Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Marx’a göre özellikle fabrika sistemindeki yoğun işbölümünden kaynaklı olarak işçinin üretim süreciyle bağlantısının olmadığını hissettiği yabancılaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretilen ürüne yabancılaşma
B
İşyerindeki diğer insanlara yabancılaşma
C
Topluma yabancılaşma
D
Piyasaya yabancılaşma
E
Kendi emek sürecine yabancılaşma
Soru 2

Araştırılan konuyla ilgili örneklem grubundaki kişilerle yüz yüze sözlü olarak yapılan veri toplama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlem
B
Literatür tarama
C
Mülakat
D
Deney
E
Yarı-deney
Soru 3

Weber’in tarih felsefesinin en genel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikalaşma
B
Çatışma
C
Sosyalleşme
D
Dayanışma
E
Rasyonelleşme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın kuraldışı işbölümüne örnek olarak verilebilir?

A
Kişinin bireyselleşmesi
B
İş yerinde mesleki eğitimin yetersiz olması
C
Emek ile sermayenin çatışması
D
Bir iş yerinde kişiye uygun iş verilmemesi
E
Teknolojinin ilerlemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın sınıf çatışmasının unsurlarından biri değildir?

A
Sınıfların politik örgütlerden uzak olması
B
Sınıfların özel mülkiyete dayalı güç ilişkileri olması
C
Zaman içinde bütün sınıfların sadece iki sınıfa dönüşmesi
D
Sınıfların aynı yaşam tarzını sürdüren ve aynı çıkarlara sahip insan toplulukları olması
E
Yapısal değişikliklerin sınıf mücadelesi sonucunda gerçekleşmesi
Soru 6

Doğrulanmış hipotezleri ifade eden, bilgi edinme sürecinde ortaya atılan, geçerlilik ve güvenliği bilimsel yöntemlerle saptanarak iç tutarlılığı bulunan bilgiler ve açıklamalar bütününe ne ad verilir?

A
Değerlendirme
B
Önerme
C
Yorumlama
D
Kuram
E
Bilim
Soru 7

Bir araştırmada özel bir grup, olay, önerme veya olgudan yola çıkarak genel ile ilgili yorumlamalarda bulunulmasına ne ad verilir?

A
Örneklem
B
Tümevarım
C
Tümdengelim
D
Hipotez
E
Manipülasyon
Soru 8

I. Statü
II. Emek
III. Parti
IV. Teknoloji
V. Sosyal sınıflar
Yukarıdakilerden hangileri Weber’in üçlü tabakalaşma sisteminde yer alır?

A
I, II ve V
B
I, III ve IV
C
I, III ve V
D
II, III ve IV
E
II ,III ve V
Soru 9

Çalışma sosyolojisinin konularından biri olan “çalışma yaşamında cinsiyet” konusunda aşağıdaki konulardan hangisi çalışma sosyolojisinin inceleme alanı dışında kalır?

A
Cinsiyet politikalarının değişimini sağlayan etkenler
B
Cinsiyete göre çalışmanın kazandığı anlam
C
Çalışma yaşamında cinsiyet politikalarının yeri
D
Cinsiyet politikalarının tarihi dönüşümü
E
Toplumsal arka planın ekonomik büyümedeki etkisi
Soru 10

I. Tahmin
II. Derinlemesine betimleme
III. Genelleme
IV. Yorumlama
Yukarıdakilerden hangileri nicel araştırmanın amaçları arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11

İşçilerin işe başlama ve bitirme saatlerinin değişebileceği çalışma sürelerine yönelik düzenlemelerin geneline ne ad verilir?

A
Yarı zamanlı çalışma
B
Tele çalışma
C
Esnek zamanlı çalışma
D
Kısmi süreli çalışma
E
Çağrı üzerine çalışma
Soru 12

Stoksuz üretimin yapıldığı, çalışanların sabit görev tanımları yerine çoklu ve değişken görevler üstlendiği, hızlı tedarik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalın üretim
B
Hat üretimi
C
Fordist üretim
D
Esnek üretim
E
Seri üretim
Soru 13

Beyaz yakalı işçinin kafasını, mavi yakalı işçinin kolunu birleştiren, yüksek vasıflı ve çok yönlü işçi tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gri yakalılar
B
Pembe yakalılar
C
Platin yakalılar
D
Kahverengi yakalılar
E
Altın yakalılar
Soru 14

Tam gün çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesini, sorumlulukların ve iş karşılığında elde edilen ödül ve kazançların iki kişi tarafından paylaşılmasına ne ad verilir?

A
İş paylaşımı
B
Tele çalışma
C
Kısmi süreli çalışma
D
Çağrı üzerine çalışma
E
Kayan iş süreli çalışma
Soru 15

Çalışma hayatında insan unsurunu, makineler ve diğer fiziksel koşullara benzer bir biçimde ele alan yönetim tarzına ne ad verilir?

A
Mekanik yaklaşım
B
Beşeri ilişkiler yaklaşımı
C
Örgüt kültürü yaklaşımı
D
Ağ toplumu
E
Örgütsüz kapitalizm
Soru 16

Ağ toplumunun yarattığı fırsatlardan faydalanabilen ve sermaye sahipleri ile arasındaki önem farklılıklarını ortadan kaldıran çalışanlar grubuna ne ad verilir?

A
Yalın üretim
B
Neo-fordizm
C
Örgütsüz kapitalizm
D
Enformasyonel emek
E
Ağ toplumu
Soru 17

Yönlendirici sisteminin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için gerekli düzenleme ve faaliyetleri yerine getiren alt sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koruma işlevi
B
Uygulama işlevi
C
Denetim işlevi
D
Bütünleştirme işlevi
E
Yönlendirme işlevi
Soru 18

Woodward araştırmasında, örgütü bir bütün olarak karakterize eden, teknoloji ile örgüt yapısı arasındaki ilişkiler üzerinde durulması ile oluşan teknoloji yaklaşımına ne ad verilir?

A
Modül teknoloji
B
Model teknoloji
C
Postmodern teknoloji
D
Modal teknoloji
E
Modern teknoloji
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Profesyonel kuruluşlar
B
Ekonomik yapı
C
İş çevresi
D
Ortaklar
E
Ulusal kültür
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tele türlerinden biri değildir?

A
Mobil çalışma
B
Evde tele çalışma
C
Uydu büro
D
Merkez büro
E
Komşu büro çalışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...