Çalışma Yaşamının Denetimi 2016-2017 Final Sınavı

Çalışma Yaşamının Denetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir işin kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını anlama etkinliği olarak ifade edilen kavramdır?

A
Değerlendirme
B
istişare
C
Kontrol
D
Yoklama
E
Danışma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamının denetiminin mümkün olduğu takdirde merkezi yönetimin korunmasına ve denetimine tabi olmasını belirleyen ILO sözleşmesidir?

A
81 sayılı Sözleşme
B
129 sayılı Sözleşme
C
151 sayılı Sözleşme
D
155 sayılı Sözleşme
E
161 sayılı Sözleşme
Soru 3

İş müfettişlerinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
iş Teftiş Tüzüğü
B
665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
C
3008 sayılı iş Kanunu
D
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
E
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iş müfettişlerinin yetkilerinden biri değildir?

A
işyerinde kullanılan araç, gereç vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen hammadde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, işçi sağlığı ve güvenliği bakımından zararlı olup olmadıklarını incelemek
B
Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak
C
Tüzüğün kapsam ve amacı çerçevesinde işyerlerindeki çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek
D
Mevzuatın tutulmasını ya da bulundurulmasını öngördüğü kayıt ve belgelerin işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek, bunları işveren veya vekilinden incelemek üzere istemek
E
Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işyerlerine ve eklentilerine gece ve gündüz çalışılan herhangi bir saatte işveren veya vekillerine önceden haber vermeden girmek
Soru 5

Deniz İş Kanunu kapsamında işçi çalıştıran bir işyerinin denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır?

A
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
B
Sahil Güvenlik Komutanlığı
C
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi askeri iş müfettişlerinin denetim ve teftişlerine tabi işyerleriyle ilgili rapor sonuçlarının işyerlerine tebliği ile uygulanması ve izlenmesini gerçekleştiren makamdır?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Milli Savunma Bakanlığı
C
ilgili belediye
D
içişleri Bakanlığı
E
iş müfettişleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu denetmenliği kurumunun kuruluş amaçlarından biridir?

A
işyerinde çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek
B
Sosyal güvenlik uygulamalarının denetlenmesini sağlamak
C
Sosyal güvenlik kurumunun genel kurulunu oluşturmak
D
Sosyal güvenlik uzmanlarını eğitmek
E
Primleri toplamak
Soru 8

İş yaşamının denetimi kapsamında işveren ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde çözümlenir?

A
Ticaret
B
Asliye
C
Ceza
D
idare
E
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamının yargı yoluyla denetiminin hukuki dayanağını oluşturur?

A
Türk Ticaret Kanunu
B
iş Mahkemeleri Kanunu
C
Borçlar Kanunu
D
T.C. Anayasası
E
Sendikalar Kanunu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığına işyerlerini denetleme yetkisi veren hukuki düzenlemedir?

A
Borçlar Kanunu
B
Belediyeler Kanunu
C
Medeni Kanun
D
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
E
iş Kanunu
Soru 11

Yapılan denetimler sonucu kanunda öngörülen özürlü ve eski hükümlü çalıştırılması gereklerini yerine getirmeyen işveren hakkındaki idari para cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından doğrudan verilir?

A
iş müfettişleri
B
Türkiye iş Kurumu Bölge Müdürü
C
Türkiye iş Kurumu il Müdürü
D
Sosyal Güvenlik il Müdürü
E
Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumunun görevlerinden biri değildir?

A
Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
B
Sosyal güvenlik ile ilgili konularda kamu idareleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak
C
Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve geliştirmek
D
Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek
E
işyerlerinin iş mevzuatı hükümlerine uygun bir biçimde özürlü ve eski hükümlü çalıştırıp çalıştırmadıklarını denetlemek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

A
Kayıt dışı istihdamı önlemek
B
Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını denetlemek
C
Prim ödeme yükümlülüklerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek
D
işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarını tespit etmek
E
işveren ve işçileri işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Program Değerlendirme Programı’nda sağlık ve güvenlik programlarının değerlendirildiği dört temel alandan biri değildir?

A
Kaza ve kayıt çözümlemeleri
B
Sektör analizi
C
Amaca yönelik işyeri çözümlemesi
D
Yönetimin önderliği ve işçilerin katılımı
E
Tehlikelerin önlenmesi ve denetim altına alınması, tehlike denetimi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi önleme politikalarını uygulamanın en önemli aracıdır?

A
işgücü planlaması
B
iş yönetimi
C
iş denetimi
D
Kalite yönetimi
E
Liyakat sistemi
Soru 16

İş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri hangi görevleri gereği işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler?

A
Sağlık gözetimi
B
Risk değerlendirmesi
C
Çalışma ortamı gözetimi
D
Rehberlik
E
Eğitim bilgilendirme ve kayıt
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının görevlerinden biri değildir?

A
Risk değerlendirmesi
B
Çalışma ortamı gözetimi
C
Yetki belgesi düzenleme
D
Rehberlik
E
Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
Soru 18

Önlemeyi esas alan koruma yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?

A
işyerinde işgücünü koruyucu politikaların gelişimi
B
Sosyal diyalog ile daha sağlıklı işleyen endüstri ilişkilerinin sağlanması
C
Sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi
D
iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde kendi kendini düzenleyen ve işletme yönetiminin bir parçası haline gelen sistemlerin tanıtımı
E
iş denetimi faaliyetlerinin akılcı bir sıraya göre düzenlenmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin görevlerinden biri değildir?

A
Çalışma ortamı gözetimi
B
Risk değerlendirmesi
C
Rehberlik
D
Eğitim bilgilendirme ve kayıt
E
Sağlık gözetimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş denetimi örgütlenmesinin işbirliği yapacağı yeni ortaklardan biri değildir?

A
Mahkemeler
B
Medya
C
Sivil toplum kuruluşları
D
Yerel yönetimler
E
Sendikalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...