Devlet Bütçesi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Devlet Bütçesi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi zaman serisi yönteminde kullanılan tahmin araçlarından biri değildir?

A
ARMA
B
Hareketli ortalamalar tekniği
C
Regresyon Analizi
D
Exponential smooting tekniği
E
Box- Jenkins tekniği
1 numaralı soru için açıklama 
Nedensel tahmin yönteminin iki örneği, regresyon analizi ve ekonometrik modellerdir. Regresyon analizi, harcama tahminlerinden daha çok gelir tahminlerinde kullanılmaktadır.
Soru 2

Bir ayakkabı firmasında çalışan ilave işçi ayakkabı üretimini 5 birim arttırmışsa bu işçinin verimliliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
20
B
15
C
10
D
5
E
1
2 numaralı soru için açıklama 
Ayakkabı fabrikasında ilave bir işçi (girdi) ayakkabı üretimini 5 birim arttırmış ise o işçinin verimliliği 5’tir.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yatırım projesinin sosyal faydaları ile sosyal maliyetlerinin karşılaştırılması ile bir sonuca ulaşmaya çalışmak için kullanılan analizdir?

A
Fayda Maliyet Analizi
B
Maliyet Etkenlik Analizi
C
Stratejik Analiz
D
Yöneylem Araştırması
E
İşlem Analizi
3 numaralı soru için açıklama 
Bu teknikte, projenin veya hizmetin öncelikle faydalarının ve maliyetlerinin belirlenmesi, bunların yıllar itibariyle değerlerinin tahmin edilmesi daha sonra ise yıllaritibariyle fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlere indirgenmesi ve son olarak da karar alınması gerekir. Bu teknik, maliyetlerin ve faydaların para birimi cinsinden ifadesini gerektirmektedir.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisi Yöneylem araştırmasının kullandığı tekniklerdendir?
I. Doğrusal programlama
II. Kuyruk Teorisi
III. Monte karlo ve oyun teorisi

A
I-II
B
Yalnız III
C
I-III
D
Yalnız I
E
I-II-III
4 numaralı soru için açıklama 
Yöneylem araştırması doğrusal programlama, kuyruk teorisi, Monte Karlo ve oyun teorisi gibi teknikleri kullanarak sonuca ulaşmaktadır.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Delphi tekniği ile ilgili yanlıştır?

A
Bu teknik, birden çok bütçe uzmanının görüşlerinin alınmasını amaçlamaktadır
B
Bu teknikte, bir koordinatör veya moderatör birçok uzmanla görüşüp tahmin edilecek konu ile ilgili görüşleri alır
C
Uzmanların birbirleri ile konu üzerinde tartışmaları ve konuşmaları tavsiye edilir
D
Uzmanların kim oldukları bilinmez
E
Yönetici, uzmanlardan gelen tüm görüşleri toplar ve bu görüşlerden bir rapor hazırlar
5 numaralı soru için açıklama 
Uzmanların birbirleri ile konu üzerinde tartışmaları ve konuşmaları yasaktır.
Soru 6

Analizlerde karar almada kullanılan ölçülerden biri olan ve bir programda kullanılan girdi çıktı ilişkisi anlamına gelen ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkinlik
B
Verimlilik
C
Etkenlik
D
Eşitlik
E
Nicelik
6 numaralı soru için açıklama 
Tanımı verilen ölçü verimliliktir.
Soru 7

Bu yöntem en basitinden en karmaşığına kadar geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu yöntemle yapılan tahminlerin isabet derecesi geçmiş verilerin uzunluğu ile ilişkilidir. Bu yöntem, tahmin edilecek değişkendeki geçmiş yıl verilerini ele alıp bu verilere dayalı olarak çıkan trendin devam edeceği varsayımına dayalıdır.
Yukarıda verilen açıklama yöntemlerden hangisini ifade etmektedir?

