Çalışma Yaşamının Denetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Çalışma Yaşamının Denetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ILO hükümetler arası kuruluş olmakla birlikte tripartizm denilen yapı ile yürütülmektedir. Buna__________ denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
toplumsal uzlaşma
B
sosyal diyalog
C
altın üçgen
D
ekonomik birlik
E
sosyal uyum
Soru 2

155 sayılı sözleşmeye göre; çalışanların -işçilerin- işleri nedeniyle gitmeleri veya bulunmaları gereken ve işverenin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında bulunan bütün yerlere ne ad verilir?

A
İmalathane
B
Ofis
C
İşyeri
D
Büro
E
Ticarethane
Soru 3

__________, bir işin doğru ve yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek ve kontrol etmek şeklinde karşılık bulmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Soruşturma
B
İnceleme
C
Gözetim
D
Müşahade
E
Denetim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iş denetimi sisteminin hizmetin örgütlenmesine ilişkin unsurlarındandır?

A
Girişim yöntemleri
B
Yerel, bölgesel düzeyde örgütlenmeler
C
Atama politikaları
D
Ulusal düzeyde örgütlenmeler
E
Eğitim politikaları
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılan çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitimin denetimini yapan makamlardan biridir?

A
Türkiye iş Kurumu
B
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
C
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu
D
Devlet Denetleme Kurulu
E
Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iş denetiminin ikincil görev alanlarından biridir?

A
Sosyal güvenlik
B
Mesleki eğitim
C
Çalışma koşulları
D
Ailenin korunması
E
Çalışma ortamı
Soru 7

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

A
1985
B
1995
C
2003
D
2012
E
2017
Soru 8

iş denetiminin öncelikli görev alanları ________ ve çalışma koşullarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
İstihdam
B
mesleki eğitim
C
teknik eğitim
D
çalışma ilişkileri
E
çalışma ortamı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamının denetimi açısından çalışma hakkı ve ödevinin doğrudan düzenlendiği en temel hukuki düzenlemedir?

A
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B
Borçlar Kanunu
C
Ceza Kanunu
D
T.C. Anayasası
E
İş Kanunu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğrudan veya dolaylı olarak çalışma hayatını denetlemekle görevli birimlerinden biri değildir?

A
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
B
Çalışma Genel Müdürlüğü
C
Yurt Dışı işçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Soru 11

Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışma yaşamının denetimi konusunda teftiş görevini üstlenmiş en önemli birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
B
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
C
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
D
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Fon Yönetimi Daire Başkanlığı
Soru 12

Kamuoyu denetimi, çalışma yaşamının çalışma ilişkilerinin bizzat tarafları olan işçi ve işverenler tarafından denetlenmesi olarak ifade edilen iç denetimin dışında, ________ ________ kategorisinde değerlendirilebilecek bir denetim türüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hiyerarşik denetim
B
dış denetim
C
İdari denetim
D
mali denetim
E
İç denetim
Soru 13

Belediyeler ________ açısından işyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisine sahiptir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İş sağlığı ve güvenliği
B
hizmet içi eğitim
C
sosyal güvenlik
D
toplu çalışma ilişkileri
E
bireysel çalışma ilişkileri
Soru 14

İşverenlerle idare organları arasındaki İş Kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümü için başvurulabilecek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdare mahkemeleri
B
İş mahkemeleri
C
Asliye ceza mahkemeleri
D
Asliye hukuk mahkemeleri
E
Anayasa mahkemesi
Soru 15

Sosyal Güvenlik Kurumunca alınan kararları sigortalıların hak kaybına uğramaması için denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
B
Türk Tabipler Birliği
C
Sağlık Bakanlığı
D
Sosyal Sigortalar Sağlık Kurulu
E
Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu
Soru 16

Denetimin niteliğinin başarıyı belirleyen ölçüt olarak öne çıktığı denetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik
B
Caydırıcı
C
Uyumu artırıcı
D
Profesyonel
E
İşbirlikçi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi korunmasızlaşan işgücü kesimlerine yönelik geliştirilen denetim stratejilerinden biridir?

A
Teknolojideki ve çalışma ilişkilerindeki hızlı değişime uyumlu yönetmelik, uygulama kodları ve rehber hazırlanması
B
İş denetiminin geleneksel ortağı olan işçi sendikaları ile işbirliğinin güçlendirilmesi
C
Benzer hizmet veren kamu kurumlarıyla işbirliği yoluyla kaynakların birleştirilmesi
D
Standart koruma politikalarının işkolu ve işyerine özgü koruma politikalar ile tamamlanması
E
İş müfettişlerinin sürekli eğitimle desteklenmesi ve uzmanlaşmalarının sağlanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işverenin çalışanlarına verilmesini sağlaması gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin genel konulardan biridir?

A
İşyeri temizliği ve düzeni
B
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
C
Meslek hastalıklarının sebepleri
D
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
E
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işyeri hekiminin rehberlik ile ilgili görevlerinden biridir?

A
Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak
B
Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek
C
İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak
D
Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak
E
İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak
Soru 20

I. işyerlerinde işgücünü koruyucu politikaların gelişimi
II. Sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi
III. Sosyal diyalog yolu ile daha sağlıklı işleyen endüstri ilişkilerinin sağlanması
IV. Özellikle iş sağlığı ve güvenliğinde, kendi kendini düzenleyen ve işletme yönetiminin bir parçası haline gelen sistemlerin tanıtımı
Yukarıdakilerden hangileri önlemeyi esas alan koruma yaklaşımının kapsamına giren konulardandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
1,11, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...