Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2016-2017 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Meşrutiyet Döneminden itibaren gelişen ideolojiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türkçülük ideolojisinin en önemli temsilcisi olarak Mehmed Akif Ersoy kabul edilir.
B
İslamcılık akımı, Arnavutların ve özellikle I. Dünya Savaşı sırasında Arapların gösterdiği ayrılıkçı tutumlar yüzünden dönemsel etkinliğini arttırmıştır.
C
Türkçülük ideolojisi, edebiyat alanında ortaya çıkıp daha sonra siyasal bir nitelik kazanmıştır.
D
Osmanlıcılık ideolojisinin en önemli yayın organları Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad dergileridir.
E
Tanzimat’ın ilk kuşağında görülen edebiyatın dilinin süslü olması gerektiği yolundaki görüşler Türkçülük akımının ortaya çıkışını geciktirmiştir.
Soru 2

- Edebiyat-ı Cedide’nin en önemli iki şairinden birisi olarak Servet-i Fünün estetiğinin, kökleşmesinde önemli bir işlev görmüştür.
- Meşrutiyet döneminde Ömer Seyfettin ile girişmiş olduğu dil tartışmaları ve sulhperverlik bahanesiyle Millî Mücadele sırasında takındığı karşı tavır dolayısıyla döneminin dışında kalmıştır.
- Cumhuriyet sonrasında neredeyse hiç şiir yayımlamamış olmakla birlikte, daha önceki şiirlerindeki özgün imgeleri ve ince duyarlılığıyla, Türk şiirinin kat ettiği mesafenin sağlam halkalarından birisi kabul edilir.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangidir?

A
Yahya Kemal
B
Cenap Şahabettin
C
Celâl Sâhir Erozan
D
Ahmet Haşim
E
Abdülhak Hamid
Soru 3

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kurucuları sayılan Mehmed Âkif, Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim’in görünürdeki tek ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçilik anlayışına sonuna kadar bağlı kalmaları
B
Divan şiiri geleneğine bağlı kalmaya devam etmeleri
C
Şiirlerinde imgeye önem vermeleri
D
Toplum sorunlarına duyarsız kalmamaları
E
Dönemin genel eğiliminin tersine, aruz veznindeki ısrarlı tutumları
Soru 4

- Memleket edebiyatı şiir anlayışına karşı çıkmaları
- Kullandıkları imgelerin onlara özel bir eda vermeleri
- Fransız sembolistlerden etkilenmiş olmaları
- Ziya Osman'ın bu oluşum içerisinde yer alması
Yukarıda özellikleri verilen edebî oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mavi Anadoluculuk
B
Hecenin II. Kuşağı
C
Yedi Meşale
D
Beş Hececiler
E
Genç Kalemler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hecenin I. Kuşağını oluşturan şairlerden biri değildir?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Halit Fahri Ozansoy
C
Orhan Seyfi Orhon
D
Yusuf Ziya Ortaç
E
Cahit Sıtkı Tarancı
Soru 6

Yeni Lisan Hareketinin öncüleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Yakup Kadri-Reşat Nuri Güntekin-Refik Halit
B
Ömer Seyfeddin-Ali Canip-Ziya Gökalp
C
Ziya Gökalp-Ali Canip-Yakup Kadri
D
Mehmet Emin-Ziya Gökalp-Rıza Tevfik
E
Mehmet Akif-Reşat Nuri-Ömer Seyfettin
Soru 7

- Dilde Türkçülük
- Estetik Türkçülük
- Ahlaki Türkçülük
- Hukuki Türkçülük
- Dini Türkçülük
- Ekonomik Türkçülük
- Siyasi Türkçülük
- Felsefi Türkçülük
Yukarıda Türkçülük programının ana ilkelerinin yer aldığı eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Türk Yurdu-Mehmet Emin Yurdakul
B
Türkçülüğün Esasları-Ziya Gökalp
C
Üç Tarz-ı Siyaset-Yusuf Akçura
D
Yolların Sonu-Hüseyin Nihal Atsız
E
Safahat-Mehmet Akif Ersoy
Soru 8

Cumhuriyet dönemi Türk Şiirinin tarihsel zeminini oluşturan etkenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
23 Temmuz 1908’de II. Abdülhamid, daha önce yürürlükten kaldırdığı (1878) Kanûn-i Esâsî denilen anayasayı tekrar ilan etmek zorunda kaldı.
B
II. Meşrutiyetin ilanının başlangıçtaki ilk dikkati çeken özelliği, toplumsal coşku ve özgürlük duygusu olmuştur.
C
II. Meşrutiyetin ordunun baskısıyla ilan edilmesinin Türk siyasal tarihi açısından en önemli sakıncası, ordunun politikaya karışması ve bunun örnek oluşturması olmuştur.
D
Meşrutiyetin ilk yıllarında hem nicelik hem de nitelik olarak değeri tartışmasız eserler yayın alanını doldurmuştur.
E
Cumhuriyet, Osmanlı’nın son döneminden dinamik ama istikrarsız politika deneyimlerini, buna karşılık örgütlenmeye ve siyasal gelişmelere ilgi duyan bir kamuoyunu, dışa açılmaya çalışan ekonomik girişimleri devralmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Yeni şairlerinin şiirlerinde kullandıkları yapısal tekniklerden biri değildir?

