Eğitim Bilimine Giriş 2015-2016 Final Sınavı

Eğitim Bilimine Giriş 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde sınıf yönetiminin boyutları doğru bir şekilde verilmiştir?

A
Disiplin-sınıf atmosferi-saygı
B
Etkili liderlik-disiplin-motivasyon
C
Saygı-sınıf atmosferi-motivasyon
D
Etkili liderlik-sınıf atmosferi-disiplin
E
Etkili liderlik-sınıf atmosferi-motivasyon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi informal eğitimin özellikleri arasında yer almaktadır?

A
Önceden belirlenmiş amaçlara göre gerçekleştirilir.
B
Eğitim kurumlan aracılığıyla yürütülmektedir.
C
istenmeyen davranışlardan arınıktır.
D
Bir plana bağlı değildir.
E
Öğretmen tarafından bir programa göre uygulanır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlamayı işaret eden kavramdır?

A
Görenek
B
Değerler
C
Toplumsal denetim
D
Gelenek
E
Norm
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma ekonomisinin temel konularıdır?

A
Eğitim ve ekonomi
B
Büyüme ve kalkınma
C
Toplum ve kalkınma
D
Maliyet ve eğitim
E
Ekonomi ve toplum
Soru 5

Üretim faktörleri içinde, üretim sürecinin verimliliğini belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi
B
Teknoloji
C
insan
D
Hammadde
E
Sermaye
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı demokratik açıdan geliştirmeye yardımcı olan bireylerden biri değildir?

A
Demokrasinin işletilmesinde sorumluluk alan
B
Demokratik değerleri içselleştirmiş olan
C
Demokratik kuralları uygulayan
D
Demokratik kuralların uygulanması için girişimci olan
E
Demokratik düzeni değiştirmeye çalışan
Soru 7

“ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.”
Milli eğitimin bu genel amacı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Bireyin ekonomik olarak kendine yeterli duruma getirilmesi
B
Yetiştirilecek vatandaşların sahip olması gereken özellikleri
C
Bireyin geliştirilmesi ile ilgili özellikler
D
Bireyin yaratıcı ve verimli kişiler haline getirilmesi
E
Devletin devamlılığı için gereksinim duyulan vatandaş nitelikleri
Soru 8

Ayşe öğretmen eğitim-öğretimi öğrencilerin yaşantı ve etkinliklerine dayandırmakta, öğrenci odaklı etkinlikler düzenlemekte, anlatan, açıklayan ve sürekli konuşan bir öğretmen olmaktan çok yol gösteren, yardım eden, olanak tanıyan bir görev üstlenmektedir.
Buna göre Ayşe öğretmen hangi eğitim felsefesi akımını benimsemektedir?

A
Varoluşçuluk
B
Daimicilik
C
Yeniden Yapılanmacılık
D
Esasicilik
E
İlerlemecilik
Soru 9

Bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin yaşam boyunca devam etmesinin esas alındığı Türk Milli Eğitiminin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yöneltme
B
Her yerde eğitim
C
Süreklilik
D
Genellik ve Eşitlik
E
Fırsat ve olanak eşitliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A
Bilimsel araştırmalar sonucunda ulaşılması
B
Öznel yargılara olanak tanıması
C
Anlamlı duruma getirilmesinin araştırma sonuçlarının yorumlanmasıyla sağlanması
D
Aksi kanıtlanıncaya kadar doğru olarak kabul edilmesi
E
Tek ve değişmez bir bilgi türü olmaması
Soru 11

Sınav kaygısı ile sınavdan önceki gece sınava hazırlanma arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
Gerçekleştirilecek bu araştırma aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Deneysel araştırma
B
Bağıntısal araştırma
C
Betimsel araştırma
D
Durum çalışması araştırması
E
Nitel araştırma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamlarda insan davranışlarının incelenmesini temel amaç edinen bir veri toplama yöntemidir?

A
Deney
B
Görüşme
C
Sormaca
D
Gözlem
E
Anket
Soru 13

Bir ülkede yaşanan eğitim sorunları ve bunların nedenlerini geçmişteki toplumsal koşullara göre inceleyerek, güncel uygulamalara katkı sağlama amacı taşıyan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim Sosyolojisi
B
Eğitim Tarihi
C
Eğitim Ekonomisi
D
Eğitim Felsefesi
E
Eğitim Psikolojisi
Soru 14

Avrupa’da ilk ünI versitenin kurulduğu, eğitimde kültür ve sanat etkilerinin görülmeye başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rönesans Dönemi
B
ilk Çağ Dönemi
C
Yunan Dönemi
D
Endüstri Dönemi
E
Roma Dönemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi aylık çıkan yönetmeliklerle oluşumu ve çalışma yöntemleri düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürekli kurullardan biri değildir?

A
Öğrenci Disiplin Kurulları
B
Özel ihtisas Komisyonları
C
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
D
Milli Eğitim Şurası
E
Hukuk Müşavirliği
Soru 16

Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür ve değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır.
Yukarıdaki açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen öğretmen yeterliklerinden hangi alan yeterliği ile ilgilidir?

A
Kişisel ve mesleki değerler-Mesleki gelişim
B
Öğrenciyi tanıma
C
Öğrenmeyi ve gelişimi izleme ve değerlendirme
D
Program ve içerik bilgisi
E
Öğretme ve öğrenme süreci
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin özelliklerinden biri değildir?

A
Gerekli durumlarda alanda en iyi yetişmiş öğretim elemanlarının sunduğu akademik danışmanlık etkinliklerinin bulunması
B
Özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programlarının kullanılması
C
Örgün eğitimin sorunlarını çözmek üzere kendiliğinden ortaya çıkmış bir uygulama olması
D
En yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması
E
Dünyanın gelişmiş, zengin ve sanayileşmiş ülkeleri tarafından uygulanması
Soru 18

Önce genel kültür ve özel alan bilgisi dersleri, daha sonra öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin verildiği öğretmen eğitiminde kullanılan program modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ardışık
B
Eşzamanlı
C
Sürekli
D
Sarmal
E
Kaynaşık
Soru 19

Öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
B
Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
C
Öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur.
D
Öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı diğer meslek gruplarına göre daha azdır.
E
Öğretmenlik, tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ÜnI versitesi Açıköğretim Fakültesi’nin verdiği hizmetlerden biri değildir?

A
E-öğrenme Portalı
B
Akademik Danışmanlık
C
Televizyon ve Radyo Programları
D
Basılı Ders Malzemeleri
E
Yetiştirme Kursları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x