Dönemsonu İşlemleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Dönemsonu İşlemleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tekdüzen Hesap Planı’nda, işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan ve bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen senetli ve senetsiz alacaklar hangi alacak grubuna girmektedir?

A
Ticari Alacaklar
B
Değersiz Alacaklar
C
Alacak Senetleri
D
Süpheli Alacaklar
E
Diğer Alacaklar
1 numaralı soru için açıklama 
Ticaretle ilgili alacaklar ticari alacaklar grubuna girmektedir.
Soru 2

Alacak senetlerinin tasarruf değerinin bulunmasında kullanılan İç iskonto formülünde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A
Senedin nominal değeri
B
Uygulanacak faiz oranı
C
Faiz ya da reeskont tutarı
D
Senedin değerleme tarihi ile vade tarihi arasındaki gün sayısı
E
Rayiç bedel
2 numaralı soru için açıklama 
İç iskonto hesabında rayiç bedelden yararlanılmaz
Soru 3

İşletmenin ana faaliyet konusu kapsamında ortaya çıkan alacaklara ne denir?

A
Değersiz Alacak
B
Ticari Alacak
C
Reeskont
D
Şüpheli Alacak
E
Değerleme
3 numaralı soru için açıklama 
Ana faaliyet konusu kapsamında ortaya çıkan alacaklara Ticari alacaklar denir.
Soru 4

Tasarruf değeri nasıl hesaplanır?

A
Nominal Değer - Reeskont Tutarı
B
Nominal Değer + Reeskont Tutarı
C
Nominal Değer - Zam
D
Nominal Değer + Zam
E
Reeskont Tutarı - İskonto
4 numaralı soru için açıklama 
Ticari Değer = Nominal Değer - Reeskont Tutarı
Soru 5

Alacağın vade tarihindeki değerinden vade farkı düşülerek bulunan değere ne ad verilir?

A
İtfa edilmiş maliyet değeri
B
Gerçeğe uygun değer
C
Geri kazanılabilir değer
D
Kullanım değeri
E
Net gerçekleşebilir değer
5 numaralı soru için açıklama 
Alacağın vade tarihindeki değerinden vade farkı düşülerek bulunan değere itfa edilmiş maliyet değeri denir. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 120 Alıcılar hesabı ve 121 Alacak Senetleri hesabı raporlama gününde itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerlenirler.
Soru 6

Vergi Usul Kanunu senetsiz alacakların hangi değerleme ölçüsüyle değerlenmesini öngörmektedir?

A
İtibari değer
B
Nominal değer
C
Mukayyet değer
D
Rayiç bedeli
E
Emsal bedel
6 numaralı soru için açıklama 
Alıcılar hesabı, VUK’un 281 . maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir.
Soru 7

Bankalar arası faiz oranı %20 iken, değerleme günü itibari ile kalan vadesi 45 gün, nominal değeri 2.000 TL olan bir senet için ayrılması gereken reeskont tutarı ne kadardır?

A
24 TL
B
48 TL
C
72 TL
D
96 TL
E
120 TL
7 numaralı soru için açıklama 
Reeskont Tutarı=(2.000 x 45 x 20) / [36500 + (45 x 20)]Reeskont Tutarı= 1.800.000 / 37.400 = 48 TL
Soru 8

Alacak senetleri için ayrılmış olan reeskont dönem başında iptal edildiğinde hangi hesap alacaklandırılır?

A
Borç senetleri reeskontu
B
Alacak senetleri reeskontu
C
Reeskont faiz giderleri
D
Reeskont faiz gelirleri
E
Şüpheli ticari alacaklar
8 numaralı soru için açıklama 
Alacak senetlerine ayrılan reeskontun ertesi dönem başında iptal edilmesi kaydında alacak senetleri reeskontu hesabı borçlandırılırken reeskont faiz gelirleri hesabı alacaklandırılır.
Soru 9

I. Alıcılar ana hesabı ile yardımcı hesaplarının mutabakatı yapılır.
II. Eksik, hatalı ya da unutulan işlemlere ait düzeltme kayıtları yapılır.
III. Şüpheli duruma düşen alacaklar tespit edilir ve karşılık ayrılır.
IV. Alıcılardan bütün alcaklar tahsil edilir ve Alıcılar hesabı kapatılır.
Alıcılar hesabının dönem sonu işlemleri kapsamında yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
120 Alıcılar ana hesabı ile yardımcı hesaplarının mutabakatı yapılır. Eksik, hatalı ya da unutulan işlemlere ait düzeltme kayıtları yapılır. Şüpheli duruma düşen alacaklar tespit edilir ve karşılık ayrılır. Vergi Usul Kanununa göre mukayyet değeri üzerinden, Türkiye muhasebe standartlarına göre İtfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerlemesi yapılır. Alıcılardan bütün alacakların tahsil edilmesi söz konusu değildir.
Soru 10

