Diş Politika Analizi 2017-2018 Vize Sınavı

Diş Politika Analizi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arap Baharı sürecindeki halk hareketleri ülkelerin liderlerini ve bu liderlerin yapabileceklerini oldukça sınırlandırmıştır. Bu hareketlerin etkisini inceleyen bir araştırmacının aşağıdaki hangi devlet-altı birimi analizinde temel aldığı söylenebilir?

A
Kamuoyu
B
Anarşik yapı
C
Çıkar grupları
D
Baskı grupları
E
Liderin özellikleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dış politika analizinin en önemli iki özelliğinden biridir?

A
Sadece devlet odaklı olması
B
Birden fazla seviyeli olması
C
Medyanın etkisini göz ardı etmesi
D
Sürecin nasıl işlediğine odaklanması
E
Tek faktörlü olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sistem seviyesinde analizin konusu değildir?

A
Küresel ekonomik ilişkiler
B
Ülke liderlerinin etkinliği
C
Küresel bilimsel gelişmeler
D
Çevre sorunları
E
Terörizm
Soru 4

Dış politika araştırma yöntemi ile bu yöntemin niteliğini veya kullandığı tekniği gösteren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
içerik analizi - Kodlama
B
Deneysel yöntem - Sebep sonuç ilişkisi
C
Simülasyon - Parametrelerin bilgisayarca belirlenmesi
D
Vaka analizi - Tarihsel inceleme
E
içerik analizi - Dolaylı çıkarım
Soru 5

Olayların ve durumların niteliği ile ilgilenen araştırma yöntemine ne ad verilir?

A
Kalitatif(nitel)
B
Operasyonel kod
C
Kantitatif(nicel)
D
Kişilik analizi
E
Fizyolojik etkiler
Soru 6

Devletler bazen karşı tarafın gücünü ve kapasitesini yanlış algılarlar. Kendi güçlerini artırmak için silahlanan devletler karşı tarafta bir korku yaratırlar ve sonuçta her iki taraf da silahlanma yarışının kısır döngüsüne kapılır.
Bu yanlış algılama durumu ve sonuçları dış politika analizinde ve uluslararası ilişkiler çalışmalarında aşağıdaki hangi kavram çerçevesinde İncelenmektedir?

A
Operasyonel Kod
B
Güvenlik açmazı
C
Bilişsel süreçler
D
Lider kişilik analizi
E
imaj teorisi
Soru 7

Operasyonel Kod nedir?

A
Devletin diğer devletlerle ilişkilerinde belirlediği temel ilkelerdir.
B
Kamuoyunun inanç sisteminin liderler üzerindeki etkisin inceleyen yöntemdir.
C
Devletlerin çatışmaları uzlaşma ile çözmede kullandıkları temel yöntemdir.
D
Uluslararası operasyonlarda izlenen temel ilkelerdir.
E
Liderlerin dış politika kararlarını, davranışlarına odaklanarak açıklayan yöntemdir.
Soru 8

1950’lerden önce dış politika analizlerinin tanımlayıcı nitelikte olduğu ve siyasal süreçlerden ziyade siyasal sonuçların toplum seviyesindeki psikolojik etkilerinin çalışıldığı görülmektedir.
Buna göre ilgili dönemde aşağıdaki hangi bilim dalında çalışan akademisyenlerin görece faal olduğu söylenebilir?

A
Uluslararası ilişkiler
B
Siyasal antropoloji
C
Kamu yönetimi
D
Sosyal psikoloji
E
Tarih
Soru 9

Ho Chi Minh'in ABD'yi sömürgeci Fransız yaklaşımının bir devamı olarak değerlendirmesi ve ne olursa olsun ABD güçlerini geri püskürtmek için alacağı riskler ABD Başkanı Johnson için anlaşılması neredeyse imkansız bir durumu temsil etmiştir. Başkan Johnson'un yanlış algısı sonuçta savaşın uzamasına sebep olmuştur.
Yukarıdaki durumda liderin yanlış algılarının savaşa yönelik etkilerinden hangisi söz konusu olmuştur?

A
Liderin düşmanı/rakibi hakkındaki görüşü
B
Liderin sömürgeciler hakkındaki görüşü
C
Liderin düşmanının/rakibinin gücü hakkındaki görüşü
D
Liderin siyasi tarih hakkındaki görüşü
E
Liderin kendisi hakkındaki görüşü
Soru 10

Liderlerin kendi fikir ve tutumlarına bağlı olarak olayın tek bir noktasına odaklanırken başka konuları göz ardı etmelerine ne ad verilir?

A
Aşırı güven
B
Meşruiyet
C
Güç gösterisi
D
Seçici dikkatsizlik
E
Etik davranış
Soru 11

1996-1997 yıllarında Türkiye “direksiyonu farklı yönlere kırmak isteyen iki sürücülü bir ülke halindeydi” değerlendirmesi, dış politikada karar verme açısından aşağıdaki hangi duruma uygun düşmektedir?

A
Mutabakat modelinin benimsenmesi
B
Paylaşımcı yaklaşımın uygulanması
C
Altküme çözümünün geçerliliği
D
Koalisyon hükümetlerinin varlığı
E
Entegre çözümün mümkün olması
Soru 12

Aşağıda devlet bürokrasisinin incelenmesinde kullanılan modeller ile bu modellerin benimsediği varsayımlar arasında eşleştirmeler verilmiştir.
Aşağıdaki hangi eşleştirmedeki model ile varsayım arasında çelişki vardır?

