Çalışma Yaşamının Denetimi 2018-2019 Final Sınavı

Çalışma Yaşamının Denetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanayi ve ticarette iş denetiminin uluslararası dayanağını oluşturan ILO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
81 sayılı iş Teftişi Sözleşmesi
B
94 sayılı Çalışma Şartları Sözleşmesi
C
129 sayılı iş Teftişi Sözleşmesi
D
155 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin Sözleşme
E
161 sayılı iş Sağlığı Hizmetlerine ilişkin Sözleşme
Soru 2

________ dar anlamda, sosyal politikalar ve işgücü politikalarının yönetimi, yasal düzenleme ve standartlara uygunluğun yönlendirilmesi ve denetimine yönelik devletin kurduğu daha geniş sistem içinde kamu işlevi olan hükümetlerin sorumluluğunda örgütlenmiş bir sistemdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kamusal denetim sistemi
B
Kamuoyu denetimi sistemi
C
iş denetimi sistemi
D
Dış denetim sistemi
E
iç denetim sistemi
Soru 3

161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi Türkiye tarafından hangi yıl kabul edilmiştir?

A
1975
B
1984
C
1995
D
2004
E
2013
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Genel Müdürlüğü'nün çalışma yaşamının denetimine ilişkin görevlerindendir?

A
Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak
B
Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek
C
Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak
D
Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak
E
Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirler almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş denetiminin öncelikli görev alanlarından biridir?

A
Çalışma ortamı
B
Çalışma ilişkileri
C
Sosyal güvenlik
D
Mesleki eğitim
E
istihdam
Soru 6

Deniz İş Kanunu'nda öngörülen hükümlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması gereken takip, denetim ve teftişlerden sorumlu makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Ticaret Bakanlığı
C
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı
D
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
E
Tarım ve Orman Bakanlığı
Soru 7

Trafikte seyreden taşıtların kontrolleri için karayolları kenarlarında tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimini yapan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Hazine ve Maliye Bakanlığı
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı
Soru 8

________ sendikal kuruluşların niteliği gereği demokratik bir kuruluş olmasından kaynaklanan, öncelikle kendi üyeleri ve organları aracılığı ile denetlenmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dış denetim
B
iç denetim
C
Mali denetim
D
Hiyerarşik denetim
E
idari denetim
Soru 9

________ işyerlerinin iş mevzuatı hükümlerine uygun bir biçimde engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırıp çalıştırmadıklarını, bu konuda kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini denetlemekle görevlidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Türkiye iş Kurumu
B
Yüksek Disiplin Kurulu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Sosyal Politikalar Kurumu
E
Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru 10

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, aksine hüküm bulunmayan hallerde kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü için başvurulabilecek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza mahkemeleri
B
Mali mahkemeler
C
iş mahkemeleri
D
idare mahkemeleri
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 11

I. Milli Savunma Bakanlığı
II. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
III. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı
IV. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yukarıdakilerden hangileri kuruluş amacı çalışma yaşamını denetlemek olmadığı halde çalışma yaşamının denetimi ile ilgili görevler üstlenen bakanlıklardandır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur?

A
Amele Birliği
B
Sosyal Sigortalar Kurumu
C
Emekli Sandığı
D
Sosyal Güvenlik Kurumu
E
Bağ-Kur
Soru 13

I. işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak
II. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımını doğru kullanmak ve korumak
III. Çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak
IV. Risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak
Yukarıdakilerden hangileri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenlerin çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel yükümlülüklerindendir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek olan yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
B
Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
C
iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
D
iş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
E
işyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Soru 15

Denetimin niceliğinin başarıyı belirleyen ölçüt olarak öne çıktığı denetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işbirlikçi
B
Caydırıcı
C
Profesyonel
D
Uyumu arttırıcı
E
Stratejik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal diyaloğun ve katılımcı denetim anlayışının güçlendirilmesi stratejilerinden biridir?

A
iş denetimi kaynaklarının en korunaksız işgücü kesimlerine yöneltilmesi
B
Yeni ortaklıklar geliştirme
C
Uzman kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve araştırmalara katılma
D
iş müfettişlerinin sürekli eğitimle desteklenmesi ve uzmanlaşmalarının sağlanması
E
Standart koruma politikalarının işkolu ve işyerine özgü koruma politikaları ile tamamlanması
Soru 17

İş denetimindeki yaklaşımlar önleme politikalarına göre şekillendikçe cezalandırıcı denetim anlayışı yerini hangi denetim anlayışına bırakmıştır?

A
Stratejik
B
işbirlikçi
C
Profesyonel
D
Kontrollü
E
Yol gösterici
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, işverenin çalışanlarına verilmesini sağlaması gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sağlık konularından biridir?

A
Güvenlik ve sağlık işaretleri
B
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
C
işyeri temizliği ve düzeni
D
iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
E
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolojilerindeki hızlı değişimi izleme kapasitesini güçlendirme stratejilerinden biridir?

A
Denetimde önleme odaklı koruma yaklaşımının benimsenmesi
B
iş denetiminin geleneksel ortağı olan işçi sendikaları ile işbirliğinin güçlendirilmesi
C
iş müfettişlerinin sürekli eğitimle desteklenmesi ve uzmanlaşmalarının sağlanması
D
Benzer hizmet veren kamu kurulularıyla işbirliği yoluyla kaynakların birleştirilmesi
E
işyeri dışına taşan koruma düzenlemeleri geliştirilmesi ve denetim yetkisinin genişletilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, işverenin çalışanlarına verilmesini sağlaması gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin teknik konularından biridir?

A
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
B
ilkyardım
C
işyeri temizliği ve düzeni
D
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
E
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...