu'na
Soru 2

Aşağıdaki kavram İkililerinden hangisi, çalışma ilişkilerinin tanımı gereği, mutlaka birlikte mevcudiyet kazanırlar?

A
işverenler - Kendi hesabına çalışanlar
B
işçiler - Ücretsiz aile işçileri
C
işverenler - Ücretsiz aile işçileri
D
işçiler - Kendi hesabına çalışanlar
E
işçiler - işverenler
Soru 3

Türkiye’de sendika yasağı rejiminden sendika özgürlüğü rejimine ________ değişikliği ile geçilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu
B
1936 tarihli iş Kanunu
C
1940 tarihli Milli Korunma Kanunu
D
1946 tarihli Cemiyetler Kanunu
E
1947 tarihli Sendikalar Kanunu
Soru 4

1936 tarihli İş Kanunu’nda tanımlandığı şekliyle toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu işle görevli memurun tarafları uzlaştırma çabalarının sonuçsuz kalması durumunda, uyuşmazlık il düzeyinde kurulan iş ihtilafı Hakem Kurulu’na gidecektir. Bu hakem kurulunun kararına karşı, taraflar Yüksek Hakem Kurulu’na başvurabilirler.
B
Toplulukla iş uyuşmazlığı, toplam işçi sayısının en az 10 olduğu işyerlerinde, işçilerin en az beşte biri ile işveren arasında çıkan anlaşmazlık olarak tanımlanmıştır.
C
Toplulukla iş uyuşmazlıklarının ortaya çıkması durumunda, işçi temsilcileri işveren ile görüşerek uyuşmazlıkları çözmeye çalışacaklardır.
D
Toplulukla iş uyuşmazlıklarında işçi temsilcileri ile işverenin anlaşmaya varamaması durumunda sürece bir memur dahil edilecek ve o da tarafları uzlaştırmaya çalışacaktır.
E
Yüksek Hakem Kurulu’nun kararlarına karşı, tarafların Çalışma Bakanlığı nezdinde itiraz hakkı bulunmaktadır.
Soru 5

1948-1963 döneminde sendikalı işçiler ile İş Kanunu kapsamına giren işçilerin oranlarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A
iş Kanunu kapsamına giren işçilerde oransal bir artış, sendikalı işçilerde ise oransal bir azalma söz konusudur.
B
Sendikalı işçilerdeki oransal artış, iş Kanunu kapsamına giren işçilerdeki oransal artıştan daha fazladır.
C
Sendikalı işçilerdeki oransal artış, iş Kanunu kapsamına giren işçilerdeki oransal artışa eşittir.
D
Sendikalı işçilerdeki oransal artış, iş Kanunu kapsamına giren işçilerdeki oransal artıştan daha düşüktür.
E
Sendikalı işçilerde oransal bir artış, iş Kanunu kapsamına giren işçilerde ise oransal bir azalma söz konusudur.
Soru 6

1961 Anayasasının 2. maddesinde yer alan ve çalışma hayatı açısından yaşamsal öneme sahip ilkenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Atatürkçülük
D
Sosyal hukuk devleti
E
Halkçılık
Soru 7

Türkiye’de 1946-1960 döneminde kamu kesimi istihdamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hem memur, hem de işçi sayısında azalma olmuştur.
B
Hem memur, hem de işçi sayısında artma olmuştur.
C
Memur sayısı artarken, işçi sayısında azalma olmuştur.
D
Bu konuda değerlendirme yapmak için yeterli veri mevcut değildir.
E
Memur sayısı azalırken, işçi sayısında artma olmuştur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda kadınların yoğun olarak bulunduğu meslekler arasında yer alır?

A
Nakliyat ile ilgili meslekler
B
Satıcılar ve satışla ilgili meslekler
C
Tarımla ilgili meslekler
D
Muhaberat ile ilgili meslekler
E
Maden ve taş çıkarma ile ilgili meslekler
Soru 9

Türk-İş’in 1960’larda benimsediği sendika-siyaset-siyasi parti ilişkilerine yönelik politikası nasıl adlandırılmaktadır?