A
Örgütsel süreç modeli - Her organizasyon kendine ait alt-kültür oluşturur.
B
Rasyonel politika modeli - Ulusal çıkara en çok hizmet eden seçenek izlenir.
C
Bürokratik siyaset modeli - Kurumların uzmanlıkları çalışan bireylere bağlıdır.
D
Bürokratik siyaset modeli - Kararlar çeşitli politik pazarlıkların sonucudur.
E
Örgütsel süreç modeli - Kişiler ve organizasyonlar rasyonel davranır.
Soru 13

Dış politika kararı almak için toplanan bir grupta Oy Birliği Modelinin uygulanması kabul edilmişse, bu gurubun bir karara varabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Karara yönelik tartışmalarda bazı üyelerin baskın rol oynaması
B
Grup içinde farklı kişisel özelliklere sahip bireylerin bulunması
C
Grup içinde farklı güç seviyelerinde bireylerin bulunması
D
Bütün üyelerin tek bir opsiyon üzerinde anlaşmış olması
E
Her bir üyenin tartışılan konu hakkında tek başına karar vermesi
Soru 14

Dış politika konularında liderin bireysel çalışmasına göre grup çalışmasının daha verimli olacağı yönünde bir varsayım mevcuttur. Bu verimlilik varsayımının dayandığı temel neden ve dış politikada verimli süreçten kasıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin ulusal çıkar doğrultusunda çalıştığının gösterilmesi
B
Problemin şeklinin belirlenmesi ve seçeneklerin tartışılması
C
Kısıtlı vakit içerisinde görevlerin grup üyelerine dağıtılması ile bilginin düzenlenmesi ve lidere ihtiyacı olan ortamın sağlanması
D
Çeşitli baskılar karşısında lidere manevi destekte bulunulması
E
Asıl kararların alındığı kurumlar için bir sis perdesi oluşturulması
Soru 15

I.Grup içi üyeler kendilerini uyum için baskı altında hissetmektedirler.
II. Gruptaki herkesin hemfikir olduğu varsayımı vardır.
III. Grup içinde oluştuğu varsayılan uyum nedeniyle daha az sayıda alternatif durum ve kısıtlı bilgi değerlendirilir.
Yukarıdaki özellikler hangi kavrama aittir?

A
Oybirliği modeli
B
Riskli değişim
C
Groupthink
D
Mutabakat modeli
E
Grup polarizasyonu
Soru 16

Dış politika analizinde teorik açıdan hangi tür siyasal yapıya sahip devletlerde politikacıların kamuoyuna karşı daha hassas, halkın hislerine ve önceliklerine daha duyarlı olduğu kabul edilmektedir?

A
Nisbi temsil sistemi
B
Meclis sistemi
C
Yarı-başkanlık sistemi
D
Parlamenter sistem
E
Başkanlık sistemi
Soru 17

Arap Baharı sürecinde ortaya çıkan Libya savaşında ABD’nin taraf olması ve NATO aracılığıyla harekât başlatması, Başkan Obama’nın iç politik sorunlardan kamuoyunu uzaklaştırması olarak değerlendirilmiştir.
Bu gelişmeden dış politika süreci hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarsanabilir?

A
Kamuoyu elimine edilmeye çalışılan politika için kullanılır.
B
Elitler ve karar alıcılar tarafından kamuoyu yönlendirilir.
C
Kamuoyunun tercihi ile politikalar arasında sıkı bir bağ vardır.
D
Lider gelecekte elde edeceği çıkarlar için kamuoyunu dikkate alır.
E
Kamuoyu desteği lideri uluslararası unsurlardan daha fazla etkiler.
Soru 18

ABD ordusunda görevli Bradley Manning’in elindeki bilgileri Juilian Assange’a ulaştırmasıyla Amerikan yetkililerinde büyük bir endişe ortaya çıkmış ve olay “Wİkileaks skandali” olarak adlandırılmıştır.
Bu olayda medya ve dış politika hakkında aşağıdakilerden hangisine en iyi örnek oluşturur?

A
Medya devletin ulaşamayacağı bilgilere ulaşarak siyasileri yönlendirmeye çalışır.
B
Medya siyasilerin hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini belirlemek ister.
C
Medya orduya ve devlete ait gizli bilgileri kamuoyuna sunarak güç kazanabilir.
D
Medya haberleri kamuoyuna tarafsız bir şekilde sunmakla sorumludur.
E
Medyanın ancak doğru olan haberleri kamuoyuna sunma sorumluluğu vardır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisinin tanımlarından biri değildir?

A
Bir devletin başka devletleri bilgilendirmesi ve etkilemeye çalışmasıdır.
B
Bir devletin amacına diplomatik taktikler aracılığıyla ulaşma çabasıdır.
C
Bir devletin başka devletlerin toplumlarıyla bağlantıya geçmesidir.
D
Devletin kendi çıkarlarına uygun bir ortam yaratma girişimidir.
E
Bir devletin kendi kamuoyunu iç politik sorunlardan uzaklaştırmasıdır.
Soru 20

Bireyin medya karşısında tam anlamıyla savunmasız ve etkiye açık olmadığından hareketle medyanın vatandaş üzerindeki etkisinin sınırlı ya da asgari seviyede olduğunu varsayan modele ne ad verilmektedir?

A
Asgari Etki Modeli
B
ince Etki Modeli
C
Rasyonel Politika Modeli
D
Hipodermik Model
E
Bürokratik Siyaset Modeli
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x