31Aralıkta işletmenin elinde vadesi 60 gün sonra dolacak olan 3.000 TL’lik alacak senedi bulunmaktadır. Faiz oranı olarak değerlemenin yapıldığı tarihteki bankalar arası faiz oranı olan % 10 kabul edilmiştir. Senedin Reeskont tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
28,5
B
36,5
C
44,5
D
48,5
E
56,5
10 numaralı soru için açıklama 
İç iskonto = (A x n x t) / (36500 + n x t) eşitliği ile hesaplanır. Bu eşitliğe göre, senet için Reeskont tutarı yani iç iskonto tutarı = (3000x10x60) / (36500+10x60) = 48,5 olarak bulunur.
Soru 11

Bir gıda işletmesi dönem içerisinde 5 litrelik yağlarının tamamını yapmış olduğu kampanya ile satabilmiş iken 2 litrelik yağlarının bir kısmını satamamıştır. Satamadığı bu mallar için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A
Dönem başı stoğu
B
Dönem sonu stoğu
C
Yeni stok
D
Hazır stok
E
Depo stoğu
11 numaralı soru için açıklama 
İşetmeler genellikle muhasebe dönemine dönem başı stokları ile başlar ve sonra dönem boyunca yeni stoklar satın alarak veya üreterek faaliyetlerini sürdürür. Bunlar işletmenin satılmaya hazır mallarıdır ve işletme bu malları dönem boyunca satar. Dönem içinde satamadığı mallar ise dönem sonunda deposunda kalır ve bu mallara “dönem sonu stokları” adı verilir.
Soru 12

Stokların envanter sayım işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
İşletmenin satışlarına engel olmamalı
B
Konusunda uzman bir ekip tarafından hızlıca yapılmalı
C
İşletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli
D
Sayım işlemleri esnasında satışlar durdurulmalıdır
E
İşletme üst yönetiminin sayım sonucunu etkileyecek müdahalelere meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilmeli
12 numaralı soru için açıklama 
Stokların envanter sayım işlemleri yapılırken satış işlemleri durdurulmamalıdır.
Soru 13

Bir işletmede depoda bulunan stok miktarı, satılan malların sayısı veya kalan malların miktarı gibi bilgilerin anlık olarak takip edilmesi gerekmektedir. İşletmeye bu imkanı verecek olan kayıtlama sistemi aşağıda verilenlerden hangisidir?

A
Devamlı envanter sistemi
B
Gerçek parti maliyeti yönetimi
C
İlk giren ilk çıkar maliyeti varsayımı
D
Son giren ilk çıkar maliyeti varsayımı
E
Ortalama maliyet varsayımı
Soru 14

I. Maliyet bedeli yöntemi
II. Ortalama fiyat yöntemi
III. Takdir yöntemi VUK’a göre,
yukarıda verilen emsal bedelinin stoklara uygulanması aşamalarının sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
I, II, III
B
II, I, III
C
II, I, III
D
II, III, I
E
I, III, II
14 numaralı soru için açıklama 
VUK emsal bedelin sıra ile üç aşamada uygulanması gerektiğini belirtmektedir. İlk uygulanması gereken yöntem ortalama fiyat yöntemidir. Aynı cins ve türdeki stoklardan son aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların tutarına ve miktarına göre işletme tarafından hesaplanacak ortalama satış fiyatı olarak kabul edilir. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli belirlenecek her bir malın miktarına göre %25’ten (%10’dan) az olmaması şartı aranmaktadır. İkinci sırada maliyet bedeli yöntemi uygulanmaktadır. Emsal bedeli tespit edilecek stokun, maliyet bedeli biliniyor veya belirlenmesi mümkünse, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 (makul bir brüt kar oranı) eklemek suretiyle emsal bedeli hesaplanır. Son sırada ise takdir yöntemi bulunmaktadır. Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri, ilgililerin başvurusu üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belirlenir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa değerleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri dikkate alınmak suretiyle takdir komisyonu veya değerleme yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz..
Soru 15

Devamlı envanter sistemini uygulayarak muhasebe kayıtlarını yapan işletmeler, kayıtları için gerekli stok maliyetlerini; aşağıdaki varsayımlardan hangisini tercih ederek tespit edemez?