A
Demokratik sendikacılık
B
Partiler üstü politika (sendikacılık)
C
Sınıf sendikacılığı
D
Siyasal sendikacılık
E
Bağımsız sendikacılık
Soru 10

1960 yılında gerçekleşen ve ekonomik, siyasal, sosyal alanı derinden etkileyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
14 Mayıs seçimleri
B
Avrupa Sosyal Şartı’nın imzalanması
C
12 Eylül darbesi
D
27 Mayıs darbesi
E
12 Mart askeri müdahalesi
Soru 11

1971 yılında Anayasanın 119. maddesine eklenen bir hükümle aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Memurlara toplu görüşme hakkı tanınmıştır.
B
işçilerin grev hakkı yasaklanmıştır.
C
Memurların sendika kurması ve sendikalara üye olması yasaklanmıştır.
D
Lokavt anayasal hüküm haline gelmiştir.
E
Sendikalaşma hakkı çalışanlar yerine işçilere tanınmıştır.
Soru 12

Türkiye’de 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde iktisat politikalarında yaşanan temel değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Korumacı ve dışa kapalı iktisat politikalarının yerini dışa açık iktisat politikaları almıştır.
B
Tarım ve madencilik gibi faaliyet alanlarıyla, inşaat ve altyapı faaliyetlerine ağırlık verilmiştir.
C
Dış yardımlar ve yabancı sermaye giderek önem kazanmıştır.
D
Devletçilik yerine, özel teşebbüs ağırlıklı iktisat politikaları önem kazanmıştır.
E
1930’lu yıllarda izlenmeye başlanan devletçi iktisat politikaları, geliştirilerek sürdürülmüştür.
Soru 13

Çalışma ilişkilerini de yakından etkileyen 12 Eylül askeri darbesi hangi yıl gerçekleştirildi?

A
1960
B
1971
C
1980
D
1982
E
1997
Soru 14

Ebbinghaus, İngiltere’deki endüstri ilişkileri sistemini hangi gruba dahil etmektedir?

A
Ren Bölgesi modeli
B
Anglo-Sakson sistemi
C
Kuzey korporatizmi
D
Çoğulcu sistem
E
Taylorizm
Soru 15

“Kapitalizmin Altın Çağı” deyimi aşağıdaki dönemlerden hangisi için kullanılır?

A
21. Yüzyıl
B
2. Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar olan dönem
C
1. Dünya Savaşının sonundan Büyük Buhranın başlamasına kadar olan dönem
D
2. Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların sonuna kadar olan dönem
E
19. Yüzyılın ikinci yarısı
Soru 16

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına (1983-2012) göre, bir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmek için yerine getirmesi gereken yetki koşullardan biridir?

A
işkolu düzeyinde en az yüzde 10 ve işyeri veya işletme düzeyinde yarıdan fazla üyeye sahip olmak
B
işyeri düzeyinde yarıdan bir fazla üyeye sahip olmak
C
işkolu ve işyeri düzeyinde en az yüzde 10 düzeyinde üyeye sahip olmak
D
işkolu düzeyinde yarıdan fazla ve işyeri düzeyinde en az yüzde 10 üyeye sahip olmak
E
işkolu düzeyinde en az yüzde 10 üyeye sahip olmak
Soru 17

“Gazino kapitalizmi” deyimi ile anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye birikiminin malileşmesi
B
Kumarhanelere ilişkin kaldırılması yasakların
C
Kara para aklamanın malî egemen olması politikalara
D
Özelleştirmelerin blok satış yapılması yoluyla
E
Sınır ötesi birleşme ve satınalmaların malî alana kayması
Soru 18

1982 Anayasasının özgün (ilk) metni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Anayasa memurların sendikalaşmasını yasaklamıştır.
B
Anayasa memurların sendikalaşma hakkının yasama organı tarafından düzenlenmesini öngörmüştür.
C
Anayasada memurların sendikalaşma hakkı konusunda yasaklama hükmü yoktur.
D
Anayasa memurlara da sendika hakkı tanımıştır.
E
Anayasa bazı memurlara sendikalaşma hakkı tanırken bazı memur gruplarına tanımamıştır.
Soru 19

__________ yaklaşımının temel varsayımı, sanayileşmiş ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin ortak, belirlenebilir niteliklere sahip olduğudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Benzeşme
B
Modernité
C
Piyasa modeli
D
Post-modernizm
E
Hegemonya
Soru 20

“Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hâllerinde Yeniden Yürürlüğe Konması Hakkında Kanun” gereğince 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında toplu iş sözleşmeleri hangi kurum tarafından bağıtlandı?

A
Yüksek Hakem Kurulu
B
Uzlaştırma Kurulu
C
iş ve işçi Bulma Kurumu
D
Sosyal Sigortalar Kurumu
E
Çalışma Meclisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...