Çevre Sorunları ve Politikaları 2017-2018 Final Sınavı

Çevre Sorunları ve Politikaları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dalga, foton veya parçacık olarak adlandırılan enerji paketleri ile yayılan enerjiye ne ad verilir?

A
Pestisit
B
Atık ısı
C
Işıma
D
Derişim
E
Ötrofikasyon
Soru 2

Kararsız atom çekirdeklerinin kendiliğinden parçalanıp ışınım yayarak başka atom çekirdeklerine dönüşmesi olayına ne ad verilir?

A
Radyoaktiflik
B
Korozyon
C
Kompostlama
D
Yapay ışıma
E
Derişim
Soru 3

Karbon monoksit ( CO ) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Havanın ortalama molekül ağırlığına yakın bir molekül ağırlığına sahiptir.
B
Atmosferde en nadir bulunan hava kirleticilerden biridir.
C
Renksiz ve kokusuz bir hava kirleticisidir.
D
En önemli kaynaklarından biri taşıtların egzoz gazlarıdır.
E
Atmosferde 2-4 ay kalabilmektedir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşam ortamlarının etkisinde kaldığı başlıca sorunlardan biri değildir?

A
Sanayileşme
B
Çarpık ve düzensiz kentleşme
C
Doğal afetler
D
Küresel ısınma
E
Atık sorunu
Soru 5

1972 yılında yayınlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporu hazırlatan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler
B
Greenpeace
C
Dünya Doğal Yaşam Fonu
D
Avrupa Birliği
E
Roma Kulübü
Soru 6

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin imzaya açıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1972 Stockholm Konferansı
B
1976 Vancouver Konferansı
C
1992 Rio Konferansı
D
1998 Cardiff Konferansı
E
2011 Durban Konferansı
Soru 7

Çevre felsefesi bağlamında, doğaya saygı ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluk duygusunu geliştirmek için yeni bir çözüm yolu olarak öne çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Profitpolis
B
Yönetişim
C
Dışsallık
D
Çevre etiği
E
Kirleten öder
Soru 8

Sosyo-ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülkenin çevre konusunda ilk kez bir araya geldiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler Ortak Gelecek Konferansı
B
Birleşmiş Milletler Konferansı Çevre ve Ekonomi
C
Birleşmiş Milletler Konferansı Çevre ve Kalkınma
D
Birleşmiş Milletler Konferansı Çevre ve insan
E
Birleşmiş Milletler Konferansı Sürdürülebilir Kalkınma
Soru 9

Kirlilik önleme yaklaşımı, yöntem açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Ulusal çevre politikaları
B
Onarımcı politikalar
C
Önleyici politikalar
D
AB çevre uyum stratejileri
E
Demokratik ve katılımcı politikalar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çevre politikalarını belirleyen örgütlerden biri değildir?

A
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
B
Avrupa Birliği (AB)
C
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
E
Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Kalkınma Göstergesi’nin ölçütlerinden biri değildir?

A
Çevre koruma faaliyetleri
B
Sağlık
C
Eğitim
D
iklim değişikliği
E
Gayri safi milli gelir
Soru 12

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plam’mn çevre sorunları açısından ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulusal Çevre Eylem Planı’nın yenilenmesi
B
Ayrı bir çevre bölümünün olması
C
Avrupa Birliği çevresel uyum sürecinin hızlanması
D
Nükleer güvenlik üzerinde durulması
E
Çevre Özel ihtisas Komisyonlarının oluşturulması
Soru 13

Ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin eylemleri ve bu eylem süreçlerinin bütününe ne ad verilir?

A
Mevzuat
B
Üretim
C
Eğitim
D
Çevreleme
E
Yönetim
Soru 14

İnsan haklarını tarihsel evrimine göre “üç kuşak haklar” olarak sınıflandıran hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karel Vaşak
B
Maurice Duverger
C
Bernard le Bouvier Fontenelle
D
Victor Hugo
E
Francis Bacon
Soru 15

İnsan haklarının tarihsel gelişim sürecine göre çevre hakkının yer aldığı hak sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal ve kültürel haklar
B
ikinci kuşak haklar
C
Birinci kuşak insan hakları
D
Dayanışma hakları
E
Temel özgürlükler ve kişisel haklar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre hukukunun temel niteliklerinden biri değildir?

A
Dar kapsamlılık
B
Sınırlayıcılık
C
Devingenlik
D
Disiplinler arası olma
E
Karma hukuk dalı olma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetimi ile ilgili kanunlardan biri değildir?

A
Kabahatler Kanunu
B
Ticaret Kanunu
C
Boğaziçi Kanunu
D
Kara Avcılığı Kanunu
E
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Soru 18

Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevzuat
B
Yönetmelik
C
Kanun
D
Tüzük
E
Gensoru
Soru 19

2872 sayılı Çevre Yasası kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1972
B
1983
C
1994
D
2001
E
2009
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetiminin, çevre politikalarına ve çevresel planlamaya temel oluşturan ilkelerinden biri değildir?

A
Halk için çevre eğitimi
B
Kaynak kullanımının azaltılması
C
Kirlilik önleme
D
Sıkı para politikası
E
Doğal varlıkların korunması ve geliştirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...