A
gerçek parti maliyeti yöntemi
B
ilk giren ilk çıkar varsayımı
C
son giren ilk çıkar varsayımı
D
ortalama maliyet varsayımı
E
perakende yöntemi
15 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerine ilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiği ve depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sistemi devamlı envanter sistemidir. Devamlı envanter sistemini uygulayarak muhasebe kayıtlarını yapan işletmeler, kayıtları için gerekli stok maliyetlerini; gerçek maliyet, ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar veya ortalama maliyet varsayımlarından birisini tercih ederek tespit edebilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerinden biridir?

A
Eşdeğer birim bölümü
B
Giren bölümü
C
Maliyet dağıtımı bölümü
D
Satış iadeleri bölümü
E
Sipariş emri bölümü
16 numaralı soru için açıklama 
Stok kartı incelendiğinde iki temel kısımdan oluştuğu görülmektedir. İlk kısımda stok hakkında bilgi verilmektedir. Bu kısım son derece önemlidir, çünkü işletmede bulunan binlerce stoktan hangisinin olduğu kodu, türü, tanımı vb. gibi özelliklerle diğerlerinden ayırt edilmesi sağlanmaktadır. Bu kısma bir anlamda ilgili stokun kimlik belgesi denilebilir. İkinci kısım ise stokun fiziki ve maliyet bakımından takibinin yapıldığı bölümü ifade edilmektedir. Bu kısımda üç bölümde incelenmektedir. Bunlar giren, çıkan ve kalan bölümleridir. Aslında bu bölüm Ticari Mallar büyük defter hesabının ayrıntılı bir şekilde dökümüdür.
Soru 17

İşletmede stok maliyeti “ilk giren ilk çıkar” varsayımına göre belirlendiğinde, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A
Satılan malların maliyeti stoklara önce alınanların alış maliyetinden başlanarak hesaplanır.
B
Satılan malların maliyeti stoklara en son alınan malların alış maliyetinden başlanarak hesaplanır.
C
Satış maliyeti satın alma maliyeti ile birebir ilişkilendirilerek belirlenir.
D
Stokta kalan malların maliyeti piyasa fiyatı ile yeniden hesaplanır.
E
Son satın alınan mallar önce satılıyormuş gibi hesaplama yapılır.
17 numaralı soru için açıklama 
Bu varsayım, işletmenin ilk satın aldığı stok kalemini ilk önce satacağı ve dönem sonunda stokta kalan kalemlerin ise en son satın aldığı stoklardan oluşacağı varsayımına dayanmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerinden biri değildir?

A
Giren
B
Stok bilgileri
C
Alacak
D
Kalan
E
Çıkan
18 numaralı soru için açıklama 
Stok kartı incelendiğinde iki temel kısımdan oluştuğu görülmektedir. İlk kısımda stok hakkında bilgi verilmektedir. Bu kısım son derece önemlidir, çünkü işletmede bulunan binlerce stoktan hangisinin olduğu kodu, türü, tanımı vb. gibi özelliklerle diğerlerinden ayırt edilmesi sağlanmaktadır. Bu kısma bir anlamda ilgili stokun kimlik belgesi denilebilir. İkinci kısım ise stokun fiziki ve maliyet bakımından takibinin yapıldığı bölümü ifade edilmektedir. Bu kısımda üç bölümde incelenmektedir. Bunlar giren, çıkan ve kalan bölümleridir. Aslında bu bölüm Ticari Mallar büyük defter hesabının ayrıntılı bir şekilde dökümüdür.
Soru 19

Dönem sonunda satılmayıp işletmede kalan stokların tutarı hangi finansal tablodan görülebilir?

A
Bilanço
B
Gelir Tablosu
C
Nakit akış tablosu
D
Fon akış tablosu
E
Özkaynaklar değişim tablosu
19 numaralı soru için açıklama 
Dönem içinde satılan stokların maliyeti ticari mallar hesabından çıkarılarak satılan ticari malların maliyeti hesabına aktarılır. Satılmayıp işletmede kalan stokların maliyeti ise ticari mallar hesabının borç kalanını oluşturur. Ticari mallar hesabı ise bir bilanço hesabıdır.
Soru 20

Stokların satılabilir hale getirilebilmesi için katlanılan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamamlama maliyeti
B
Yenileme maliyeti
C
Net gerçekleşebilir değer
D
Tahmini satış maliyeti
E
Satılabilir malların maliyeti
20 numaralı soru için açıklama 
Tamamlama maliyeti.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...