Çalışma İlişkileri Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Çalışma İlişkileri Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kavram İkililerinden hangisi, çalışma ilişkilerinin tanımı gereği, mutlaka birlikte mevcudiyet kazanırlar?

A
işçiler - işverenler
B
işverenler - Kendi hesabına çalışanlar
C
işverenler - Ücretsiz aile işçileri
D
işçiler - Kendi hesabına çalışanlar
E
işçiler - Ücretsiz aile işçileri
Soru 2

Osmanlı imparatorluğu'nda gerçekleştirilen ilk grev eylemleri esas olarak ________ amaçlıydı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dini
B
ekonomik
C
siyasi
D
hukuki
E
sosyal
Soru 3

Kıdem tazminatı, Türk iş hukukuna ilk defa ________ ile girmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hafta Tatili Kanunu
B
iş Kanunu
C
Medeni Kanun
D
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
E
Cemiyetler Kanunu
Soru 4

Toplu iş sözleşmesi kurumu Türk iş hukukuna ilk defa ________ düzenlenen umumi mukavele ile girdi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Medeni Kanun'da
B
Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nda
C
Hafta Tatili Kanunu'nda
D
Takrir-i Sükûn Kanunu'nda
E
Borçlar Kanunu'nda
Soru 5

I. Korumacı ve dışa kapalı iktisat politikalarının yerini dışa açık iktisat politikaları almıştır.
II. Tarım ve madencilik gibi faaliyet alanlarıyla, inşaat ve altyapı faaliyetlerine ağırlık verilmiştir.
III. Dış yardımlar ve yabancı sermaye giderek önem kazanmıştır.
IV. 1930'lu yıllarda izlenmeye başlanan devletçi iktisat politikaları, geliştirilerek sürdürülmüştür.
Türkiye’de 2 Dünya Savaşı sonrası dönemde iktisat politikalarında yaşanan temel değişimlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 6

________ , 1961 Anayasasının 2 maddesinde yer alan ve çalışma hayatı açısından yaşamsal öneme sahip ilkenin adıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Atatürkçülük
B
Milliyetçilik
C
Sosyal hukuk devleti
D
Halkçılık
E
Laiklik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda kadınların yoğun olarak bulunduğu meslekler arasında yer alır?

A
Muhaberat ile ilgili meslekler
B
Maden ve taş çıkarma ile ilgili meslekler
C
Nakliyat ile ilgili meslekler
D
Satıcılar ve satışla ilgili meslekler
E
Tarımla ilgili meslekler
Soru 8

I. Bülent Ecevit
II. Halil Tunç
III. ismet İnönü
IV. Süleyman Demirel
Toplumsal Anlaşma, 1978 yılında Hükümet ve Türk-İş'i temsilen yukarıda belirtilen hangi kişiler arasında imzalandı?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 9

I. Hem memur hem de işçi sayısında artma olmuştur.
II. Hem memur hem de işçi sayısında azalma olmuştur.
III. Bu konuda değerlendirme yapmak için yeterli veri mevcut değildir.
Türkiye’de 1946-1960 döneminde kamu kesimi istihdamı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10

__________, 1960 yılında gerçekleşen ve ekonomik, siyasal, sosyal alanı derinden etkileyen bir olaydır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
12 Eylül darbesi
B
12 Mart askeri müdahalesi
C
27 Mayıs darbesi
D
Avrupa Sosyal Şartı’nın imzalanması
E
14 Mayıs seçimleri
Soru 11

Türkiye’de 1947-1963 döneminde İş Kanunu kapsamına giren erkek, kadın ve çocuk işçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çocuk işçi sayısındaki oransal artış, kadın işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
B
Çocuk işçi sayısındaki oransal artış, erkek işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
C
Kadın işçi sayısındaki oransal artış, erkek işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
D
Kadın işçi sayısındaki oransal artış, çocuk işçi sayısındaki oransal artışa eşittir.
E
Erkek işçi sayısındaki oransal artış, kadın işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
Soru 12

“ ________ , önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.”
1961 Anayasası’nın 46 maddesinin özgün hali ile ilgili yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
işçiler ve memurlar
B
işçiler ve çalışanlar
C
işçiler ve işverenler
D
Çalışanlar ve işverenler
E
işçiler
Soru 13

__________ yaklaşımının temel varsayımı, sanayileşmiş ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin ortak, belirlenebilir niteliklere sahip olduğudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Benzeşme
B
Modernite
C
Hegemonya
D
Post-modernizm
E
Piyasa modeli
Soru 14

işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle, yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip biçimde girdikleri kurumsallaşmış iş birliğine __________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Endüstriyalizm
B
Keynesçilik
C
Taylorizm
D
New-Deal
E
Neo-korporatizm
Soru 15

“Süper sendika” aşağıdaki süreçlerden hangisini ifade eder?

A
Sendikaların partiler-üstü politika gütmesi
B
Sendikaların yüksek ücret artışları sağlamaları
C
Sendikaların küresel dayanışma grevlerine gitmesi
D
Sendika birleşmeleri
E
işçilerde sendika bağlılığının en üst düzeyde olması
Soru 16

Çalışma ilişkilerini de yakından etkileyen 12 Eylül askeri darbesi hangi yıl gerçekleştirildi?

A
1960
B
1971
C
1980
D
1982
E
1997
Soru 17

Ağırlıkla kamu işçileri tarafından gerçekleştirilen ve Bahar Eylemleri olarak bilinen işçi eylemleri hangi yıl gerçekleşmiştir?

A
1984
B
1989
C
1995
D
1997
E
2001
Soru 18

I. Esnekleşme
II. Yalın üretim
III. Toyotizm
IV. Modernizm
Yukarıdakilerden hangileri 1980 sonrası dönemin özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 19

1980 sonrası uygulanan ve çalışma ilişkilerini de önemli ölçüde etkileyen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithal ikamesi
B
Merkantilizm
C
Neoliberalizm
D
Devletçilik
E
Keynesçilik
Soru 20

“Kapitalizmin Altın Çağı” deyimi aşağıdaki dönemlerden hangisi için kullanılır?

A
I. Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar olan dönem
B
II. Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların sonuna kadar olan dönem
C
I. Dünya Savaşının sonundan Büyük Buhranın başlamasına kadar olan dönem
D
19 Yüzyılın ikinci yarısı
E
21 Yüzyıl
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...