Çalışma Yaşamının Denetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çalışma Yaşamının Denetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir işin kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını anlama etkinliği olarak ifade edilen kavramdır?

A
Kontrol
B
Yoklama
C
Değerlendirme
D
istişare
E
Danışma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamının denetiminin mümkün olduğu takdirde merkezi yönetimin korunmasına ve denetimine tabi olmasını belirleyen ILO sözleşmesidir?

A
81 sayılı Sözleşme
B
129 sayılı Sözleşme
C
151 sayılı Sözleşme
D
155 sayılı Sözleşme
E
161 sayılı Sözleşme
Soru 3

İş müfettişlerinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
B
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
C
3008 sayılı iş Kanunu
D
iş Teftiş Tüzüğü
E
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Soru 4

Deniz İş Kanunu kapsamında işçi çalıştıran bir işyerinin denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır?

A
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
B
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
E
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş müfettişlerinin yetkilerinden biri değildir?

A
Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işyerlerine ve eklentilerine gece ve gündüz çalışılan herhangi bir saatte işveren veya vekillerine önceden haber vermeden girmek
B
Tüzüğün kapsam ve amacı çerçevesinde işyerlerindeki çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek
C
Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak
D
Mevzuatın tutulmasını ya da bulundurulmasını öngördüğü kayıt ve belgelerin işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek, bunları işveren veya vekilinden incelemek üzere istemek
E
işyerinde kullanılan araç, gereç vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen hammadde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, işçi sağlığı ve güvenliği bakımından zararlı olup olmadıklarını incelemek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

A
Kayıt dışı istihdamı önlemek
B
Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını denetlemek
C
Prim ödeme yükümlülüklerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek
D
işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarını tespit etmek
E
işveren ve işçileri işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak
Soru 7

İş yaşamının denetimi kapsamında işveren ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde çözümlenir?

A
Asliye
B
idare
C
Ticaret
D
E
Ceza
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamının yargı yoluyla denetiminin hukuki dayanağını oluşturur?

A
Sendikalar Kanunu
B
T.C. Anayasası
C
iş Mahkemeleri Kanunu
D
Türk Ticaret Kanunu
E
Borçlar Kanunu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi askeri iş müfettişlerinin denetim ve teftişlerine tabi işyerleriyle ilgili rapor sonuçlarının işyerlerine tebliği ile uygulanması ve izlenmesini gerçekleştiren makamdır?

A
ilgili belediye
B
iş müfettişleri
C
Milli Savunma Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
E
içişleri Bakanlığı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumunun görevlerinden biri değildir?

A
Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve geliştirmek
B
Sosyal güvenlik ile ilgili konularda kamu idareleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak
C
Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
D
işyerlerinin iş mevzuatı hükümlerine uygun bir biçimde özürlü ve eski hükümlü çalıştırıp çalıştırmadıklarını denetlemek
E
Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu denetmenliği kurumunun kuruluş amaçlarından biridir?

A
işyerinde çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek
B
Sosyal güvenlik uzmanlarını eğitmek
C
Sosyal güvenlik uygulamalarının denetlenmesini sağlamak
D
Sosyal güvenlik kurumunun genel kurulunu oluşturmak
E
Primleri toplamak
Soru 12

Yapılan denetimler sonucu kanunda öngörülen özürlü ve eski hükümlü çalıştırılması gereklerini yerine getirmeyen işveren hakkındaki idari para cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından doğrudan verilir?

A
iş müfettişleri
B
Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü
C
Türkiye iş Kurumu Bölge Müdürü
D
Sosyal Güvenlik il Müdürü
E
Türkiye iş Kurumu il Müdürü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığına işyerlerini denetleme yetkisi veren hukuki düzenlemedir?

A
iş Kanunu
B
Medeni Kanun
C
Belediyeler Kanunu
D
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
E
Borçlar Kanunu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Program Değerlendirme Programı’nda sağlık ve güvenlik programlarının değerlendirildiği dört temel alandan biri değildir?

A
Sektör analizi
B
Tehlikelerin önlenmesi ve denetim altına alınması, tehlike denetimi
C
Yönetimin önderliği ve işçilerin katılımı
D
Amaca yönelik işyeri çözümlemesi
E
Kaza ve kayıt çözümlemeleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş denetimi örgütlenmesinin işbirliği yapacağı yeni ortaklardan biri değildir?

A
Mahkemeler
B
Medya
C
Sivil toplum kuruluşları
D
Yerel yönetimler
E
Sendikalar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi önleme politikalarını uygulamanın en önemli aracıdır?

A
Liyakat sistemi
B
iş yönetimi
C
işgücü planlaması
D
Kalite yönetimi
E
iş denetimi
Soru 17

İş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri hangi görevleri gereği işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler?

A
Eğitim bilgilendirme ve kayıt
B
Risk değerlendirmesi
C
Sağlık gözetimi
D
Rehberlik
E
Çalışma ortamı gözetimi
Soru 18

Önlemeyi esas alan koruma yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?

A
Sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi
B
işyerinde işgücünü koruyucu politikaların gelişimi
C
iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde kendi kendini düzenleyen ve işletme yönetiminin bir parçası haline gelen sistemlerin tanıtımı
D
Sosyal diyalog ile daha sağlıklı işleyen endüstri ilişkilerinin sağlanması
E
iş denetimi faaliyetlerinin akılcı bir sıraya göre düzenlenmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin görevlerinden biri değildir?

A
Rehberlik
B
Risk değerlendirmesi
C
Çalışma ortamı gözetimi
D
Eğitim bilgilendirme ve kayıt
E
Sağlık gözetimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının görevlerinden biri değildir?

A
Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
B
Yetki belgesi düzenleme
C
Risk değerlendirmesi
D
Çalışma ortamı gözetimi
E
Rehberlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...