Dönemsonu İşlemleri 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Dönemsonu İşlemleri 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dönem başı açılış, dönem içi kayıtlar ve çıkarılan mizandan sonra işletmenin kayıtlı durumu ortaya çıkar. İşletmelerin kayıtlı durumunun finansal tablo düzenleme akşamı itibariyle gerçek durumunu gösterebilmesi amacı ile uyuşmayan konular ile ilgili gerekli düzeltmeleri yapması gerekir.
Bütün bu işlemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A
Dönem sonu İşlemleri işletmelerin gerçek durumlarını göstermesi açısından gereklidir.
B
Dönem sonu işlemleri için her işletmenin kullandığı standartlar farklı olmalıdır.
C
Ticari borç ile mali borç ayrı kavramlardır.
D
İşletmeler kayıt tutmazlarsa mali ceza alabilirler.
E
İşletmelerin gerçek durumunu göstermeyen finansal tabloların düzenlenmesinde bir sakınca yoktur.
1 numaralı soru için açıklama 
Dönem sonu İşlemleri işletmelerin gerçek durumlarını göstermesi açısından gereklidir.
Soru 2

İşletmelerde envanter çıkarma zamanı genel olarak hangi gün kabul edilir?

A
1 Ocak
B
30 Haziran
C
1 Temmuz
D
15 Eylül
E
31 Aralık
2 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerde envanter çıkarma zamanı genel olarak 31 Aralık, yani her yılın son günü kabul edilir. İşletmelerde faaliyet dönemi 1 Ocak tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer. Her 31 Aralık itibariyle işletme ile ilgili taraşara işletmenin finansal tabloları sunulur. Sunulacak finansal tabloların gerçeği gösterebilmesi, ihtiyaca uygun bilgilerin yer alabilmesi, karşılaştırılabilir ve anlamlı olabilmesi için envanter işlemleri yapılır.
Soru 3

Vergi Kanunlarının ölçülerine göre hesaplanan kâra mali kâr denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mali kâr hesaplanmasında kullanılabilir?

A
Ticari Kâr + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
B
Ticari Kâr - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler + Vergiden Muaf gelirler
C
Muhasebe Kârı - Vergiden Muaf gelirler
D
Muhasebe Kârı + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler - Vergiden Muaf gelirler
E
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler + Vergiden Muaf gelirler
3 numaralı soru için açıklama 
Vergi Kanunlarının ölçülerine göre hesaplanan kâr veya zarara ise, mali kâr veya zarar denir. Vergi Kanunları, faaliyet sonucunun hesaplanmasında bazı giderlerin indirilmesini kabul etmezken, kazançları ise, vergiden muaf veya istisna tutmuştur. Bir başka anlatım ile vergi kanunlarına göre vergi hesaplaması yapılacak matrahın tespitinde, vergisi istenmeyen bazı kazançların varlığı ile birlikte, indirimi kabul edilmeyen giderler bulunmaktadır. Vergi kanunlarında kâr, vergilendirme açısından ele alınırken; Türk Ticaret Kanunu’nda ise, üçüncü kişilerin haklarının korunması açısından ele alınmıştır. (Ticari Kar=Muhasebe Karı) Ticari Kâr + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler -Vergiden Muaf gelirler = Mali Kâr.
Soru 4

Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere ne denir?

A
Maliyet bedeli
B
Mukayyet değer
C
İtibari değer
D
Tasarruf değeri
E
Rayiç bedel
4 numaralı soru için açıklama 
Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere tasarruf değeri denir.
Soru 5

Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değer şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet bedeli
B
İtibari değer
C
Vergi değeri
D
Tasarruf değeri
E
Emsal bedeli
5 numaralı soru için açıklama 
Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değer itibari değerdir.
Soru 6

Dönem sonunda işletme mevcutlarının sayımı için en uygun duruma getirilmesi, sayımda görev alacakların belirlenmesi ve sayım programının yapılması aşamasına ne ad verilir?

A
Hazırlık aşaması
B
Sayım aşaması
C
Kontrol aşaması
D
Programlama aşaması
E
Görevlendirme aşaması
6 numaralı soru için açıklama 
Hazırlık aşaması.
Soru 7

Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımların matematiksel doğruluğunu test etmek için hazırlanan çizelgelere ne ad verilir?

A
Mizanlar
B
Düzeltme Kayıtları
C
İrsaliye Faturalar
D
Kontrol Kartları
E
Muhasebe Fişleri
7 numaralı soru için açıklama 
Mizanlar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartları’na göre kullanılacak değerleme ölçütlerinden biridir?

