Din ve Toplum 2016-2017 Final Sınavı

Din ve Toplum 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Sosyal kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış, süreklilik kazanmış, eş güdümlenmiş, güçlü bir şekilde onaylanmış ve yaygınlık kazanmış sosyal örüntü, rol ve ilişki yapısıdır.”
Yukarıda “sosyolojiye göre” tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum
B
Devlet
C
Ahlak
D
Toplum
E
Sivil Toplum Örgütü
Soru 2

Aşağıdaki yazar - kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ludvving Feuerbach - Hristihyanlığın Özü Üzerine
B
Kari Marx - Din Sosyolojisine Giriş
C
David Hume - Dinin Doğası Üzerine
D
Emile Durkheim - Dini Hayatın Temel Biçimleri
E
Max VVeber - Protestan Ahlakı ve Kaplitalizmin Ruhu
Soru 3

İslam devleti anlayışını savunarak İslami hareketleri en fazla etkileyen, Müslüman Kardeşler hareketi içinde yer aldığı gerekçesiyle Mısır’da idama mahkûm edilmiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammed Kaddumi
B
Muhammed Abduh
C
Seyyit Kutup
D
Ebul Ala Mevdudi
E
Gemal Abdul Nasır
Soru 4

“Hak, Muhammed, Ali” üçlemesi etrafında oluşan inanç yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zerdüştlük
B
Sebecilik
C
Sünnilik
D
Kadıyanilik
E
Alevilik
Soru 5

“Ihya-yı Ulumi’d-din” ve “Kimya’yı Saadet” adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbnu’l-Arabi
B
El mal 111 Hamdi Yazır
C
Güneyd el Bağdadi
D
imam Gazzali
E
Kuşeyri
Soru 6

Sosyolojide, toplumsal yapının zaman içinde geçirdiği dönüşümlere işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinamizm
B
Evrim
C
Toplumsal değişim
D
Toplumsal eylem
E
Toplumsal ilerleme
Soru 7

Millet Sistemine dayalı bir yapısı olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mısır
B
Yunan
C
Bizans
D
Roma
E
Osmanlı
Soru 8

İslam dünyasında, modern yorumun hatalarına karşı çıkan ve İslam’ın tarihsel birikimine sahip çıkan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel İslam
B
Mutedil İslam
C
Postmodern İslam
D
Kutsal inanış
E
Modernizm
Soru 9

Rudolf Otto'ya göre dinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet, dine karşı bir panzehirdir.
B
Din, aşkın varlıklara iman etmektir.
C
Din, toplumun ürettiği bir fenomendir.
D
Din kutsalın tecrübesidir.
E
Din, kendisiyle kutsal bir kozmozun tesis edildiği beşerî girişimdir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hindu kast sistemindeki toplumsal katmanlardan biri değildir?

A
Brahmanlar
B
Protestanlar
C
Kişatriyalar
D
Vaişyalar
E
Sudralar
Soru 11

Katolik Kilisesi'nin en yüksek ruhani lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rahibe
B
Papaz
C
Papa
D
Havari
E
Rahip
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda tabakalaşma örneğinde sütunlaşmayı meydana getiren sütunlardan biri değildir?

A
Katolikler
B
Anglikanlar
C
Sosyalistler ve sosyal demokratlar
D
Protestanlar
E
Liberaller
Soru 13

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kari Marx’ın görüşleri arasında yer alır?

A
Toplumsal yapı, üretim ve mübadele ilişkileridir.
B
Devlet gereklidir.
C
Ekonomi üst yapı kurumudur.
D
Din ilahi bir yasalar bütünüdür
E
Toplumda çatışma önemsizdir.
Soru 14

“Tanrı’nın Ölümü” ile nitelenmiş olan modernleşme çağma karşılık dinin ölmeyişi, aksine yükselişini ifade eden metefor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Revitalizasyon
B
Tanrı'nın yükselişi
C
Tanrı’nın intikamı
D
Dinsel dinamizm
E
Dinde canlılık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sekülerizmi sosyal bilimlerde en açık biçimde kuramsallaştıran düşünürlerden biridir?

A
Ali Şeriati
B
Seyyid Hüseyin Nasr
C
Kari Jung
D
Talcott Parsons
E
Emile Durkheim
Soru 16

Sivil dini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern toplumlarda sekülerleşmenin etkisiyle kaybolan ulusal birlik ve dayanışmanın yerine milliyetçi bir işlevi yerine getirecek bir dinsellik biçimidir.
B
Modern toplumlarda dine karşı sekülerizmin başarısıdır.
C
Modern dünyada dinin canlanmasıdır.
D
Geleneksel dinin güç kazanmasıdır.
E
Dinin küreselleşmesidir.
Soru 17

“Katı olan her şey buharlaşıyor” sözü aşağıdaki hangi sosyolojik gerçekliğin ifadesi olarak kullanılmaktadır?

A
Değişime karşı fazla direnmemek gerektiğinin
B
Modernleşmenin gelenekçi yapıların tehdidi altında olduğunun
C
Toplumsal yapının sağlamlığının
D
Toplumda din dahil en güçlü yapıların zamanla değişime mahkum olduğunun
E
Geleneğin modernleşmeden daha kalıcı olduğunun
Soru 18

B.Turner’e göre dinsel fundamentalizm aşağıdakilerden hangisine bir tepki sayılmalıdır?

A
İslam’a, Şiiliğe ve Sünniliğe
B
Gelekselciliğe, ilericiliğe ve sanayileşmeye
C
Protestanlığa, Kalvinizme ve Metodizme
D
Batıcılığa, teknolojiye ve bilimsel keşiflere
E
Küreselleşme, çokkültürcülük ve postmodern çoğulculuğa
Soru 19

Dinlerin kendi aralarındaki mezhep veya meşrep farklılaşmalarını hatta ulusal dağınıklıklarını aşarak bir birlik oluşturma eğilimine ne ad verilir?

A
Küreselleşme
B
Dünyevileşme
C
Anomi
D
Ekümenizm
E
Evrenselcilik
Soru 20

Fundamentalizm kavramını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam dünyasındaki gelişmelere verilen bir addır.
B
ABD'de 19. yüzyıl sonlarında modern kültüre karşı çıkan ve günümüze kadar süren bir Hristiyan hareketidir.
C
İsrail’de, Yahudilikle ilgili gelişmelere verilen addır.
D
Katolik bir harekettir.
E
Batıda 19. yüzyıl ortalarında doğan teknolojik bir hareketin adıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x