Devlet Borçları 2017-2018 Vize Sınavı

Devlet Borçları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Maastricht Anlaşması'na göre, üye ülkelerin genel yönetim brüt borç stokları, GSYH'larının yüzde kaçını geçemez?

A
20
B
30
C
40
D
50
E
60
Soru 2

Kamu borç stokunun milli gelire oranının uzun dönemde sabit kalması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Net borç stoku oranının sınırını
B
Toplam borç stoku oranının devamlılığını
C
Massetme kapasitesinin azalmasını
D
Kamu borç stokunun sürdürülebilirliğini
E
Uzun vadeli borç stoku oranını
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi devlet borcu ile özel borç arasındaki farklılıklardan biri değildir?

A
Devlet borçlanmasının temel amacının topluma hizmet olması, özel borçlanmanın ise özel ihtiyaçların giderilmesine yönelik olması
B
Devlet borcunun zorunlu veya yarı zorunlu bir şekilde alınabilmesi, özel borçlanmanın ise gönüllü olması
C
Devlet borçlanmasının miktarının genellikle özel borçlanma miktarından daha fazla olması
D
Devlet borçlarının vadesinin genellikle özel borçlanma vadesinden kısa olması
E
Devlet borçlanmasında devletin bazı durumlarda borcunu geri ödemeyebilmesinin mümkün olması ancak özel borçlanmada borcun geri ödenmek zorunda olması
Soru 4

Türkiye'de, Merkez Bankasından kısa vadeli avans kullanımı hangi yılda yürürlükten tamamen kaldırılmıştır?

A
2001
B
2000
C
1996
D
1990
E
1987
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nakit dengesini ifade eder?

A
Faiz giderleri + bütçe gelirleri
B
Bütçe dengesi + emanetler - avanslar
C
Bütçe dengesi - faiz giderleri
D
Bütçe geliri - bütçe gideri
E
Bütçe dengesi - borçlanma gereksinimi
Soru 6

Devlet iç borçlanmasında Merkez Bankasından yüksek tutarlarda borçlanılması durumunda genellikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Hızlı büyüme
B
Yüksek enflasyon
C
Pareto optimumu
D
Likitide tuzağı
E
Deflasyon
Soru 7

TAP yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vade şartlarını yatırımcılar belirler.
B
Yatırımcılar Merkez Bankasından tahvilleri alana kadar, bu tahvillerin mülkiyeti Hâzineye aittir.
C
Senedin türünü ve faizini Hazine belirler.
D
Hazine, borçlanma senetlerini Merkez Bankasında depolar.
E
Merkez Bankası, satış sürecinde sadece aracı ve depolayıcı görevi görür.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ilgili yıl bütçe kanunu ve mevzuat çerçevesinde ihraç edilen ve karşılığında herhangi bir nakit girişi sağlamayan devlet iç borçlanma senetlerinden biridir?

A
ikraz tahvilleri
B
Kira sertifikaları
C
Gelir ortaklığı senetleri
D
iskontolu seneler
E
Dövize endeksli senetler
Soru 9

Varlık kiralama şirketlerince; kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralman varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlere ne ad verilir?

A
Hazine bonosu
B
Gelir ortaklığı seneti
C
Devlet tahvili
D
Kira sertifikası
E
TÜFE'ye endeksli senet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanmanın özel alacaklılarından biridir?

A
Resmi kalkınma bankaları
B
Yabancı ticari bankalar
C
Merkez bankaları
D
Merkezi hükümetler
E
Uluslararası kuruluşlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanmada ödeme yükünün ağırlığını ifade eder?

A
Yıllık borç servisi/Döviz gelirleri
B
Dış borç stoku/GSMH
C
Yıllık borç servisi/İthalat giderleri
D
Borç servisi/Dış borç stoku
E
Dış borç stoku/Toplam borç stoku
Soru 12

Bütçe açıklarının vergi ya da borçlanma ile karşılanması arasında bir fark olmadığını, her iki durumda da sonuçların aynı olacağını ileri süren teorem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peacock-VVİseman Teoremi
B
Lerner Teoremi
C
Grasham Teoremi
D
Say Teoremi
E
Ricardian Denklik Teoremi
Soru 13

Yatırımcının, yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide yaptığı uzun vadeli yatırıma ne ad verilir?

A
Stok yatırımı
B
Mali yatırım
C
Portföy yatırımı
D
Sıcak para yatırımı
E
Doğrudan yabancı yatırım
Soru 14

Ülkelerin ne kadar dış borç kullanabileceklerini, dış borçları verimli kullanabilme kısıtları altında hesaplayan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borç stoku
B
Borç kapasitesi
C
Massetme kapasitesi
D
Net borç yükü
E
Sürdürülebilir borç oranı
Soru 15

Bir devletin yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek için dış borçlanmada yüksek faizler vermesinin, söz konusu ülkenin ithalatı ve ihracatı üzerinde yaratacağı etkiler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ithalat da, ihracat da artar.
B
ihalat da, ihracat da azalır.
C
ithalat artar, ihracat azalır.
D
ithalat azalır, ihracat artar.
E
ithalat değişmez, ihracat artar.
Soru 16

Türkiye'de genel yönetim kapsamındaki mahalli idareler ile bağlı kuruluşların ve iktisadi teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçları aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?

A
Başbakanlık
B
Maliye Bakanlığı
C
Hazine Müsteşarlığı
D
Bakanlar Kurulu
E
Ekonomi Bakanlığı
Soru 17

Döviz kurları, faiz oranları ve fiyat hareketlerinin borçlanma maliyetlerini etkilemesi aşağıdaki risk türlerinden hangisini ifade eder?

A
Maliyet riski
B
Operasyonel risk
C
Temerrüt riski
D
Kredi riski
E
Piyasa riski
Soru 18

Hazine Müsteşarlığı tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan imkanların; ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım va kalkınma bankalarına, gerektiğinde anlaşmanın mali şartlarına bağlı kalmaksızın aktarılmasına ne ad verilir?

A
Dış borcun ertelenmesi
B
Dış borcun ödenmesi
C
Dış borcun ikrazı
D
Mali aldanma
E
Mali dağıtım
Soru 19

Kısa vadeli borçların uzun vadeli ya da süresiz borç haline getirilmesine ne ad verilir?

A
Temerrüt
B
Röfinansman
C
Moratoryum
D
Konsolidasyon
E
Konversiyon
Soru 20

4749 Sayılı Kanun'a göre, Türkiye'de bir bütçe yılı içinde net borç kullanımının limiti ne kadardır?

A
ilgili yılın başlangıç bütçe ödeneği kadar
B
ilgili yılın bütçe kanununda öngörülen bütçe açığı kadar
C
ilgili yılın bütçe kanununda öngörülen dış ticaret açığı kadar
D
ilgili yılın bütçe kanununda öngörülen faiz dışı fazla kadar
E
ilgili yılın başlangıç bütçe geliri kadar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...