Çalışma İlişkileri Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Çalışma İlişkileri Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1. Dünya Savaşı, işçi ve memurların reel gelirleri üzerinde nasıl bir etki yapmıştır?

A
Memurların reel gelirlerinde gerileme yaşanmış, işçilerin reel gelirlerinde bir değişme olmamıştır.
B
işçilerin reel gelirlerinde gerileme yaşanmış, memurların reel gelirlerinde bir değişme olmamıştır.
C
işçilerin reel gelirlerinde bir gerileme, memurların reel gelirlerinde bir artış yaşanmıştır.
D
Hem işçi, hem de memurların gelirleri gerilemiş olmakla birlikte, işçi gelirlerindeki reel gerileme, memurlara göre daha düşük düzeydedir.
E
işçi ve memurların reel gelirlerinde aynı düzeyde gerilemeler olmuştur.
Soru 2

Osmanlı İmparatorluğu’nda “amele” sözcüğü, aşağıdaki kategorilerden daha çok hangisi için kullanılmaktaydı?

A
Tarım işçileri
B
Niteliksiz ve vasıfsız ücretliler
C
Maden işçileri
D
Sanayi işçileri
E
inşaat işçileri
Soru 3

________ günümüz toplumlarında işgücü içerisindeki ana statü kategorileri arasında yer almazlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
işçiler ve ücretsiz aile işçileri
B
Köleler ve seriler
C
işçiler ve kendi hesabına çalışanlar
D
işçiler ve işverenler
E
işverenler ve kendi hesabına çalışanlar
Soru 4

Ücretsiz aile işçileri en çok ________ kesiminde bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
inşaat
B
tarım
C
hizmetler
D
madencilik
E
sanayi
Soru 5

Endüstrileşme sürecinde işgücünün statü dağılımına yönelik olarak gözlenen en temel eğilim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ücretlilerin işgücü içindeki oranının artması, kendi hesabına çalışanların ve ücretsiz aile işçilerinin işgücü içindeki oranının azalması
B
Ücretlilerin işgücü içindeki oranının sabit kalması, kendi hesabına çalışanların işgücü içindeki oranının artması, ücretsiz aile işçilerinin işgücü içindeki oranının azalması
C
Ücretlilerin ve ücretsiz aile işçilerinin işgücü içindeki oranının artması, kendi hesabına çalışanların işgücü içindeki oranının azalması
D
Ücretlilerin işgücü içindeki oranının sabit kalması, kendi hesabına çalışanların işgücü içindeki oranının azalması, ücretsiz aile işçilerinin işgücü içindeki oranının artması
E
Ücretlilerin ve kendi hesabına çalışanların işgücü içindeki oranının artması, ücretsiz aile işçilerinin işgücü içindeki oranının azalması
Soru 6

Osmanlı imparatorluğu’nda çalışma sürelerine yönelik hukuksal sınırlama ________ ile getirilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Polis Nizâmı
B
Tatil-i Eşgal Kanunu
C
Cemiyetler Kanunu
D
Mecelle
E
Kanun-u Esasi
Soru 7

________ 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu’nda düzenlenen konulardan biri değildir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Grev
B
Sendikalar
C
iş uyuşmazlıkları
D
Kıdem tazminatı
E
Uzlaştırma süreci
Soru 8

“Tarih, geçmişin ve bugünün incelenmesidir” sözünün ait olduğu büyük tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Collingwood
B
Carr
C
Bloch
D
Braudel
E
Febvre
Soru 9

işçiler ve işverenler açısından ________ en önemli “iş mücadelesi araçlaradır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
toplu pazarlık ve grev
B
toplu pazarlık ve toplu sözleşme
C
toplu sözleşme ve grev
D
toplu pazarlık ve lokavt
E
grev ve lokavt
Soru 10

1913-1915 Sanayi Sayımı sonuçlarına göre kadın işçilerin oranı ne kadardır?

A
1 - 2 - 3 - 4 - 5
B
% 10
C
Sevr 30
D
% 50
E
% 75
Soru 11

Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde toplu iş ilişkileri alanında dolaysız biçimde düzenleme yapan ilk hukuksal metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 tarihli Kanun-u Esasi
B
1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu
C
1921 Anayasası
D
1924 Anayasası
E
1926 tarihli Borçlar Kanunu
Soru 12

I. Kamu hizmetlerindeki artış
II. iktisadi büyüme ve sanayileşme
III. Değişen devlet ve yönetim anlayışı
IV. Sosyal kaygılar
V. Devletin kâr elde etme kaygıları
Yukarıdakilerden hangileri Tek Parti Döneminde kamu kesimi istihdamındaki artışın nedenleri konusunda en uygun bileşimlerdir?