A
Birim maliyete dayalı yöntem
B
Yargıya dayalı tahmin
C
Zaman serisi yöntemi
D
Delphi tekniği
E
Basit yöntem
7 numaralı soru için açıklama 
Zaman serisi yöntemi en basitinden en karmaşığına kadar geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu yöntemle yapılan tahminlerin isabet derecesi geçmiş verilerin uzunluğu ile ilişkilidir. Bu yöntem, tahmin edilecek değişkendeki geçmiş yıl verilerini ele alıp bu verilere dayalı olarak çıkan trendin devam edeceği varsayımına dayalıdır.
Soru 8

I.Yargıya dayalı tahmin
II. Birim maliyet dayalı yöntem
III. Basit yöntem
IV. Zaman serisi yöntemi
Yukarıdaki yöntemlerden hangileri nicel yöntemler arasında yer alır?

A
I - II
B
II - III
C
III - IV
D
I - IV
E
II - IV
8 numaralı soru için açıklama 
Yargıya dayalı tahmin ve birim maliyet dayalı yöntem nitel yöntemler arasında yer alırken basit yöntem ve zaman serisi yöntemi nicel yöntemler arasında yer alır.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisi Senaryo Yazma tekniğini kullanılır?

A
Maliyet Etkenlik Analizi
B
Fayda Etkinlik Analizi
C
Stratejik Analiz
D
Yöneylem Araştırması
E
İşlem Analizi
9 numaralı soru için açıklama 
Stratejik analize örnek olarak senaryo yazma gösterilebilir. Senaryo yazma gelecekteki olası olayların spekülatif değerlendirmelerini yapar ve bunlara göre analizleri farklılaştırır.
Soru 10

Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yatırım projesinin sosyal faydaları ile sosyal maliyetlerinin karşılaştırılması ile bir sonuca ulaşmaya çalışmak, bu analiz türü ile mümkündür. Bu teknikte, projenin veya hizmetin öncelikle faydalarının ve maliyetlerinin belirlenmesi, bunların yıllar itibariyle değerlerinin tahmin edilmesi daha sonra ise yıllar itibariyle fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlere indirgenmesi ve son olarak da karar alınması gerekir. Bu teknik, maliyetlerin ve faydaların para birimi cinsinden ifadesini gerektirmektedir.
Yukarıda verilen açıklama aşağıda yer alan analiz tekniklerinden hangisini ifade etmektedir?

A
Fayda Maliyet Analizi
B
Maliyet Etkenlik Analizi
C
Stratejik Analiz
D
Yöneylem Araştırması
E
İşlem Analizi
10 numaralı soru için açıklama 
Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yatırım projesinin sosyal faydaları ile sosyal maliyetlerinin karşılaştırılması ile bir sonuca ulaşmaya çalışmak, fayda maliyet analizi ile mümkündür. Bu teknikte, projenin veya hizmetin öncelikle faydalarının ve maliyetlerinin belirlenmesi, bunların yıllar itibariyle değerlerinin tahmin edilmesi daha sonra ise yıllar itibariyle fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlere indirgenmesi ve son olarak da karar alınması gerekir. Bu teknik, maliyetlerin ve faydaların para birimi cinsinden ifadesini gerektirmektedir.
Soru 11

I. Genel yönetim kapsamındaki İdareler
II. Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
III. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
IV. Sosyal Güvenlik Kurumları
V. Mahalli İdareler
Yukarıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleridir?

A
I – II – III
B
I – III – IV
C
II – III - V
D
I – II – V
E
I – II – V
11 numaralı soru için açıklama 
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri: a.Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri 1.Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler 2.Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler 3.Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları b.Sosyal Güvenlik Kurumları c.Mahallî İdareler
Soru 12

