Devlet Bütçesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Devlet Bütçesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bütçe sürecinin belirli yasal çerçevede yürütülmesi devlet bütçesinin hangi niteliğini yansıtır?

A
İktisadi nitelik
B
Ekonomik nitelik
C
Siyasi nitelik
D
Hukuki nitelik
E
Politik nitelik
Soru 2

Dünya tarihinde ilk devlet bütçelerinin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin alacaklarını ve borçlarını hesaplamak
B
Ekonomik istikrarı sağlamak
C
Gelir dağılımında eşitliği sağlamak
D
Devletin ticari ilişkilerini düzenlemek
E
Devletin hangi hizmetleri nasıl finanse edeceğini belirlemek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin çağdaş işlevlerinden biridir?

A
Siyasi işlev
B
Hukuki işlev
C
İstikrar işlevi
D
Mali işlev
E
Denetim işlevi
Soru 4

Telafi edici bütçe kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu kurama göre devlet kamu harcamalarını karşılamak için borçlanmaya başvuramaz.
B
Keynes’in fikirlerine dayanır.
C
Temel yaklaşımı durgunluk içindeki genel ekonomik durumu genişletmektir.
D
Ekonomiyi devlet harcamalarını kullanarak genişletmeyi ve tam istihdam düzeyine çıkarmayı amaçlar.
E
Devletin ekonomiye müdahalesini gerekli görür.
Soru 5

Gelirlerin bütçede brüt tutarlarıyla yer aldığı bütçeleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütün gelirlerin ve giderlerin bütçede gösterilmesi yöntemi
B
Safi hasılat yöntemi
C
Gelirlerin bütçede gösterilmesi yöntemi
D
Adem-i tahsis yöntemi
E
Gayrisafi hasılat yöntemi
Soru 6

Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hüküm konulması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin ihlali anlamına gelir?

A
Sınırlı yetki ilkesi
B
Alenilik ilkesi
C
Anlaşılır olma ilkesi
D
Denklik ilkesi
E
Tasarruf ilkesi
Soru 7

Halkın temsilcilerinin hükümet tarafından gerçekleştirilecek vergi ve benzeri kamu gelirleri ile kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme ve onaylama hakkına ne ad verilir?

A
Sükna hakkı
B
Bütçe hakkı
C
İntifa hakkı
D
Bütçe zaptı
E
Rüçhan hakkı
Soru 8

Genel ve katma (özel) bütçeler toplamı ile hazine yardımları dikkate alınarak hesaplanan birleştirilmiş devlet bütçesine ne ad verilir?

A
Program bütçe
B
Klasik bütçe
C
Özerk bütçe
D
Performans bütçe
E
Konsolide bütçe
Soru 9

Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarının ödenmesi için oluşturulan alacaklı AvrupalI ülkelerinin temsilcilerininde bulunduğu karma komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliye Nezareti
B
Hazine-i Celile
C
Düyun-u Umumiye idaresi
D
Hassa Hâzinesi
E
Islahatı Maliye
Soru 10

Bütçeleme sistemleri içerisinde en basit olanı ve “lump-sum” olarak da bilinen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdari bütçe
B
Konsolide bütçe
C
Katma bütçe
D
Torba bütçe
E
Ek bütçe
Soru 11

Program bütçe sürecinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

A
Devletin hangi işleri yapacağının
B
Her kuruluşun işlevlerinin
C
Her kuruluşun faaliyetlerinin
D
Faaliyette bulunacak kuruluşların
E
Kullanılabilecek kaynakların maksimum miktarının
Soru 12

Klasik bütçeleme sistemi, devlet teşkilatına dayalı ödenek tahsis eder. Bütçeler bu yapı içerisindeki kuruluşlar bazında yapılmaktadır. Bu nedenle klasik bütçelemeye ________ de denilmektedir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
özel faaliyetler bütçesi
B
sağlık bütçesi
C
örgüt bütçesi
D
devlet bütçesi
E
kamu bütçesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi program analiz tekniklerinden biri değildir?

A
Fayda maliyet analizi
B
Maliyet etkenlik analizi
C
Yöneylem araştırması
D
Stratejik analiz
E
Kantitatif yöntemler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi yönteminde kullanılan tahmin araçlarından biri değildir?

A
Hareketli ortamlar tekniği
B
Delphi tekniği
C
ARMA tekniği
D
Exponential smoothing tekniği
E
Box-Jenkins tekniği
Soru 15

En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan belediye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci kademe belediyeleri
B
Olağan belediyeler
C
İlk kademe belediyeleri
D
Büyükşehir belediyeleri
E
Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin gelirlerinden biri değildir?

A
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar
B
Bağışlar
C
İlan ve reklam vergisi gelirleri
D
Faiz ve ceza gelirleri
E
Taşınır ve taşınmaz malların kirasından elde edilen gelirler
Soru 17

Bütçenin yasa olarak değerlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel dayanağının Anayasa olması
B
İstihdam ve fiyat istikrarını belirlemede araç olması
C
Ülke ekonomisini belirlemesi
D
Siyasi nitelikleri barındırması
E
Enflasyonla mücadelede belirleyici olması
Soru 18

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetine ne ad verilir?

A
Dış denetim
B
İç denetim
C
Ön mali kontrol
D
Mali yönetim
E
Fayda analizi
Soru 19

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçma kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?

A
6
B
8
C
10
D
20
E
35
Soru 20

Türkiye'de mali yıl ne zaman başlar?

A
31 Aralık
B
1 Ocak
C
1 Mart
D
1 Nisan
E
1 Temmuz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...