Dönemsonu İşlemleri 2018-2019 Final Sınavı

Dönemsonu İşlemleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir işletmenin 2017 yılı muhasebe kârı 80.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 20.000 TL, vergiden muaf gelirleri 33.000 TL’dir.
Bu bilgilere göre vergiye tabi kâr (mali kâr) kaç TL’dir?

A
67.000
B
70.000
C
80.000
D
90.000
E
100.000
Soru 2

“K” işletmesinin 5 Ocak tarihinde 10.000 TL’ye satın aldığı demirbaşın faydalı ömrü 5 yıldır.
Bu bilgilere ve normal amortisman yöntemine göre ikinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç TL’dir?

A
4.000
B
3.000
C
2.000
D
1.000
E
500
Soru 3

Hesap dönemi boyunca, sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki nakit girişleri veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar ile öz kaynaklarda artışa neden olan ekonomik faydalardaki artışlara ne ad verilir?

A
Zarar
B
Gelir
C
Hasılat
D
Gider
E
Borç
Soru 4

Borç senetleri reeskonta tabi tutulduğunda yapılacak yevmiye kaydı yukarıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 5

Tahsil olanağı tamamen ortadan kalkan senetsiz ve senetli alacaklar ________ olarak kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
personelden alacak
B
ortaklardan alacak
C
değersiz alacak
D
şüpheli alacak
E
iştiraklerden alacak
Soru 6

Kısıt amortisman aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

A
Demirbaş
B
Otobüs
C
Binalar
D
Stoklar
E
Binek otomobil
Soru 7

Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem kârı/zararı hesabına devredilmez?

A
Satılan Hizmet Maliyeti
B
Reeskont Faiz Gelirleri
C
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
D
Borç Senetleri Reeskontu
E
Komisyon Giderleri
Soru 8

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Stoktan sağlanacak kâr 2.000 Satış fiyatı 7.500 Tamamlama maliyeti 530 Stok maliyeti 6.000 Satış giderleri 300
Bu bilgilere göre işletmenin net gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?

A
6.670
B
6.610
C
5.500
D
5.000
E
4.800
Soru 9

__________ , varlıkların elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları veya onlara karşılık verilen varlıkların piyasa değerleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Cari maliyet
B
Gerçeğe uygun değer
C
Gerçekleşebilir değer
D
Kullanım değeri
E
Maliyet bedeli
Soru 10


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Gelecek döneme ait olan gelirlerin aktarılmasına
B
Gider tahakkukuna
C
Gelir hesaplarının kapatılmasına
D
Gelir tahakkukuna
E
Döneme ait gelirin tahsil edilmesine
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, işletme sahiplerinin işletmeye sermaye olarak verdikleri değerler ile işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmeden çekilmemiş dönem kârı, önceki dönem kârları ve yedeklerden oluşur?

A
Stoklar
B
Ticari mallar
C
Ticari alacaklar
D
Öz kaynaklar
E
Dönen varlıklar
Soru 12

“X” işletmesinin dönem sonu sayımında para mevcudu 200.000 TL’dir. Kasa hesabının borç taraf toplamı 600.000 TL, alacak tarafı toplamı ise 150.000 TL’dir.
Bu bilgilere göre aradaki farkın nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Ticari işlemler sırasında fazla bir ödeme yapılması
B
Dönem içinde tahsilat yapılması ancak kayıtlara geçmemesi
C
Herhangi bir ödeme kaydının unutulması
D
Kasadan sorumlu kişinin zimmetine para geçirmesi
E
Dönem içinde eksik para tahsilatı yapılması
Soru 13

Vergi Usul Kanunu’na göre satıcılar hesabı aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlenir?

A
Borsa rayici
B
Tasarruf değeri
C
Net gerçekleşebilir değer
D
Gerçeğe uygun değer
E
Mukayyet değer
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Varlığın kalıntı değeri
B
Varlığın maliyetini oluşturan unsurlar
C
Varlığın maliyeti
D
Varlığın tahmini ekonomik ömrü
E
Amortisman yöntemi
Soru 15

İşletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet ahırımdan kaynaklanan borçları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıkarılmış tahviller
B
Öz kaynaklar
C
Ticari borçlar
D
Borç senetleri
E
Banka kredileri
Soru 16

12 aydan uzun sürede ödenecek borçlar aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Gelir tablosunda
B
Kâr dağıtım tablosunda
C
Duran varlıklarda
D
Uzun vadeli yabancı kaynaklarda
E
Kısa vadeli yabancı kaynaklarda
Soru 17

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönümde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya dönem net zararını kapsayan tablosuna ne ad verilir?

A
Bilanço
B
Gelir tablosu
C
Öz kaynak değişim tablosu
D
Nakit akış tablosu
E
Fon akış tablosu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz?

A
Finansman giderleri
B
Menkul kıymetler
C
Ticari alacaklar
D
Özel tükenmeye tabi varlıklar
E
Stoklar
Soru 19

Normal amortisman yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Amortisman oranı Tin, malın tahmini faydalı ömrüne bölünmesi ile bulunur.
B
Amortismana tabi tutar, maddi duran varlığın maliyet bedelinden, kalıntı değeri düşüldükten sonra kalan tutardır.
C
Eşit paylı amortisman yöntemi olarak da bilinir.
D
Amortisman oranı 2 ile çarpılır.
E
Varlığın maliyeti ekonomik ömrüne eşit olarak pay edilir.
Soru 20

Kapanış kayıtlarından sonra aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?

A
Kesin mizan
B
Yevmiye kayıtları
C
Finansal tablolar
D
Ara mizan
E
Büyük defter kayıtları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...