Çevre Sorunları ve Politikaları 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Çevre Sorunları ve Politikaları 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesine ne ad verilir?

A
Difüzyon
B
Füzyon
C
Piroliz
D
Fizyon
E
Koagülasyon
Soru 2

Erozyonun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıllık yağış miktarı
B
Arazi eğimi
C
Toprak yapısı
D
Toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olması
E
iklim etmenleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi zararlı böcek ve haşerelere karşı kullanılan kimyasal pestisit türüdür?

A
Herbisit
B
Fungisit
C
Yapay gübreler
D
insektisit
E
Doğal gübreler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının ve etkilerinin önlenmesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A
Taşımacılıkta kullanılan araçların dönemsel bakımları zamanında yapılmalıdır.
B
Yakıtların niteliği kontrol altında tutulmalı, yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalıdır.
C
Asit yağmurlarının toprağa ulaşmasını önlemek amacıyla çeşitli zemin kaplamaları yapılmalıdır.
D
Kışın yaprak döken bitkiler ekilmelidir.
E
Tarım bitkilerinin hava kirliliğine daha dayanıklı olan türlerine yönelinmelidir.
Soru 5

Ekoloji biliminin bağımsız bir bilim dalı olarak gelişmesini sağlayan, yaptığı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ile ekoloji biliminin kurucusu olarak görülen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marie Curie
B
Blaise Pascal
C
Ersnt Haeckel
D
Stephen Havvking
E
Galileo Galilei
Soru 6

Kişi başına su varlığı kaç m3’ten az olan ülkeler “Su Fakiri” olarak kabul edilir?

A
1.000
B
2.000
C
5.000
D
7.000
E
10.000
Soru 7

1970’lerin başında, Roma Kulübü olarak bilinen sanayi ve iş çevreleri tarafından hazırlatılan, değişik alanlardan bilim insanlarının katkıları ile ortaya çıkan ve sonuçları itibarı ile sanayileşme, kentleşme ve tüketim üzerine kaygıları dile getiren, doğal çevrenin bir kriz ile karşı karşıya olduğunu belirleyen rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre ve Gelecek
B
Planlı Kalkınma
C
Büyümenin Sınırları
D
iklim Değişikliği
E
Dünyanın Geleceği
Soru 8

Yağmur ormanlarının yok edildiği bölgelerde görülen iklimsel koşulların değişmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Aşağı yönü gösteren oklar azalışı, yukarı yönü gösteren oklar artışı ifade etmektedir.)

A
Yağış J, / Buharlaşma J, / Sıcaklık J,
B
Yağış J, / Buharlaşma J, / Sıcaklık 1
C
Yağış 1 / Buharlaşma J, / Sıcaklık J,
D
Yağış 1 / Buharlaşma J, / Sıcaklık 1
E
Yağış J, / Buharlaşma 1 / Sıcaklık 1
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin uluslararası niteliklerinden biri değildir?

A
Çevreye yönelik alınan kararların, ekonomik etkenler göz önünde bulundurulmadan alınması
B
Evrensel değerler bütünü olarak çevrenin, insanlığın ortak geleceği olması
C
Su ve hava gibi öğelerin niteliklerinin herhangi bir ülke sınırına bağlı olmaması
D
Ülkelerin uluslararası düzeyde uyum sağlayacak çözümlerden yana olması
E
Hayvan topluluğunu oluşturan tüm canlı türlerinin, insanların çizdiği siyasal sınırlardan habersiz olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonunda ortaya çıkan Uygulama Planı belgesinin kapsadığı konulardan biri değildir?

A
Sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim kalıplarının değiştirilmesi
B
Yoksullukla mücadele edilmesi
C
Tarım alanlarının kontrolsüz kullanımın engellenmesi
D
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın doğal kaynak temelinin korunması ve yönetilmesi
E
Sağlıklı çevre koşullarının artırılması
Soru 11

Çevre kirliliğine yol açan kişi ve kurumlardan bu kirliliğin maliyetinin tahsil edilmesi yaklaşımına ne ad verilir?

A
Çevre ve ekonomi uyumu
B
Kirleten öder
C
Dışsallık
D
Kirlilik önleme
E
Sürdürülebilir kalkınma
Soru 12

Kirlilik önleme yaklaşımı, yöntem açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Demokratik ve katılımcı politikalar
B
Önleyici politikalar
C
AB çevre uyum stratejileri
D
Onarımcı politikalar
E
Ulusal çevre politikaları
Soru 13

Bir ülkenin çevre konusundaki ve çevre sorunları alanındaki çözüm arayışlarına yönelik tercih ve hedeflerinin belirlenmesine ne ad verilir?

A
Gelişme
B
Sürdürülebilirlik
C
Eko-etkenlik
D
Çevre politikası
E
Sürdürülebilir kalkınma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çevre politikalarını belirleyen ve yönlendiren kuruluşlardan biri değildir?

A
Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
B
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
C
Dünya Sağlık Örgütü ( WHO)
D
Asya Pasifik Ekonomik işbirliği Örgütü (APEG)
E
Avrupa Birliği (AB)
Soru 15

Karel Vasak’a göre çevre hakkının yer aldığı haklar sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel özgürlükler
B
Ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar
C
Kişi hakları ve siyasal haklar
D
Birinci kuşak haklar
E
Dayanışma hakları
Soru 16

I. Devingenlik
II. Sınırlayıcılık
III. Karma hukuk dalı olma
Yukarıdakilerden hangileri çevre hukukunun temel nitelikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin eylemleri ve bu eylem süreçlerinin bütününe ne ad verilir?

A
Yönetim
B
Üretim
C
Eğitim
D
Çevreleme
E
Mevzuat
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetimi ile ilgili kanunlardan biri değildir?

A
Kabahatler Kanunu
B
Ticaret Kanunu
C
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
D
Boğaziçi Kanunu
E
Kara Avcılığı Kanunu
Soru 19

Türkiye'de çevre politikalarının oluşturulması amacı ile kurulan ilk örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre Koruma Kurumu
B
Çevre Genel Müdürlüğü
C
Orman ve Su işleri Bakanlığı
D
Çevre Bakanlığı
E
Çevre Müsteşarlığı
Soru 20

I. Bireyler
II. Devletler
III. Gelecek kuşaklar
Yukarıdakilerden hangileri çevre hakkının taraflarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
1,1I ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...