Çalışma İlişkileri Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Çalışma İlişkileri Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________ günümüz toplumlarında işgücü içerisindeki ana statü kategorileri arasında yer almazlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
işçiler ve ücretsiz aile işçileri
B
işçiler ve kendi hesabına çalışanlar
C
işçiler ve işverenler
D
işverenler ve kendi hesabına çalışanlar
E
Köleler ve sertler
Soru 2

Osmanlı İmparatorluğu’nda “amele” sözcüğü, aşağıdaki kategorilerden daha çok hangisi için kullanılmaktaydı?

A
Sanayi işçileri
B
Maden işçileri
C
inşaat işçileri
D
Tarım işçileri
E
Niteliksiz ve vasıfsız ücretliler
Soru 3

__________ 1936 tarihli iş Kanunu’nun kapsamı içinde yer alırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hava işlerinde çalışanlar
B
Deniz işlerinde çalışanlar
C
Sadece fikren çalışanlar
D
Günde en az on işçi çalıştırmayı icap ettiren sanayi işyerlerinde çalışanlar
E
Çiftçilik işlerinde çalışanlar
Soru 4

Cumhuriyetin başlangıç dönemleri itibariyle aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplam istihdam içinde sanayi ve hizmetler kesiminin toplam payı tarım kesiminden büyüktür.
B
Toplam istihdam içinde en yüksek pay tarım kesimine aittir.
C
Toplam istihdam içinde en yüksek pay hizmetler kesimine aittir.
D
Toplam istihdam içinde tarım, sanayi ve hizmetler kesiminin payları eşittir.
E
Toplam istihdam içinde en yüksek pay sanayi kesimine aittir.
Soru 5

Türk-İş’in 1960’larda benimsediği sendika-siyaset-siyasi parti ilişkilerine yönelik politikası nasıl adlandırılmaktadır?

A
Partiler üstü politika (sendikacılık)
B
Demokratik sendikacılık
C
Siyasal sendikacılık
D
Bağımsız sendikacılık
E
Sınıf sendikacılığı
Soru 6

1971 yılında Anayasanın 119. maddesine eklenen bir hükümle aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Memurlara toplu görüşme hakkı tanınmıştır.
B
Sendikalaşma hakkı çalışanlar yerine işçilere tanınmıştır.
C
Lokavt anayasal hüküm haline gelmiştir.
D
Memurların sendika kurması ve sendikalara üye olması yasaklanmıştır.
E
işçilerin grev hakkı yasaklanmıştır.
Soru 7

________ , 1961 Anayasasının 2 maddesinde yer alan ve çalışma hayatı açısından yaşamsal öneme sahip ilkenin adıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Sosyal hukuk devleti
B
Atatürkçülük
C
Halkçılık
D
Milliyetçilik
E
Laiklik
Soru 8

Türkiye’de 1946-1960 döneminde kamu kesimi istihdamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Memur sayısı artarken, işçi sayısında azalma olmuştur.
B
Hem memur, hem de işçi sayısında azalma olmuştur.
C
Hem memur, hem de işçi sayısında artma olmuştur.
D
Bu konuda değerlendirme yapmak için yeterli veri mevcut değildir.
E
Memur sayısı azalırken, işçi sayısında artma olmuştur.
Soru 9

__________, 1960 yılında gerçekleşen ve ekonomik, siyasal, sosyal alanı derinden etkileyen bir olaydır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Avrupa Sosyal Şartı’nın imzalanması
B
12 Mart askeri müdahalesi
C
14 Mayıs seçimleri
D
27 Mayıs darbesi
E
12 Eylül darbesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda kadınların yoğun olarak bulunduğu meslekler arasında yer alır?

A
Muhaberat ile ilgili meslekler
B
Maden ve taş çıkarma ile ilgili meslekler
C
Satıcılar ve satışla ilgili meslekler
D
Nakliyat ile ilgili meslekler
E
Tarımla ilgili meslekler
Soru 11

Türkiye’de 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde iktisat politikalarında yaşanan temel değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarım ve madencilik gibi faaliyet alanlarıyla, inşaat ve altyapı faaliyetlerine ağırlık verilmiştir.
B
Korumacı ve dışa kapalı iktisat politikalarının yerini dışa açık iktisat politikaları almıştır.
C
Devletçilik yerine, özel teşebbüs ağırlıklı iktisat politikaları önem kazanmıştır.
D
Dış yardımlar ve yabancı sermaye giderek önem kazanmıştır.
E
1930’lu yıllarda izlenmeye başlanan devletçi iktisat politikaları, geliştirilerek sürdürülmüştür.
Soru 12

Türkiye’de 1947-1963 döneminde İş Kanunu kapsamına giren erkek, kadın ve çocuk işçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çocuk işçi sayısındaki oransal artış, kadın işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
B
Kadın işçi sayısındaki oransal artış, çocuk işçi sayısındaki oransal artışa eşittir.
C
Çocuk işçi sayısındaki oransal artış, erkek işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
D
Erkek işçi sayısındaki oransal artış, kadın işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
E
Kadın işçi sayısındaki oransal artış, erkek işçi sayısındaki oransal artıştan daha yüksektir.
Soru 13

“Kapitalizmin Altın Çağı” deyimi aşağıdaki dönemlerden hangisi için kullanılır?

A
I. Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar olan dönem
B
II. Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların sonuna kadar olan dönem
C
I. Dünya Savaşının sonundan Büyük Buhranın başlamasına kadar olan dönem
D
19 Yüzyılın ikinci yarısı
E
21 Yüzyıl
Soru 14

Ebbinghaus, İngiltere’deki endüstri ilişkileri sistemini hangi gruba dahil etmektedir?

A
Çoğulcu sistem
B
Anglo-Sakson sistemi
C
Ren Bölgesi modeli
D
Kuzey korporatizmi
E
Taylorizm
Soru 15

1980 sonrası uygulanan ve çalışma ilişkilerini de önemli ölçüde etkileyen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithal ikamesi
B
Merkantilizm
C
Neoliberalizm
D
Devletçilik
E
Keynesçilik
Soru 16

“Süper sendika” aşağıdaki süreçlerden hangisini ifade eder?

A
Sendika birleşmeleri
B
işçilerde sendika bağlılığının en üst düzeyde olması
C
Sendikaların partiler-üstü politika gütmesi
D
Sendikaların yüksek ücret artışları sağlamaları
E
Sendikaların küresel dayanışma grevlerine gitmesi
Soru 17

Çalışma ilişkilerini de yakından etkileyen 12 Eylül askeri darbesi hangi yıl gerçekleştirildi?

A
1960
B
1971
C
1980
D
1982
E
1997
Soru 18

“Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hâllerinde Yeniden Yürürlüğe Konması Hakkında Kanun” gereğince 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında toplu iş sözleşmeleri hangi kurum tarafından bağıtlandı?

A
Yüksek Hakem Kurulu
B
Çalışma Meclisi
C
iş ve işçi Bulma Kurumu
D
Sosyal Sigortalar Kurumu
E
Uzlaştırma Kurulu
Soru 19

__________ yaklaşımının temel varsayımı, sanayileşmiş ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin ortak, belirlenebilir niteliklere sahip olduğudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Modern ite
B
Benzeşme
C
Hegemonya
D
Post-modernizm
E
Piyasa modeli
Soru 20

işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle, yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip biçimde girdikleri kurumsallaşmış iş birliğine __________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Taylorizm
B
New-Deal
C
Neo-korporatizm
D
Keynesçilik
E
Endüstriyalizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...