A
Vergi Değeri
B
Tasarruf Değeri
C
İtibari Değer
D
Gerçekleşebilir Değer
E
Mukayyet Değer
8 numaralı soru için açıklama 
Gerçekleşebilir Değer.
Soru 9

Bir arazinin Emlak Vergisi Kanunu'na göre tespit edilen değeri 2.500.000 ₺ ise aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A
Arazinin tasarruf değeri 2.500.000 ₺'dir
B
Arazinin rayiöç bedeli 2.500.000 ₺'dir
C
Arazinin emsal bedeli ve ücreti 2.500.000 ₺'dir
D
Arazinin vergi değeri 2.500.000 ₺'dir
E
Arazinin mukayyet değeri 2.500.000 ₺'dir
9 numaralı soru için açıklama 
Arazinin vergi değeri 2.500.000 ₺'dir.
Soru 10

Bir işletme verdiği hizmet karşılığında 5000 ABD doları ödeme almıştır. Paranın alındığı gün döviz kuruna göre 1 ABD doları 2,5 Türk Lirasına eşittir. Bir süre sonra bu para bir ödeme için elden çıkarılmıştır. Elden çıkarıldığı günkü kura göreyse 1 ABD dolarının Türk lirası karşılığı 3 liraya gelmiştir.
Bu veriler ışığında, alınan paranın kayıtlara geçirilmesiyle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir.

A
Alındığı gün güncel kura göre 12500 Türk lirası olarak kaydedilir.
B
Alındığı gün güncel kura göre Türk lirası kasasının alacak kısmına kaydedilir.
C
Elden çıkarıldığı gün, güncel kura göre yabancı para kasası alacak tarafına kaydedilir.
D
Ortaya çıkan 2500 lira fark kambiyo karları alacak kısmına kaydedilir.
E
Alınan ödeme Borsa Rayici ile değerlendirilir.
10 numaralı soru için açıklama 
Yabancı para cinsinden varlıklar defterlere kaydedilirken TL olarak kaydedilmek zorundadır. Bu nedenle 5000 ABD doları alış kuru 2,5 TL’den 12500 lira olarak kaydedilir. Alınan para Yabancı para hesabına kaydedilir. Yabancı para kasasının temel kuralı alış kuru ile kasa hesabının borç tarafına kaydedilmesidir. Yabancı para elden çıkarıldığında alış kuru ile güncel kur arasındaki fark yabancı para kasasının alacak kısmına kaydedilir. Ortaya çıkan kar ya da zarar kambiyo karları ya da zararları bölümüne kaydedilir. Yabancı para cinsinden varlıklar borçlar ve vergi usul kanunlarına göre borsa rayici ile değerlenmektedir.
Soru 11

Şirket çalışanı 3 bin liralık bir ödeme yapmış olmasına rağmen deftere 5 bin liralık bir ödeme kaydetmiştir. Ayrıca ay içinde yapmış olduğu bin liralık bir tahsilatı da deftere kaydetmeyi unutmuştur. Dalgın çalışan kendisine ait bin lirayı da şirketin varlığı gibi kaydetmiştir.
Bu durumda genel sayımda kasada karşılaşılacak durum hangi şıkta doğru verilmiştir?

A
Kasa sayım fazlası oluşacaktır.
B
Kasa denkliği oluşacaktır.
C
Kasa noksanı oluşacaktır.
D
Kasa 2 bin lira fazla olacaktır.
E
Kasada bin lira eksik olacaktır.
11 numaralı soru için açıklama 
Kasadaki TL mevcudunu artıran olaylar (peşin satış, çek senet tahsilatı vb) kasa hesabının borç tarafına kaydedilirken, kasadaki nakdi azaltan olaylar (borcun nakit ödenmesi, işçi ücreti, fatura ödeme vb.) kasa hesabının alacağına kaydedilir. Soruda verilen durumda bir takım yanlışlıklar yapılmış olsa da genel sayım yapıldığında kasada bir denklik olduğu görülecektir. Kasa hesabı borç kalanı ile fiziki sayım sonucu tespit edilen Kasa TL mevcudu birebir aynı olma durumunda Kasa denkliği olur.
Soru 12

Daha önce oluşan ve kayıt altına alınan 1200 TL’lik kasa noksanının 200 TL’lik kısmının bakaya yatırılıp kayıtlara geçirilmeyen miktardan, 300 TL’lik kısmının veznedar hatasından, 600 TL’lik kısmının satıcıya yapılan borç ödemesinin kayıt edilmemesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. 100 TL’lik kasa noksanın nedeni ise tespit edilememiştir. Bu işlem için aşağıdaki hesapların hangisine ne kadar alacak kaydı yapılır?

A
Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 1200TL
B
Bankalar hesabı 200TL
C
Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı 300 TL
D
Satıcılar hesabı 600TL
E
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı 100TL
12 numaralı soru için açıklama 
Sayım ve tesellüm noksanları hesabına, toplam kasa noksanı miktarı alacak olarak kaydedilir. Diğer seçeneklerden verilen hesaplara ilgili miktarlar borç olarak kaydedilir.
Soru 13

Fiziki sayım sonucu tespit edilen Türk Lirası, Türk lirası Kasası borç kalanından daha az ise, aradaki fark ne olarak tanımlanır?