A
I, III ve V
B
II, IV ve V
C
I, II, III ve IV
D
I, II, III ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 13

__________ 1936 tarihli iş Kanunu’nun çıkarılmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Devletçi iktisat politikaları
B
işçi kesiminin nicel varlığının artması
C
Rejimin korunması kaygısı
D
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün etkileri
E
işçi sendikalarının talepleri
Soru 14

__________ 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun düzenlemeleri arasında yer almaz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kadınlara doğum öncesi ve sonrası üçer hafta izin verilmesi
B
Yeraltı işlerinde çalışanların günde 8 saatten fazla çalışamamaları
C
Haftalık çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi
D
Gece çalışmasının günde 8 saati geçememesi
E
12 yaşından küçük çocukların maden ve sanayi işlerinde çalıştırılmamaları
Soru 15

Cumhuriyetin başlangıç dönemleri itibariyle aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplam istihdam içinde en yüksek pay tarım kesimine aittir.
B
Toplam istihdam içinde en yüksek pay sanayi kesimine aittir.
C
Toplam istihdam içinde en yüksek pay hizmetler kesimine aittir.
D
Toplam istihdam içinde tarım, sanayi ve hizmetler kesiminin payları eşittir.
E
Toplam istihdam içinde sanayi ve hizmetler kesiminin toplam payı tarım kesiminden büyüktür.
Soru 16

I. Gazeteci ve gemicilerin değişik tarihlerde kapsama alınması
II. Sanayileşme sürecinde işletme ölçeklerinde ortaya çıkan büyüme
III. Yasanın kapsamının değişik tarihlerde yapılan idari düzenlemelerle ve çıkarılan Teşmil Kararnamelerimle genişletilmesi
IV. Yargı yoluyla sağlanan genişlemeler
V. Sanayileşme ve buna bağlı olarak bağımlı çalışanlar kitlesinin gelişmesi
Yukarıdakilerden hangisi 1936 tarihli İş Kanunu kapsamına giren işçi sayısındaki artışları en iyi şekilde açıklar?

A
I, II, III ve IV
B
I, II, III ve V
C
I, II, IV ve V
D
I, III, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 17

__________ 1936 tarihli iş Kanunu’nun kapsamı içinde yer alırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sadece fikren çalışanlar
B
Hava işlerinde çalışanlar
C
Çiftçilik işlerinde çalışanlar
D
Günde en az on işçi çalıştırmayı icap ettiren sanayi işyerlerinde çalışanlar
E
Deniz işlerinde çalışanlar
Soru 18

__________, 1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun’un düzenlemeleri arasında yer almaz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Madenlerde zorunlu çalıştırma esasının benimsenmesi
B
Asgari ücretlerin belirlenmesi
C
18 yaşından küçüklerin maden ocakları dâhilinde çalışmasının yasaklanması
D
işçiler için amele koğuşları yaptırılması
E
Çalışma sürelerinin günlük 8 saat olarak belirlenmesi
Soru 19

I. Asgari ücret belirlenmesi
II. iş ve işçi bulma hizmetlerinin sağlanması
III. ilk sigorta kanunlarının çıkarılması
IV. Çalışma yaşamına ilişkin çok sayıda tüzük ve yönetmeliğin çıkarılması
V. işçilere sendika hakkının tanınması
Yukarıdakilerden hangileri 1936 tarihli İş Kanunu’nun gelecekte yapılmasını öngördüğü düzenlemeler konusundaki en uygun bileşimlerdir?

A
II, III ve V
B
II, IV ve V
C
I, II, III ve IV
D
I, II, III ve V
E
I, II, IV ve V
Soru 20

__________, 1936 tarihli iş Kanunu’nun çalışma yaşına ilişkin düzenlemeleri arasında yer almaz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
14 yaşından küçük çocukların yasa kapsamına giren kuruluşlarda çalıştırılmasının yasaklanması
B
12 yaşından küçük çocukların yasa kapsamına giren kuruluşlarda çalıştırılmasının yasaklanması
C
18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kız ve kadınların sanayiye ait işlerde gece çalıştırılmasının yasaklanması
D
18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kız ve kadınların maden ocaklarında çalıştırılmasının yasaklanması
E
16 yaşını doldurmamış çocukların günde 8 saatten fazla çalıştırılmasının yasaklanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...