Çalışma Yaşamının Denetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Çalışma Yaşamının Denetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Sözleşmenin getirdiği hükümler ayrım yapılmaksızın bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanır.
II. Kapsanan ekonomik faaliyet kollarında çalışan bütün işçilere uygulanır.
III. Sözleşme kendi içinde işyerini ayrıca tanımlamıştır.
Yukarıdakilerden hangileri 155 sayılı ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmesinin içerdiği hükümlerdendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iş denetiminin temel girişim yöntemlerinden biri değildir?

A
Uyarı ve öneride bulunma
B
Yasaları yaptırımların desteğini alarak uygulatma
C
iş sağlığı ve güvenliğini sağlama
D
Yol göstericilik yapma
E
Bilgi verme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Çerçeve Yönerge’nin içerdiği ilkeler arasında yer almaz?

A
Mesleki riskleri önleme
B
işçi ve temsilcilerini eğitme
C
işçilerin görüşlerini alarak onların uygulamalara katılımlarını sağlama
D
Risk ve kaza faktörlerini yok etmeye çalışma
E
Sadece özel sektör çalışanlarına uygulanabilir olma
Soru 4

I. işyerlerine istedikleri saatte girip çıkma konusunda yetkilidirler.
II. işyerinin uygun çalışıp çalışmadığını tespit için her türlü incelemeleri yapabilirler.
III. işyerlerindeki evrakları inceleyebilirler.
Yukarıdakilerden hangileri 81 sayılı sözleşmeye göre iş müfettişlerine tanınan yetkilerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün kabul ettiği ilk sözleşmelerin amacı nedir?

A
Sağlığa zarar verici bazı maddelerin kullanılmasını yasaklamak
B
Kadın ve çocukları korumak
C
Çalışma sürelerini kısaltmak
D
Ulusal bayram ve genel tatil uygulamasını yaygınlaştırmak
E
Yıllık ücretli izin uygulamasını yaygınlaştırmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun temel stratejik hedeflerinden biri değildir?

A
Çalışma hayatı ile ilgili devletlere kanun teklifleri hazırlamak
B
Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek
C
Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak
D
Sosyal diyaloğu güçlendirmek
E
Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devletin sosyal hakları güvence altına almak için oluşturduğu mekanizmalardan biri değildir?

A
Hak ihlallerinin yargısal denetimini ve hukuki yaptırımları düzenleme
B
Çalışma yaşamında tarafların hak ve yükümlülüklerini yasalarla düzenleme
C
Sosyal tarafları hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme
D
Toplu görüşme sürecinde uyuşmazlık çıkmasını önleme
E
Yasal düzenlemelere uygunluğu idari yönden denetleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 81 sayılı ILO sözleşmesine göre, iş teftiş sisteminin görevlerinden biri değildir?

A
Çocukların ve gençlerin korunmalarına ilişkin kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamak
B
işverenlere kanuni hükümlere uymayı sağlayacak etkili yollar hakkında bilgi vermek
C
Yaşlıların korunmasına yönelik teknik enformasyon ve öneri sağlamak
D
iş güvenliği, işçilerin sağlığı ve refahı ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamak
E
Çalışma süreleri ve ücretlerle ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin işgücünü korumaya yönelik amaçlarından biri değildir?

A
Çalışma koşullarının asgari standartlarını belirlemek
B
Asgari yaşam standardı sağlamak
C
Sosyal güvenlik hakkını geliştirmek ve korumak
D
Yasal düzenlemelere idari yönden uygunluğu denetlemek
E
Sağlık ve güvenlik hakkını geliştirmek korumak ve
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş denetiminin kapsamında olması gereken zorunlu alanlardan biridir?

A
istihdam ve mesleki eğitim
B
Bireysel çalışma ilişkileri
C
Çalışma koşulları
D
Sosyal güvenlik
E
Çevre
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nda yer alan çalışma yaşamının denetlenmesiyle ilgili düzenlemelerden biri değildir?

A
Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
B
Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakkına sahiptir.
C
Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
D
Raporla belgelenmiş olmak şartıyla 15 yaşından küçükler her türlü işlerde çalıştırılabilir.
E
Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
Soru 12

Türkiye'de çalışma yaşamının devlet tarafından denetimini öngören ilk düzenleme hangi kanun ile yapılmıştır?

A
3008 sayılı iş Kanunu
B
3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
C
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
D
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
E
6098 sayılı Borçlar Kanunu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma yaşamının denetimi açısından görevli olduğu öncelikli alanlardan biri değildir?

A
Ücretler
B
Çocukların ve gençlerin çalıştırılması
C
istihdam
D
Çalışma süreleri
E
Kadınların çalıştırılması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iş müfettişlerinin görevlerinden biri değildir?

A
iş Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen işleri yapmak
B
Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak
C
Çalışmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek
D
Başka kuruluşlar tarafından verilen işleri yapmak
E
iş Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve istenen istatistiksel bilgileri derlemek
Soru 15

I. iç işleri Bakanlığı
II. Milli Savunma Bakanlığı
III. 5201 sayılı kanun kapsamında harp gereçleri üreten bakanlığın denetimine tabi sanayi kuruluşları
IV. Genel Kurmay Başkanlığı
V. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Yukarıdaki kurumlardan hangileri Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üreten İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik kapsamındadır?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
I, II, III ve IV
D
I, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İş Teftiş Kurulu’nun yetki ve görevlerinden biri değildir?

A
Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek
B
Mevzuatta öngörülen ve bakanlık makamınca verilen diğer işleri yapmak
C
iş teftişiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak
D
iş teftişiyle ilgili istatistikleri tutmak
E
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri almak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İş Teftiş Kurulu’nun üyelerinden biridir?

A
Teknik iş müfettişi
B
işveren
C
Sosyal güvenlik uzmanı
D
Sosyal güvenlik denetmeni
E
Genel kurul başkanı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaşamının denetimi açısından görevli olduğu ikincil görev alanlarından biridir?

A
Çalışma süreleri
B
Mesleki eğitim
C
Ücretler
D
Çocukların ve gençlerin çalıştırılması
E
Kadınların çalıştırılması
Soru 19

Türk Ceza Kanununa göre çalışma yaşamını ihlal eden kişiye, mağdur olan tarafın şikâyeti halinde nasıl bir ceza uygulanır?

A
Sadece adlî para cezası verilebilir.
B
Adlî para cezası veya 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.
C
Adlî para cezası veya 2 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir.
D
Sadece en az 3 yıl olmak üzere hapis cezası verilebilir.
E
Sadece 3 aylık hapis cezası verilebilir.
Soru 20

Çalışma hayatının denetimine ilişkin hükümler içeren aşağıdaki kanunlardan hangisi daha eski bir düzenlemedir?

A
Ceza Kanunu
B
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C
4857 sayılı iş Kanunu
D
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
E
Borçlar Kanunu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...