I. Genel bütçeli kuruluşlar tek bir tüzel kişilik altında toplanmıştır.
II. Aynı nakit idaresi altındadırlar.
III. Belli bir bakanlığa bağlıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I – II - III
E
II – III
12 numaralı soru için açıklama 
Genel bütçeli kuruluşların şu özelliklere sahip oldukları söylenebilir: Genel bütçeli kuruluşlar tek bir tüzel kişilik altında toplanmıştır. Aynı nakit idaresi altındadırlar. Nakit idaresini genel bütçeli kuruluşlar adına hazine yapmaktadır. Genel bütçeli kuruluşların kendi mal varlıkları yoktur, mal varlığını onlar adına Maliye Bakanlığı yürütmektedir. Hazine birliği kapsamında sayılmaktadırlar.
Soru 13

Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Özel Bütçe
B
Genel Bütçe
C
Katma Bütçe
D
Fon Bütçesi
E
Gelir Bütçesi
13 numaralı soru için açıklama 
5018 sayılı Yasa’nın 12 . maddesi özel bütçeyi şöyle tanımlamaktadır; “Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.
Soru 14

I. Her bir özel bütçeli kuruluşun ayrı bir tüzel kişiliği vardır.
II. Belli bir bakanlığa bağlıdır.
III.Sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlidirler.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin özelliklerindendir?

A
Yalnız III
B
I – II
C
II – III
D
I – III
E
I – II - III
14 numaralı soru için açıklama 
Özel bütçeli idareleri olarak adlandırılan kurumların listesine bakıldığında ve 5018 sayılı Yasa’daki hükümlerden özellikleri olarak şunlar sayılabilir: Her bir özel bütçeli kuruluşun ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlidirler. Belirli bir bakanlığa bağlıdırlar. Ancak bu bağlılık, özerkliğe sahip olmalarına engel değildir. Kendi mal varlıkları vardır ve yönetimini kendileri yaparlar. Kendilerine ait gelirleri vardır. Kendi nakit idarelerini yaparlar.
Soru 15

Kişileri iradeleri dışında uğradıkları fiziki ve iktisadi tehlikelerin zararlarından kurtarmak veya bu tehlikelerin zararlarını azaltmak, kişi ye bu zararlar karşılığında insanlık onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak amacıyla sosyal devlet ilkeleri gereğince kurulmuş kamu kuruluşları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
B
Mahalli İdareler
C
Genel Bütçeli Kuruluşlar
D
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
E
Özel Bütçeli Kuruluşlar
15 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik kuruluşları; kişileri iradeleri dışında uğradıkları fiziki ve iktisadi tehlikelerin zararlarından kurtarmak veya bu tehlikelerin zararlarını azaltmak, kişi ye bu zararlar karşılığında insanlık onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak amacıyla sosyal devlet ilkeleri gereğince kurulmuş kamu kuruluşlarıdır.
Soru 16

Etkisi bir dönem bir bütçe dönemi ile sınırlı olan ve devletin işlerliğinin devamı için gerekli olan harcamaların tümü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Sosyal Güvenlik Gideri
B
Cari Gider
C
Yatırım Gideri
D
Düzenleyici Gider
E
Denetleyici Gider
16 numaralı soru için açıklama 
Cari gider: Etkisi bir dönem bir bütçe dönemi ile sınırlı olan ve devletin işlerliğinin devamı için gerekli olan harcamaların tümüne verilen addır.
Soru 17

Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Özel Bütçe
B
Genel Bütçe
C
Katma Bütçe
D
Fon Bütçesi
E
Gelir Bütçesi
17 numaralı soru için açıklama 
Genel Bütçe: Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir
Soru 18

I. Belediye Meclisi
II. Belediye Encümeni
III.İl Genel Başkanı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri belediye organları içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I – II
D
II – III
E
I – II - III
18 numaralı soru için açıklama 
Belediyenin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?

A
Borçlanmaya karar vermek.
B
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
C
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
D
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
E
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
19 numaralı soru için açıklama 
Borçlanmaya karar vermek belediye encümenin değil, belediye meclisinin görevidir.
Soru 20

I. Vali
II. İl encümeni
III. İl Genel meclisi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri il özel idaresi organları içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I – III
D
II – III
E
I – II - III
20 numaralı soru için açıklama 
İl özel idaresinin organları, il genel meclisi, il encümeni ve validir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...