A
Kasa Sayım Noksanı
B
Kasa Sayım Fazlası
C
Kasa Denkliği
D
Kasa Fazlası
E
Kasa Noksanı
13 numaralı soru için açıklama 
Fiziki sayım sonucu tespit edilen Türk Lirası, Türk lirası Kasası borç kalanından daha az ise, aradaki fark Kasa Sayım Noksanı olarak tanımlanır.
Soru 14

Tahviller, Vergi Usul Kanunu’na göre, ne ile değerlenir?

A
Borsa rayici
B
Faiz
C
Bono
D
Hisse senedi
E
Yatırım fonu
14 numaralı soru için açıklama 
Tahviller, Vergi Usul Kanunu’na göre, borsa rayici ile değerlenir.
Soru 15

İşletmelerde dönem sonunda yabancı para kasası hangi değerle değerlenir?

A
Borsa rayici
B
Gerçekleşebilir değer
C
Maliyet değeri
D
İtibari değer
E
Kayıtlı değer
15 numaralı soru için açıklama 
Yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar Vergi Usul Kanunu’na göre Borsa Rayici ile değerlenmektedir.
Soru 16

Geçici yatırım amacıyla satın alınan ve menkul kıymetler borsasına kayıtlı olan tahvillerin değerlemesinde VUK’a göre aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Borsa rayici
B
Maliyet bedeli
C
Emsal bedeli
D
Mukayyet değer
E
İskontolu değer
16 numaralı soru için açıklama 
Tahviller, Vergi Usul Kanunu’na göre, borsa rayici ile değerlenir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sağladığı olanaklar arasında yer almaz?

A
Kar payı elde etmek
B
Borsada fiyat artışlarından kar
C
Atıl fonları değerlendirme
D
Yönetimde oy hakkı
E
Faiz kazancı
17 numaralı soru için açıklama 
Hisse senetlerinden bir faiz kazancı elde edilemez. Faiz kazancı tahvillerden elde edilebilir.
Soru 18

Çeklerin dönemsonu işlemleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Alınan çeklerin borç mutabakatları yapılır.
B
Verilen çeklerin fiziki doğrulaması yapılır.
C
İleri tarihli verilen çekler vadeli ticari alacaklar biçiminde mali tablolara eklenir.
D
İleri tarihli alınan çekler vadeli ticari borçlar biçiminde mali tablolara eklenir.
E
çeklerin gerçeğe uygun değerinin tespitinde iskonto edilmiş maliyet değeri esas alınır.
18 numaralı soru için açıklama 
çeklerin gerçeğe uygun değerinin tespitinde iskonto edilmiş maliyet değeri esas alınır. çeklerle ilgili olarak dönemsonu değerlemesinde öncelikle; mevcut çeklerin doğrulaması yapılır. Alınan çeklerin fiziki doğruluğu; verilen çeklerin ise, borç mutabakatları (banka hesap özetleri çaprazında) yapılır. Mutabakatlar sağlandıktan sonra ileri tarih olup nakit benzeri olmayan alınan çeklerin vadeli ticari alacaklar (alacak senetlerinin bir alt unsuru veya ileri tarihli alınan çekler); verilen çeklerin ise, vadeli ticari borçlar (borç senetlerinin bir alt unsuru veya ileri tarihli düzenlenen çekler) şeklinde ayrıştırılması mali tablolarda daha doğru sunumu sağlayacaktır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Banka hesabına ilişkin yapılması gereken dönem sonu işlemlerinden biri değildir?

A
çalışılan bankalar ve şubelerine ait kullanılan bütün hesaplara ilişkin hesap özetleri alınır.
B
Hesap özetleri ile işletme kayıtları karşılaştırılır ve mutabakat aranır.
C
İşletme kayıtlarına geçirilmesi unutulmuş, banka hesap özetinde bulunan hareketlerin kayıtları yapılır.
D
Aynı bankadaki mevduat hesabı ile kredi hesabı mahsup edilir.
E
Verilen çeklerin hesaptan çekilip çekilmediği kontrol edilir.
19 numaralı soru için açıklama 
Dönem sonu banka mevduat hesabı gerçeğe uygun değer üzerinden kayıtlanır. Dönem sonu işleminin hazırlık aşaması olarak, çalışılan bankalar ve şubelerine ait kullanılan bütün hesaplara ilişkin hesap özetleri alınır. Alınan hesap özetleri ile işletme kayıtları karşılaştırılır ve mutabakat aranır. Yapılan incelemelerde işletme kayıtlarına geçirilmesi unutulmuş, banka hesap özetinde bulunan hareketlerin kayıtlanması için envanter kayıtları yapılır. Verilen çeklerin hesaptan çekilip çekilmediği kontrol edilir. Döneme iilşkin tahakkuk etmiş faiz varsa kayda alınır. Ancak hiçbir zaman aynı bankadaki mevduat hesabı ile kredi hesabı mahsup edilmez. Ayrı ayrı hesaplarda izlenir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...