A
Dizeyi geleneksel işlevinden koparmak
B
Anlam simetri ve karşıtlıkları oluşturmak
C
ironi, parodi gibi mizah öğelerine şiirde asli bir yer vermek
D
Şiirlerinde şairane buldukları sözcükleri kullanmak
E
Yinelemelere anlam vurgusunu oluşturan temel bir işlev yüklemek
Soru 10

Aşağıdaki eserlerden hangileri Abdülhak Hâmid’in metafizik çizgide yazdığı şiir örneklerindendir?

A
Varidat-ı Süleyman Efendi, Miras, Güneşin Ölümü
B
Monna Rosa, Alınyazısı Saati, Ateş Dansı
C
Makber, Adem Kasidesi, Mersiye
D
Makber, Kulbe-i iştiyak, Kürsi-i istiğrak
E
Sahra, O Belde, Bunlar Odur
Soru 11

Nazım Hikmet’in, Yahya Kemal tarafından düzeltildiğini söylediği ilk şiirinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memleketimden insan Manzaraları
B
Saman Sarısı
C
Salkım Söğüt
D
Açların Gözbebekleri
E
Serviliklerde
Soru 12

Garip Hareketi şairlerinin şiir üzerine ortaya koydukları tavırlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıradan insanları kahramanlaştırmak
B
Hece vezni ile şiir yazmak
C
Eskiye ait olan her şeye karşı çıkmak
D
Şiirde toplumsal duyarlılığı ele almak
E
Konuşma dilinin doğallığından şiiri uzaklaştırmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Âsaf Hâlet Çelebi’nin şiirlerinde işlediği konulardan biri değildir?

A
Özgürlük
B
Çocuk bilinçaltı
C
Ölüm
D
Ebediyet
E
Yokluk
Soru 14

“Bir bütün olarak varlığı; kendinde ve kendi için var olan gerçekliği; her türlü varoluşun kaynağı ve nedeni olan aşkın bir gerçekliği; formlar ve idealar, kategoriler ve tümeller; Tanrı’nın varoluşu, akıl ve ruh, ruh-beden, zihin-beden ilişkisi, maddi şeylerin gerçekliği, zaman, mekân ve tin kavramlarını konu edinen disiplindir.”
Yukarıda öne çıkan özellikleri belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metafizik
B
Mistizm
C
Pozitivizm
D
Felsefe
E
Gizemcilik
Soru 15

Atilla İlhan’ın Garip şiirlerini hem Toplumcu Gerçekçi hem de Fazıl Hüsnü, Cahit Sıtkı, Cahit Külebi ve Behçet Necatigil gibi şairleri eleştirdiği yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçilik Savaşı
B
Aydınlar Savaşı
C
Sağım Solum Sobe
D
Sosyal Realizm Münasebetleri Yahut Başlangıç
E
ikinci Yeni Savaşı
Soru 16

Garip şiirinin Türk edebiyatında yaptığı en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirlerinde insanı soyut, ideal bir aşkın arayıcısı olarak yansıtmak
B
Şiirin konu sınırını ortadan kaldırmak
C
Hece veznini öne çıkarmak
D
Şiirde geleneksel dize işlevini korumak
E
Duygusal söylemden uzak durmak
Soru 17

Orhan Veli’nin, “İstanbul Türküsü” başlıklı şiiri dolayısıyla Garip hareketinin dönüm noktası kabul edilen şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destan Gibi
B
Yenisi
C
Vazgeçemediğim
D
Garip
E
Karşı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ercüment Behzat Lav’ın şiirlerinin özelliklerinden biridir?

A
Şiir işçiliğini özellikle içerik üzerinde yoğunlaştırması
B
Yerleşik değerlere sahip çıkması
C
Şiirde toplumsal duyarlılıktan çok bireyselliği öne çıkarması
D
Toplumcu gerçekçilerin materyalist temlerine benzemeyen konuları işlemesi
E
Dışavurumculuk, Dadaizm ve gerçeküstücülük akımlarının etkisinde olması
Soru 19

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Nazım Hikmet Ran - 24 Saat
B
Ercüment Behzat Lav - Üç Anadolu
C
Cahit Irgat - Ortaklık
D
Rıfat İlgaz - Yaşadıkça
E
Haşan izzettin Dinamo - Deniz Feneri
Soru 20

“Yavaşlayan Ömür” başlıklı ilk şiiri İstanbul dergisinde (1933) yayımlanmıştır. 1935’te çıkan ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya , dönemin hâkim şiir anlayışının etkisi altındadır. Temel eserlerinde görülen ses ve ritim ustalığı, biçimsel ve düşünsel yoğunluk, düşünsel yoğunluğun felsefi ve metafizik konulara yönelmesi onu Türk şiirinde ayrıcalıklı bir yerde konumlandırmaktadır.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fazıl Hüsnü Dağlarca
B
Ahmet Muhip Dıranas
C
Necip Fazıl Kısakürek
D
Âsaf Hâlet Çelebi
E
Behçet Necatigil
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x