Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2018-2019 Vize Sınavı

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gümrük vergisine konu olan eşyaların CİF değeri nasıl hesaplanır?

A
FOB değeri - navlun bedeli - sigorta bedeli
B
FOB değeri + navlun bedeli - sigorta bedeli
C
FOB değeri + sigorta bedeli
D
FOB değeri + navlun bedeli + sigorta bedeli
E
FOB değeri + navlun bedeli
Soru 2

Kambiyo senetlerinden oluşan borcun asıl borçlusu tarafından ödenmemesi halinde, ödemeyi garanti altına almak için senet üzerine üçüncü bir tarafın imza koyması işlemine ne ad verilir?

A
Teminat
B
Kefalet
C
Aval
D
Keşide
E
Ciro
Soru 3

Birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından, belirli bir işin birlikte yapılmasını taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurulan, üyelerin işin yapılması açısından hak ve sorumluluklarının kendi uzmanlıkları çerçevesinde ayrıldığı ortaklığa ne ad verilir?

A
Konsorsiyum
B
Ortak Girişim
C
iş ortaklığı
D
Kartel
E
Konsern
Soru 4

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına ne ad verilir?

A
Gümrük beyanı
B
Gümrük kontrolü
C
Gümrük gözetimi
D
Gümrük rejimi
E
Gümrük idaresi
Soru 5

Yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülen, İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemine ne ad verilir?

A
Transit ticaret
B
Offset
C
Ticari kiralama
D
Bağlı muamele
E
Konsinye ihracat
Soru 6

İhraç etme amacıyla yapılan ithalata ne ad verilir?

A
Akreditifli ithalat
B
Mal karşılığı ithalat
C
Ankonsinyasyon ithalat
D
Vesaik karşılığı ithalat
E
Geçici Kabullü ithalat
Soru 7

I. Karasuları
II. iç suları
III. Hava sahası
Yukarıdakilerden hangileri gümrük bölgesine dahildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 8

Bir ülkenin ihracatının ithalatından fazla olması aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlar?

A
istihdamın az olması
B
Dış ticaret fazlası vermesi
C
Teşviklerin çok olması
D
Döviz kurunun düşük olması
E
Üretimin çok olması
Soru 9

I. Tacirlik sıfatının kazanılması
II. ilgili ithalatçı Birliği’ne üye olunması
III. Vergi dairesinden mükellef kaydının alınması
Kitap ve diğer yayınların ithalatında ithalatçı vasfının kazanılabilmesi için yukarıdaki şartlardan hangilerinin sağlanması zorunludur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10

I. Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak
II. Yabancı sermaye ve teknoloji girişini yavaşlatmak
III. Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek
Yukarıdakilerden hangileri serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim işleminin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
DAP
B
FCA
C
CPT
D
DAT
E
DDP
Soru 12

İthalatçının en çok risk üstlendiği ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malın Elden Çıkarılmasından Sonra Ödeme
B
Mal Mukabili Ödeme
C
Vesaik Mukabili Ödeme
D
Peşin Ödeme
E
Kabul Kredili Ödeme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi efektif olarak kabul edilmektedir?

A
Yabancı banknot
B
Bankadaki yabancı para
C
Yabancı para üzerinden düzenlenmiş çek, senet
D
Yabancı para üzerinden alacak
E
Yabancı para üzerinden borç
Soru 14

İthalatçının talimatına dayanarak, bir bankanın belirli bir paraya kadar, belirli bir süre içinde, belirli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, ihracatçıya ödeme yapacağını veya ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini ihracatçıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesi esasına dayanan ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kabul Kredili Ödeme
B
Vesaik Mukabili Ödeme
C
Akreditifli Ödeme
D
Açık Vadeli Ödeme
E
Mal Mukabili Ödeme
Soru 15

Akreditif taraflarından biri olan “akreditif amiri” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
ithalatçı bankası
B
Gümrük memurluğu
C
ihracatçı
D
ihracatçı bankası
E
ithalatçı
Soru 16

Aşağıdaki hesaplardan hangisi özkaynaklar hesap grubunda yer alan hesap sınıflarından biridir?

A
Alınan Avanslar
B
Kâr Yedekleri
C
Borç ve Gider Karşılıkları
D
Brüt Satışlar
E
Stoklar
Soru 17

Uygun bir ibraz altında poliçelerin veya belgelerin, görevli bankanın ramburse edilmesi gereken banka iş gününde veya daha önce görevli banka tarafından lehtara avans ödeme yapılarak veya avans ödeme yapılacağı kabul edilerek satın alınmasını ifade eden dış ticaret terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teyit
B
iştira
C
ibraz
D
Lehtar
E
Akreditif
Soru 18

Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eden temel muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önemlilik
B
Özün önceliği
C
Maliyet esası
D
ihtiyatlılık
E
Parayla ölçme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Plam’nda yer alan hesap gruplarından biri değildir?

A
Gelir Tablosu Hesapları
B
Nazım Hesaplar
C
Maliyet Hesapları
D
Muavin Hesaplar
E
Bilanço Hesapları
Soru 20

I. Kârlılık
II. Tutarlılık
III. Güncellik
Yukarıdakilerden hangileri muhaseben temel kavramları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...